BIP
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Biuletyn Informacji Publicznej


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

Od 1996 roku profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych stanowi zadania własne gminy, które prowadzone są w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy (art. 4¹ ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Zadania ujęte w gminnym programie inicjowane są przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, natomiast głównym realizatorem zadań jest Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień w ramach Referatu Społecznego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.

 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Do zadań Komisji, wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.), należy w szczególności:

 • Inicjowanie, współpraca przy opracowaniu, opiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami rady gminy w sprawie – liczby punktów sprzedaży oraz zasad ich usytuowania
 • Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
 • Prowadzenie rozmów z członkami rodzin osoby uzależnionej od alkoholu, zmierzających do podejmowania przez nich leczenia współuzależnienia.

Burmistrza Strzelec Opolskich w dniu 1 marca 2024 r.  powołał osoby do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w skład Komisji wchodzą:

Czesława Krasa - Przewodnicząca,

Jacek Kusidło - Zastępca Przewodniczącej,

Joanna Hołobut - członek, Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień,

Janina Pasierbska - członek,

Jan Kowalczyk - członek,

Aneta Czarny - członek,

Natalia Sachta - członek,

Dariusz Mazurek - członek.

Rada Miejska w Strzelcach Opolskich Uchwałą Nr LXII/492/2022  z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 - 2026 przyjęła Program

 W załącznikach znajdują się informacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych, a także druk wniosku do GKRPA. 

STRZELECKI KLUB ABSTYNENTA 

ul. KRAKOWSKA 18 STRZELCE OPOLSKIE

CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W GODZ. 15.00 – 19.00

Telefon 77 46107 00

GRUPY TERAPEUTYCZNE:                                      

 • Grupa terapeutyczna dla osób nie radzących sobie z emocjami - Poniedziałki w godz.16.00 -19.00
 • Grupa wsparcia  AA Wiktoria (Anonimowi Alkoholicy) – Wtorki w godz. 17.00 – 19.00
 • Grupa wsparcia  Al-Anon (Dla osób współuzależnionych) – Środy w godz. 17.00 – 19.00
 • Grupa terapeutyczna dla osób z zaburzeniami behawioralnymi -  Czwartki w godz. 18.00 -20.00
 • Grupa wsparcia DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) - Piątki w godz. 16.00 – 19.00

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w Strzelcach Opolskich 

ul. Habryki 11
telefon 77 461 44 93 wew. 26
porady udzielane są bezpłatnie

Zadanie realizowane jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata  2023 – 2026  i finansowane z budżetu Gminy Strzelce Opolskie.

W Punkcie Konsultacyjnym realizowane jest wsparcie specjalistów dla osób/rodzin będących w kryzysie oraz innych trudnych sytuacjach życiowych dotyczących między innymi: przemocy, uzależnień, problemów opiekuńczo-wychowawczych, konfliktów, trudności w codziennym funkcjonowaniu społecznym.

 

 • Porady prawne: w środy w godzinach od 16.00 do 19.00
  • Od lat bezpłatnych porad prawnych dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, rodzin dotkniętych problemem alkoholowym czy zagrożonych przemocą domową udziela radca prawny
 • Porady terapeuty ds. uzależnień: w środy w godzinach od 16.00 do 19.00
  • Od wielu lat terapeuta uzależnień motywuje osoby uzależnione współuzależnione do zmiany, wspomaga osoby pijące ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia,
 • Porady psychologiczne: w czwartki w godzinach od 16.00 do 19.00
  • Od wielu lat porad i wsparcia udziela psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, osobami uzależnionymi oraz osobami pozostającymi w długotrwałej traumie w szczególności z osobami względem których stosowana jest przemoc domowa
 • Punkt dla ofiar przemocy w rodzinie: w czwartki w godzinach od 16.00 do 19.00
  • Od wielu lat porad i wsparcia udziela pedagog, specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; Zadaniem konsultanta jest pomóc ocenić sytuację, zwiększyć świadomość osoby krzywdzonej oraz udzielić pomocy w jak najlepszym wykorzystaniu dostępnych źródeł wsparcia zewnętrznego.
 • Porady psychologiczne: w środy w godzinach od 16.00 do 19.00
  • Od 8 marca 2023 roku porad i wsparcia udziela specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień, asystent psychodramy. Wsparcie dotyczy m. in. problemów emocjonalnych; trudności związanych z życiem osobistym, rodzinnym (np. konflikty partnerskie, problemy wychowawcze z dziećmi); uzależnień; sytuacji trudnych, kryzysowych;

 

Serdecznie zapraszamy na środowe i czwartkowe spotkania.

Centrum Terapii i Profilaktyki

 

Wykaz grup  terapeutycznych funkcjonujących w Centrum Terapii i Profilaktyki w Strzelcach Opolskich dofinansowanych ze środków Gminy Strzelce Opolskie

 • Zajęcia terapeutyczne dla osób doświadczających przemocy domowej -  środa  od godziny 17.00
 • Zajęcia terapeutyczne dla młodzieży: "Masz apetyt na życie" - poniedziałek od godziny 16 30
 • Zajęcia terapeutyczne dla młodzieży: "Dajesz radę" - czwartek od godziny 17.00
 • Zajęcia terapeutyczne dla młodzieży: "Nie bój się dorastać" - czwartek od godziny 17.00

 

Ważne!!!

