BIP
Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża wapieni triasowych "Strzelce Opolskie I", gmina Strzelce Opolskie, w granicach obrębów ewidencyjnych miasta Strzelce Opolskie oraz wsi

Data publikacji: 2011-11-17

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 10.11.2011r.

Nr A.6721.13.10.2011

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża wapieni triasowych „Strzelce Opolskie I”, w części położonej w granicach administracyjnych gminy Strzelce Opolskie, w granicach obrębów ewidencyjnych miasta Strzelce Opolskie oraz wsi Szczepanek”

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego planu

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 ze zmianami) oraz art.39 ust.1 i art.54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227 ze zmianami),

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich uchwały Nr XV/81/2011 z dnia 26 października 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża wapieni triasowych „Strzelce Opolskie I”, w części położonej w granicach administracyjnych gminy Strzelce Opolskie, w granicach obrębów ewidencyjnych miasta Strzelce Opolskie oraz wsi Szczepanek oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu planu.

Przedmiotowym planem miejscowym objęty jest obszar położony na terenie miasta Strzelce Opolskie oraz częściowo na gruntach wsi Szczepanek, obejmujący obszar pomiędzy ul.Marka Prawego i ul.Strzelecką od strony wschodniej, ul.Zakładową od strony południowej, ul.1 Maja od strony zachodniej oraz terenami sołectwa Farska Kolonia i oczyszczalni ścieków od strony północnej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego:

  1. wnioski w formie pisemnej,
  2. uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail: um@strzelceopolskie.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 130, poz.1450 ze zmianami).

Wnioski do planu miejscowego oraz uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska, należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, w terminie do dnia 9 grudnia 2011r.
Wniosek winien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrywania wniosków i uwag jest Burmistrz Strzelec Opolskich.

Burmistrz Strzelce Opolskich

Podaje się do publicznej wiadomości od dnia 18.11.2011r. do dnia 9.12.2011r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 461
2017-07-14 08:08 Kozołup Marek 507.54KB
Liczba odwiedzin: 180196
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Wybory do Parlamentu Europejskiego Wybory do Parlamentu Europejskiego