BIP
Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807 O relacji Rozmierka-Grodzisko-Kadłub

Data publikacji: 2020-08-12

Ważne do:

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 1086) zawiadamiam, że w dniu 5.08.2020 r. na żądanie Zarządu Powiatu Strzeleckiego, 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2, występującego przez pełnomocnika, pana Arkadiusza Żurakowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „AR-DOM BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE” z siedzibą: 48-200 Prudnik, ul. Ludwika Mierosławskiego 19, wszczęto

 p o s t ę p o w a n i e    a d m i n i s t r a c y j n e

 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1807 O relacji Rozmierka-Grodzisko-Kadłub, wraz z przebudową zjazdów, obiektów hydrotechnicznych, poboczy, chodników, rowów przydrożnych i budową kanalizacji deszczowej, przewidzianej do realizacji:

  • w Rozmierce, na działkach ozn. nr ewid. gruntu: 912 (droga powiatowa), 14 (droga powiatowa), 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 957, 911 i 948 (droga powiatowa),
  • w Grodzisku, na działkach ozn. nr ewid. gruntu: 1100 (droga powiatowa), 786 (droga powiatowa), 832, 833 i 836.

Wgląd do materiałów oraz informacje o przedsięwzięciu będą udostępnione w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca nr 1, w godzinach pracy urzędu (sprawę prowadzi Biuro Architekta), informacja telefoniczna: 77 4049347, 77 4049344, w okresie    14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

W terminie 14 dni od dnia publicznego ukazania się obwieszczenia można zapoznać się z zamierzeniami Wnioskodawcy oraz zgłosić pisemne uwagi, zastrzeżenia i wnioski w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1.

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 i 695) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Obwieszczenie wywiesza się w dniu 14 sierpnia 2020 r.

  Burmistrz Strzelec Opolskich

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Treść obwieszczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
2020-08-12 13:04 Wolańska Magdalena 259.22KB
Liczba odwiedzin: 94926