Do udziału w tych grupach kwalifikuje psycholog, psychiatra lub terapeuta Centrum Terapii i Profilaktyki  ul. Strażacka 10  

Kontakt:  osobiście lub telefonicznie  77 55 00 117   kom  797 571 264

 

Więcej szczegółów oraz pełna oferta - strona Centrum 

Świetlice środowiskowe

W placówkach realizowane są programy edukacyjno profilaktyczne których celem jest:

- promocja zdrowego stylu życia
- profilaktykę uzależnień
- edukacja ukierunkowana na kształtowanie w uczniach właściwych postaw
- przeciwdziałanie i eliminacja agresji słownej i fizycznej
- rozwijanie zainteresowań
- edukacja patriotyczna
- eliminacja niepowodzeń szkolnych

 

 • ŚWIETLICA "ARKA'' Strzelce Op. ul. Krakowska 18

od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 - 18:00

Zapraszamy dzieci klas I do VI

 

 • ŚWIETLICA "STRZELECKA EKIPA'' Strzelce Op. ul. Kołłątaja 9 

od środy do  piątku w godz. 15:30 - 18:30

Zapraszamy dzieci starsze i młodzież 

 

 • W ramach Komisji działa również Młodzieżowy Klub Wolontariuszy „Ruch Czystych Serc”.

 

 

Konferencja

W dniu 12.10.2022 roku odbyła się konferencja organizowana w Strzelcach Opolskich poruszająca problemy profilaktyki i uzależnień. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich Tadeusza Goca, przy udziale radnych Rady Miejskiej, przedstawicieli wszystkich jednostek oświatowych i terapeutycznych poszerzyła wiedzę o problemach w sferze społecznej. 

Tym razem znamienici goście: dr Magdalena Piejko-Płonka oraz dr Michał Wanke przedstawiają wykłady w tematach "Zachowania ryzykowne i dobrostan psychiczny młodzieży województwa opolskiego w świetle najnowszych badań socjologicznych"  oraz "Zrozumieć młodych ludzi: pokolenie, media, tożsamość, problemy". 

Przedstawiane były również przez panią Danutę Poważa - psycholożki z Centrum Rozwiązania Problemów Społecznych w Warszawie, wyniki z Raportu nt. "Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych w Gminie Strzelce Opolskie". 

Cele

Cele konferencji:

 1. Wzorst świadomości o problemach społecznych w Gminie Strzelce Opolskie. 
 2. Poznanie wyników badań oraz rekomendacji do planowania działań w sferze psychologiczno-pedagogicznej. 
 3. Możliwości nawiązania kontaktów pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za stan zdrowia psychicznego uczniów. 

Specyfikacje

Podsumowanie:

Diagnoza dla Gminy Strzelce Opolskie jak i transparentne danych z województwa opolskiego, nie napawają optymizmem. 

Konieczne jest zdecydowanie większe zaangażowanie rodziców w rozwiązywanie problemów społecznych. Ważne jest również poszerzanie kompetencji kadr pedagogicznych, terapeutycznych i psychologicznych. 

Nie należy także zapominać o zwiększaniu dostępności do różnych form wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. 

 W załącznikach "Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych w Gminie Strzelce Opolskie".

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 12 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} STRZELECKI KLUB ABSTYNENTA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
2022-10-21 11:42 Kusidło Jacek 265.16KB
{format} Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w Gminie Strzelce Opolskie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
2022-10-13 08:33 Kusidło Jacek 1.16MB
{format} Zdj. Konferencja1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 856
2022-10-13 08:28 Kusidło Jacek 82.21KB
{format} Zdj. konferencja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
2022-10-13 08:28 Kusidło Jacek 126.17KB
{format} Sprawozdanie z programów za 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
2022-06-14 13:26 Kusidło Jacek 1.75MB
{format} Kontrola punktów sprzedaży alkoholu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 635
2020-10-05 08:50 Kusidło Jacek 126.69KB
{format} Wniosek do GKRPA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 829
2019-06-27 08:48 Kusidło Jacek 91.26KB
{format} Praca z osobą uzależnioną
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 752
2019-06-27 08:47 Kusidło Jacek 165.14KB
{format} Praca z osobą współuzależnioną
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 680
2019-06-27 08:47 Kusidło Jacek 151.54KB
{format} Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2791
2019-06-27 08:46 Kusidło Jacek 87.31KB
{format} Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1171
2019-06-27 08:45 Kusidło Jacek 241.08KB
{format} Informacja o Strzeleckim Klubie Abstynenta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1107
2019-05-31 11:19 Kusidło Jacek 63.8KB

Rejestr zmian strony Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-14 14:22:11
Aktualizacja publikacji
Kusidło Jacek 2024-03-20 14:43:35
Wytworzenie publikacji
Kusidło Jacek 2024-03-20 14:43:30
Zatwierdzenie
Kusidło Jacek 2024-03-20 14:43:30
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 5064