Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa odcinka kolektora ścieków sanitarnych DN 800 mm w rejonie skrzyżowania ul. Osieckiej i ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich

Data publikacji: 2013-02-13

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2013-02-13
Termin odwołania: 2013-02-21

Strzelce Opolskie 2013.02.13

NR A.6733.4.2012

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art.10 § 1 i art.81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
przebudowie odcinka kolektora ścieków sanitarnych DN 800 mm w rejonie skrzyżowania ul. Osieckiej i ul. Zakładowej na działkach ozn. nr ewid. gruntu: 466/2, 466/1, 467, 468, 469 i 470 w Strzelcach Opolskich, w ramach zadania inwestycyjnego „przebudowa kolektora ściekowego DN 800/600 mm od skrzyżowania ulic Osiecka i Leśna do miejskiej oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich”.
Ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym można się zapoznać oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, wnieść uwagi i zastrzeżenia, w Biurze Architekta Miejskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Plac Myśliwca nr 1 (II piętro, pokój nr 25) w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 13 lutego 2013r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

Liczba odwiedzin: 54584