Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej

Data publikacji: 2018-06-13

Ważne do:

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej”

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXXIII/257/2017 z dnia
26 kwietnia 2017 r.,

z a w i a d a m i a m

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej”, w zakresie obejmującym obszary w granicach działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu: 459 (część), 460/2 (część), 461/2 (część), 480/3 (część), 480/4, 483/5, 483/6, 484/2, 484/3, 484/4, 484/6, 485, 486, 487/1, 487/2, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 509/22 (część), 509/95, 509/96, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 25 czerwca 2018 r. do 23 lipca 2018 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25, w godzinach od 800 do 1430.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w sali Rady Miejskiej o godz. 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strzelec Opolskich z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 sierpnia 2018 r., na adres: Urząd Miejski, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia ww. projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski w formie pisemnej do Burmistrza Strzelec Opolskich na ww. adres, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy: um@strzelceopolskie.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 sierpnia 2018 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko są rozpatrywane przez Burmistrza Strzelec Opolskich w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Podaje się do publicznej wiadomosci od dnia 15.06.2018 r. do dnia 6.08.2018 r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
2018-06-13 09:57
Wolańska Magdalena
336.5KB
Liczba odwiedzin: 69406