BIP
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku - zmiana nr 1 - Biuletyn Informacji Publicznej


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku - zmiana nr 1

Podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 30 listopada 2022 r. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich podjęła Uchwałę Nr LIX/471/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie.

Termin składania wniosków: do dnia 27 lutego 2023 r.

 

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRZELCE OPOLSKIE

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), zawiadamiam o:

  • podjęciu przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich Uchwały Nr LIX/471/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie, obejmującej grunty położone w obrębie Szymiszów po wschodniej stronie składowiska odpadów, w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały;
  • podjęciu przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich Uchwały Nr LIX/472/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie, obejmującej grunty położone w obrębie Szymiszów, tj. teren złoża „Szymiszów” i teren górniczy „Szymiszów I”, w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały;
  • przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko ww. zmian Studium.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. zmian Studium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego 2023 r. Wnioski należy składać do Burmistrza Strzelec Opolskich w następujący sposób:

  • w formie papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, w godzinach pracy Urzędu,
  • w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem: „Wniosek do zmiany Studium” na adres: e-mail: .

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku, a także oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Strzelec Opolskich.

Jednocześnie, stosownie do art. 39 ust. 1, w związku z art. 30 i art. 46 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektów ww. zmian Studium wymagającego udziału społeczeństwa w procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Z dostępną na danym etapie dokumentacją spraw można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie, w godzinach pracy Urzędu. Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy we wskazanym terminie do opracowywanego dokumentu można składać uwagi i wnioski. 

Na podstawie art. 11a pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania dokumentów planistycznych gromadzone są i przetwarzane dane osobowe. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Strzelec Opolskich. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną procedurą sporządzania dokumentów planistycznych dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich www.strzelceopolskie.pl/main/rodo .

Na podstawie art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Strzelec Opolskich danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania przedmiotowych zmian Studium, prawo dostępu do informacji o źródle danych osobowych jest ograniczone, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Treść ogłoszenia - przystąpienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
2023-02-03 13:37 Wolańska Magdalena 0.95MB
{format} GML
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
2022-12-29 14:18 Wolańska Magdalena 5.84KB
{format} Uchwała_przystąpienie do sporządzenia zmiany studium
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
2022-12-28 15:03 Wolańska Magdalena 919.3KB

Rejestr zmian strony Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku - zmiana nr 1

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Wolańska Magdalena 2023-02-03 13:44:36
Aktualizacja publikacji
Wolańska Magdalena 2023-02-03 13:44:40
Wytworzenie publikacji
Wolańska Magdalena 2023-02-03 13:44:36
Zatwierdzenie
Wolańska Magdalena 2023-02-03 13:44:36
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 129
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Narodowy Spis Powszechny 2021 Narodowy Spis Powszechny 2021