BIP
Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nN wraz z budową linii kablowej średniego napięcia 15 kV oraz napowietrznej linii niskiego napięcia w Grodzisku

Data publikacji: 2020-01-16

Ważne do:

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 14.01.2020 r. na żądanie Tauron Dystrybucja S.A., Oddział w Opolu, 45-047 Opole, ul. Waryńskiego 1, działającej przez pełnomocnika pana Kamila Brudny reprezentującego firmę Votre Projekt Sp. z o.o., 44-186 Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 126,  wszczęto

p o s t ę p o w a n i e    a d m i n i s t r a c y j n e

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN wraz z budową linii kablowej średniego napięcia 15 kV oraz napowietrznej linii niskiego napięcia, przewidzianej do realizacji w Grodzisku przy ul. Głównej na częściach działek ozn. nr ewid. gruntu: 58, 122, 1101/2, 60/3, 127 i 128.

Wgląd do materiałów oraz informacje o przedsięwzięciu będą udostępnione w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca nr 1, pokój nr 24 i 25 (informacja telefoniczna: 77 4049347, 77 4049344) w godzinach pracy urzędu, tj. od 730-1700 w poniedziałek, 730÷1530 od wtorku do piątku, w okresie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

W terminie 14 dni od dnia publicznego ukazania się obwieszczenia można zapoznać się z zamierzeniami Wnioskodawcy oraz zgłosić uwagi, zastrzeżenia i wnioski w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca nr 1.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 17 stycznia 2020 r.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Treść obwieszczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
2020-01-16 11:56 Wolańska Magdalena 226.34KB
Liczba odwiedzin: 94914