Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu studium

Data publikacji: 2020-08-26

Ważne do:

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 1086), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr  XXXIII/256/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r.,

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 7 września 2020 r. do 5 października 2020 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, w godz. od 900 do 1400, oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich pod adresem www.bip.strzelceopolskie.pl.

Obszar objęty studium obejmuje całą gminę Strzelce Opolskie w jej granicach administracyjnych.

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w sali Rady Miejskiej o godz. 1300. W związku ze stanem epidemii proszę, aby do dnia 8 września 2020 r. osoby chętne do wzięcia udziału w dyskusji publicznej zgłosiły się pod nr telefonu 77 404 93 47 lub na adres e-mail: um@strzelceopolskie.pl.

 Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej do Burmistrza Strzelec Opolskich (na adres: Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie) lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (na adres e-mail: um.strzelceopolskie.pl), z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2020 r.

 Uwagi i wnioski wnoszone na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można składać do dnia 26 października 2020 r. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy, uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej na ww. adres,
  2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: um@strzelceopolskie.pl.

Uwaga lub wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi lub wniosku, a także oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Strzelec Opolskich.

Na podstawie art. 11a pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania dokumentów planistycznych gromadzone są i przetwarzane dane osobowe. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Strzelec Opolskich. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną procedurą sporządzania dokumentów planistycznych dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich www.strzelceopolskie.pl/main/rodo.

Na podstawie art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Strzelec Opolskich danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzania przedmiotowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, prawo dostępu do informacji o źródle danych osobowych przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

            Informuję, że wyłożenie i dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Mając powyższe na uwadze apeluję o poszanowanie wszelkich ograniczeń wynikających z tego faktu.

 Burmistrz Strzelec Opolskich

Podaje się do publicznej wiadomości od dnia 28.08.2020r. do dnia 26.10.2020r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
druk-uwagi do projektu studium druk-uwagi do projektu studium
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
2020-09-15 11:56
Wolańska Magdalena
35.5KB
Strzelce Opolskie STUDIUM 2020 -tekst do wyłożenia Strzelce Opolskie STUDIUM 2020 -tekst do wyłożenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
2020-09-07 08:15
Wolańska Magdalena
27.45MB
KIERUNKI ROZWOJU gminy Strzelce Opolskie KIERUNKI ROZWOJU gminy Strzelce Opolskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
2020-09-07 07:44
Wolańska Magdalena
18.46MB
UWARUNKOWANIA ROZWOJU gminy Strzelce Opolskie UWARUNKOWANIA ROZWOJU gminy Strzelce Opolskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
2020-09-07 07:43
Wolańska Magdalena
16.69MB
P2- Prognoza OOŚ Studium Strzelce STAN PROGNOZOWANY P2- Prognoza OOŚ Studium Strzelce STAN PROGNOZOWANY
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
2020-09-07 07:41
Wolańska Magdalena
14.44MB
P1 - Prognoza OOś Studium Strzelec STAN ISTNIEJĄCY P1 - Prognoza OOś Studium Strzelec STAN ISTNIEJĄCY
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
2020-09-07 07:41
Wolańska Magdalena
18.27MB
Prognoza OOŚ Studium Strzelec TEKST Prognoza OOŚ Studium Strzelec TEKST
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
2020-09-04 13:39
Wolańska Magdalena
2.18MB
Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
2020-08-27 12:31
Wolańska Magdalena
475.92KB
Liczba odwiedzin: 80665