BIP
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku - zmiana nr 2 - Biuletyn Informacji Publicznej


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku - zmiana nr 2

Podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 30 listopada 2022 r. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich podjęła Uchwałę Nr LIX/472/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie.

Termin składania wniosków: do dnia 27 lutego 2023 r. 

Uzgodnienia: lipiec-sierpień 2023 r. 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie”

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LIX/472/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 listopada 2022 r.

 zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach od 6 września 2023 r. do 4 października 2023 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, pok. 25, w godzinach od 900 do 1400 oraz poprzez udostępnienie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich pod adresem https://bip.strzelceopolskie.pl.

Obszar objęty zmianą Studium (zmiana nr 2) stanowi część obrębu Szymiszów, w granicach terenu górniczego „Szymiszów I” i terenu złoża „Szymiszów”.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium odbędzie się w dniu 12 września 2023 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich w sali Rady Miejskiej. W trakcie dyskusji zainteresowani będą mieli możliwość zabierania głosu, zadawania pytań i składania uwag.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi należy składać do Burmistrza Strzelec Opolskich w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października 2023 r. Uwagi złożone po upływie podanego terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 8c ustawy, uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adres e-mail: . Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko albo nazwę jednostki organizacyjnej oraz adres zamieszkania albo siedziby, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi i wnioski wnoszone na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, można składać w ww. nieprzekraczalnym terminie. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy, uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na ww. adres,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail:

Uwaga lub wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby oraz przedmiot uwagi lub wniosku, a także oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 11a pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania dokumentów planistycznych, gromadzone są i przetwarzane dane osobowe. Administratorem ww. danych osobowych jest Burmistrz Strzelec Opolskich. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzoną procedurą sporządzania zmiany Studium, dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich  www.strzelceopolskie.pl/main/rodo.

Na podstawie art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Strzelec Opolskich danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzania przedmiotowej zmiany studium, prawo dostępu do informacji o źródle danych osobowych jest ograniczone, jeżeli wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag jest Burmistrz Strzelec Opolskich.

 Burmistrz Strzelec Opolskich

Kategoria: Powiązane pliki [ 10 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Studium Strzelce Opolskie zmiana nr 2 - kierunki rozwoju
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
2023-09-05 09:19 Wolańska Magdalena 31.55MB
{format} Studium Strzelce opolskie zmiana nr 2 - uwarunkowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
2023-09-05 09:18 Wolańska Magdalena 28.97MB
{format} Studium Strzelce Opolskie zmiana nr 2 - tekst
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
2023-09-05 09:17 Wolańska Magdalena 6.3MB
{format} PONS zał. 3 stan prognozowany
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
2023-09-05 09:14 Wolańska Magdalena 1.98MB
{format} PONS zał. 2 stan istniejący
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
2023-09-05 09:13 Wolańska Magdalena 3.41MB
{format} Prognoza OOŚ do zmiany Studium nr 2.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
2023-09-05 09:12 Wolańska Magdalena 1.12MB
{format} Treść ogłoszenia - wyłożenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
2023-08-25 11:07 Wolańska Magdalena 1.36MB
{format} Treść ogłoszenia - przystąpienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
2023-02-03 13:48 Wolańska Magdalena 0.95MB
{format} GML
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
2022-12-30 13:03 Wolańska Magdalena 6.82KB
{format} Uchwała_przystąpienie do sporządzenia zmiany studium
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
2022-12-28 15:10 Wolańska Magdalena 1.49MB

Rejestr zmian strony Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku - zmiana nr 2

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Wolańska Magdalena 2023-09-05 09:25:59
Aktualizacja publikacji
Wolańska Magdalena 2023-09-05 09:26:07
Wytworzenie publikacji
Wolańska Magdalena 2023-09-05 09:25:59
Zatwierdzenie
Wolańska Magdalena 2023-09-05 09:25:59
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 297
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Wybory Parlamentarne 2023 Wybory Parlamentarne 2023