Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie

Data publikacji: 2018-08-14

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 13.08.2018 r.

Nr A.6721.34.80.2018

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie”

 Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XLIV/362/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.,

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie”, obejmującego obszary ograniczone ulicami:

  • Marszałka Józefa Piłsudskiego, Jordanowską i Tadeusza Kościuszki;
  • Opolską i Jarosława Dąbrowskiego,

w dniach od 27 sierpnia 2018 r. do 24 września 2018 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25, w godzinach od 800 do 1430.

Przedmiotowa zmiana planu dotyczy części graficznej i tekstowej obowiązującego „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie”, przyjętego Uchwałą Nr L/379/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 września 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 21 października 2014 r. poz. 2305), w zakresie ww. obszarów. Pozostałe ustalenia tego planu nie podlegają zmianie.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w sali Rady Miejskiej o godz. 900.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strzelec Opolskich z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 października 2018 r., na adres: Urząd Miejski, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Podaje się do publicznej wiadomości od dnia 17.08.2018 r. do dnia 8.10.2018r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
2018-08-14 15:08
Wolańska Magdalena
251.61KB
Liczba odwiedzin: 80911