Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - wodociąg Warmątowice

Data publikacji: 2009-12-15

Ważne do:

Zawiadomienie

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 j.t. ze zm.) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wodociągu tranzytowego z Warmątowic do Błotnicy Strzeleckiej, przewidzianej do realizacji w Błotnicy Strzeleckiej na działkach ozn. nr ewid. gruntu: 146/2 z k.m. 1, 245, 243/1, 244, 242, 252/21 i 251 z k.m. 2 i Warmątowicach na działkach ozn. nr ewid. gruntu: 165, 333, 355 z k.m. 2.

Ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym można zapoznać się w Biurze Architekta Miejskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Op., ul. Plac Myśliwca nr 1 (II piętro, pokój nr 25) w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Zawiadomienie wywiesza się w dniu 21 grudnia 2009r.

Liczba odwiedzin: 56973