BIP
Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa słupa oświetlenia ulicznego i linii kablowej niskiego napięcia w Rozmierce

Data publikacji: 2020-05-18

Ważne do:

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, że w dniu 18.05.2020 r. na żądanie Gminy Strzelce Opolskie, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, wszczęto

 p o s t ę p o w a n i e    a d m i n i s t r a c y j n e

 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupa oświetlenia ulicznego i linii kablowej niskiego napięcia w ramach zadania „Budowa oświetlenia skrzyżowania przy ul. Strzeleckiej w Rozmierce”, przewidzianej do realizacji w Rozmierce na działce ozn. nr ewid. gruntu 912 (droga powiatowa nr 1807 O).

Wgląd do materiałów oraz informacje o przedsięwzięciu będą udostępnione w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca nr 1, w godzinach pracy urzędu, informacja telefoniczna: 77 4049347, 77 4049344 (sprawę prowadzi Biuro Architekta) w okresie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 W terminie 14 dni od dnia publicznego ukazania się obwieszczenia można zapoznać się z zamierzeniami Wnioskodawcy oraz zgłosić pisemne uwagi, zastrzeżenia i wnioski w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 i 695) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 18 maja 2020 r.

 Burmistrz Strzelec Opolskich

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Treść obwieszczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
2020-05-22 12:53 Wolańska Magdalena 206.38KB
Liczba odwiedzin: 94927