BIP
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Biuletyn Informacji Publicznej


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Współczesne problemy młodzieży a aktualna sytuacja w Gminie 

Omówienie

W dniu 12.10.2022 roku odbyła się konferencja organizowana w Strzelcach Opolskich poruszająca problemy profilaktyki i uzależnień. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich Tadeusza Goca, przy udziale radnych Rady Miejskiej, przedstawicieli wszystkich jednostek oświatowych i terapeutycznych poszerzyła wiedzę o problemach w sferze społecznej. 

Tym razem znamienici goście: dr Magdalena Piejko-Płonka oraz dr Michał Wanke przedstawiają wykłady w tematach "Zachowania ryzykowne i dobrostan psychiczny młodzieży województwa opolskiego w świetle najnowszych badań socjologicznych"  oraz "Zrozumieć młodych ludzi: pokolenie, media, tożsamość, problemy". 

Przedstawiane były również przez panią Danutę Poważa - psycholożki z Centrum Rozwiązania Problemów Społecznych w Warszawie, wyniki z Raportu nt. "Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych w Gminie Strzelce Opolskie". 

Cele

Cele konferencji:

  1. Wzorst świadomości o problemach społecznych w Gminie Strzelce Opolskie. 
  2. Poznanie wyników badań oraz rekomendacji do planowania działań w sferze psychologiczno-pedagogicznej. 
  3. Możliwości nawiązania kontaktów pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za stan zdrowia psychicznego uczniów. 

Specyfikacje

Podsumowanie:

Diagnoza dla Gminy Strzelce Opolskie jak i transparentne danych z województwa opolskiego, nie napawają optymizmem. 

Konieczne jest zdecydowanie większe zaangażowanie rodziców w rozwiązywanie problemów społecznych. Ważne jest również poszerzanie kompetencji kadr pedagogicznych, terapeutycznych i psychologicznych. 

Nie należy także zapominać o zwiększaniu dostępności do różnych form wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. 

 W załącznikach "Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych w Gminie Strzelce Opolskie".

 GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

Od 1996 roku profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych stanowi zadania własne gminy, które prowadzone są w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy (art. 4¹ ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Zadania ujęte w gminnym programie inicjowane są przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, natomiast głównym realizatorem zadań jest Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień w ramach Referatu Społecznego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.

 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Do zadań Komisji, wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.), należy w szczególności:

  • Inicjowanie, współpraca przy opracowaniu, opiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami rady gminy w sprawie – liczby punktów sprzedaży oraz zasad ich usytuowania
  • Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
  • Prowadzenie rozmów z członkami rodzin osoby uzależnionej od alkoholu, zmierzających do podejmowania przez nich leczenia współuzależnienia.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 14/2019 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniającym Zarządzenie Nr 176/11 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 20 września 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w skład Komisji wchodzą:

Jolanta Dec - Przewodnicząca,

Jacek Kusidło - Zastępca Przewodniczącej,

Joanna Hołobut - członek,

Janina Pasierbska - członek,

Jan Kowalczyk - członek,

Jan Bogusz - członek,

Tadeusz Urbaniak - członek.

Rada Miejska w Strzelcach Opolskich Uchwałą Nr L/398/2022 z 30.03.2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 przyjęła do realizacji Program.

 W załącznikach znajdują się informacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych, a także druk wniosku do GKRPA. 

 

STRZELECKI KLUB ABSTYNENTA

Ul. KRAKOWSKA 18

STRZELCE OPOLSKIE

CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W GODZ. 15.00 – 19.00

Telefon 77 46107 00

 

GRUPY TERAPEUTYCZNE:                                      

Grupa terapeutyczna dla osób nie radzących sobie
z emocjami - Poniedziałki w godz.16.00 -19.00

 

Grupa wsparcia  AA Wiktoria (Anonimowi Alkoholicy) – Wtorki w godz. 17.00 – 19.00

 

Grupa wsparcia  Al-Anon (Dla osób współuzależnionych) – Środy w godz. 17.00 – 19.00

 

Grupa terapeutyczna dla osób z zaburzeniami behawioralnymi -  Czwartki w godz. 18.00 -20.00

 

Grupa wsparcia DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) - Piątki w godz. 16.00 – 19.00

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 12 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} STRZELECKI KLUB ABSTYNENTA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
2022-10-21 11:42 Kusidło Jacek 265.16KB
{format} Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w Gminie Strzelce Opolskie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
2022-10-13 08:33 Kusidło Jacek 1.16MB
{format} Zdj. Konferencja1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
2022-10-13 08:28 Kusidło Jacek 82.21KB
{format} Zdj. konferencja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
2022-10-13 08:28 Kusidło Jacek 126.17KB
{format} Sprawozdanie z programów za 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
2022-06-14 13:26 Kusidło Jacek 1.75MB
{format} Kontrola punktów sprzedaży alkoholu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 421
2020-10-05 08:50 Kusidło Jacek 126.69KB
{format} Wniosek do GKRPA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 683
2019-06-27 08:48 Kusidło Jacek 91.26KB
{format} Praca z osobą uzależnioną
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 637
2019-06-27 08:47 Kusidło Jacek 165.14KB
{format} Praca z osobą współuzależnioną
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 576
2019-06-27 08:47 Kusidło Jacek 151.54KB
{format} Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2349
2019-06-27 08:46 Kusidło Jacek 87.31KB
{format} Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 984
2019-06-27 08:45 Kusidło Jacek 241.08KB
{format} Informacja o Strzeleckim Klubie Abstynenta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 891
2019-05-31 11:19 Kusidło Jacek 63.8KB

Rejestr zmian strony Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-14 14:22:11
Aktualizacja publikacji
Kusidło Jacek 2022-10-21 11:44:03
Wytworzenie publikacji
Kusidło Jacek 2022-10-21 11:43:59
Zatwierdzenie
Kusidło Jacek 2022-10-21 11:43:59
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 3696