BIP
Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kalinowice

Data publikacji: 2012-03-14

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 12.03.2012r.

Nr A.6721.7.93.2012

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kalinowice”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz uchwały Nr X/44/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 maja 2011r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kalinowice”, obejmującego obszar w granicach obrębu ewidencyjnego wsi Kalinowice z wyłączeniem terenów leśnych położonych w północnej części wsi Kalinowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26 marca 2012r. do 24 kwietnia 2012r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25, w godz. od 800 do 1430.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w sali Rady Miejskiej o godz.1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strzelec Opolskich na adres: Urząd Miejski, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 maja 2012r.

Jednocześnie, na podstawie art. 39, 40 i 41 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam, że:

możliwe jest zapoznanie się z niezbędna dokumentacją projektu planu w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 25,

do w/w dokumentu mogą być wnoszone uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,

uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Strzelec Opolskich w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 maja 2012r.,

uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 450
2017-07-14 09:16 Kozołup Marek 450.08KB
Liczba odwiedzin: 180197
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Wybory do Parlamentu Europejskiego Wybory do Parlamentu Europejskiego