BIP
Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-obszaru obejmującego zachodnią część miasta Strzelce Opolskie oraz część wsi Rożniątów

Data publikacji: 2011-07-20

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 14.07.2011r.

Nr A.6721.6.31.2011

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obszaru obejmującego zachodnią część miasta Strzelce Opolskie oraz część wsi Rożniątów.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz uchwały Nr LII/416/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 września 2010r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obszaru obejmującego zachodnią część miasta Strzelce Opolskie oraz część wsi Rożniątów, obejmującego obszar ograniczony ul. Bursztynową, ul. Gogolińską, terenami planowanej obwodnicy południowej miasta i granicą obrębu ewidencyjnego pomiędzy gruntami miejscowości Rożniątów i Strzelce Opolskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 1 sierpnia 2011r. do 30 sierpnia 2011r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25, w godz. od 8.00 do 14.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w sali Rady Miejskiej o godz.10.00.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strzelec Opolskich na adres: Urząd Miejski, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 2011r.

Jednocześnie, na podstawie art. 39, 40 i 41 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam, że:

  • możliwe jest zapoznanie się z niezbędną dokumentacją projektu planu w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 25,
  • do w/w dokumentacji mogą być wnoszone uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
  • uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Strzelec Opolskich w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 2011r.,
  • uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Podaje sie do publicznej wiadomości od nia 22.07.2011r. do 13.09.2011r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 409
2017-07-13 15:51 Kozołup Marek 524.06KB
Liczba odwiedzin: 151522
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Wybory samorządowe 2024 Wybory samorządowe 2024