Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Ligota Dolna

Data publikacji: 2019-03-27

Ważne do:

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Ligota Dolna”

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 i 1479) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XLIV/361/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.,

z a w i a d a m i a m

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Ligota Dolna” w zakresie obejmującym działki oznaczone nr ewid. gruntu: 55/10, 55/15, 55/22, 55/23, 55/24, 55/35, 55/38 i 55/49 oraz części działek nr: 26, 69, 55/21, 55/39, 55/48, 92/1 i 92/2, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

 w dniach od 8 kwietnia 2019 r. do 9 maja 2019 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25, w godzinach od 800 do 1430.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w sali Rady Miejskiej o godz. 900.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strzelec Opolskich z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja 2019 r., na adres: Urząd Miejski, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia ww. projektu planu miejscowego do publicznego wglądu, można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski w formie pisemnej do Burmistrza Strzelec Opolskich na ww. adres, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres mailowy: um@strzelceopolskie.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja 2019 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko są rozpatrywane przez Burmistrza Strzelec Opolskich w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Burmistrz Strzelec Opolskich

 Podaje się do publicznej wiadomości od dnia 29.03.2019r. do dnia 23.05.2019r.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Treść ogłoszenia o ponownym wyłożeniu Treść ogłoszenia o ponownym wyłożeniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
2019-03-27 10:35
Wolańska Magdalena
324.58KB
Liczba odwiedzin: 81348