Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa odcinka drogi krajowej nr 94 i zjazdu na drogę transportu rolnego w Szymiszowie

Data publikacji: 2014-04-15

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2014-04-18
Termin odwołania: 2014-05-02

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.),

zawiadamia się,
że została wydana na rzecz:

Roberta Białdygi, prowadzącego działalność pn. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Transkom”, 47-143 Jaryszów, ul. Zwycięstwa nr 1,
decyzja nr 2.2014 z 03.04.2014r., znak sprawy A.6733.1.2014, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

przebudowie odcinka drogi krajowej nr 94 Opole – Strzelce Opolskie w km 211 + 675 do km 212 + 019 w zakresie poszerzenia jezdni (budowy pasu lewoskrętu) oraz przebudowie zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny na drogę transportu rolnego w Szymiszowie (dojazd do działalności wydobywczej na złożu wapieni triasowych „Szymiszów”) na działkach ozn. nr ewid. gruntu: 492/1, 952/1, 953/1, 942/1, 493/1, 493/2, 483/6, 483/7, 491/1, 491/2 – obręb Szymiszów.

Od ww. decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Opolskich w terminie czternastu dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Akta sprawy są dostępne w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1 (pokój nr 25), w godzianach pracy urzędu.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 18.04.2014r.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Liczba odwiedzin: 84624