BIP
Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nN wraz z budową linii kablowej średniego napięcia 15 kV oraz napowietrznej linii niskiego napięcia w Grodzisku

Data publikacji: 2020-03-02

Ważne do:

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN wraz z budową linii kablowej średniego napięcia 15 kV oraz napowietrznej linii niskiego napięcia, przewidzianej do realizacji w Grodzisku przy ul. Głównej na częściach działek ozn. nr ewid. gruntu: 58, 122, 1101/2, 60/3, 127 i 128.

Ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym można się zapoznać oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, wnieść uwagi i zastrzeżenia, w Biurze Architekta Miejskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie (II piętro, pokój nr 24 i 25; informacja telefoniczna: 77 4049347, 77 4049344) w godzinach pracy urzędu, tj. od 730-1700 w poniedziałek, 730÷1530 od wtorku do piątku, w terminie 14 dni od dnia publicznego ukazania się obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 4 marca 2020 r.

Burmistrz Strzelec Opolskich

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Treść obwieszczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
2020-03-02 09:15 Wolańska Magdalena 247.66KB
Liczba odwiedzin: 94881