BIP
Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża wapieni triasowych "Strzelce Opolskie I"

Data publikacji: 2015-02-26

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2015-02-27
Termin odwołania: 2015-04-22

Strzelce Opolskie, dnia 20.02.2015 r.

Nr A.6721.13.153.2015

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża wapieni triasowych „Strzelce Opolskie I”, w części położonej w granicach administracyjnych gminy Strzelce Opolskie, w granicach obrębów ewidencyjnych miasta Strzelce Opolskie oraz wsi Szczepanek”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XV/81/2011 z dnia 26 października 2011 r.

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża wapieni triasowych „Strzelce Opolskie I” w części położonej w granicach administracyjnych gminy Strzelce Opolskie, w granicach obrębów ewidencyjnych miasta Strzelce Opolskie oraz wsi Szczepanek”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w zakresie dotyczącym obszaru działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu: 509/48, 1133/26 obręb Strzelce Opolskie i 193 obręb Szczepanek oraz części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu: 509/78, 552/5, 570/3 i 904/6 obręb Strzelce Opolskie,

w dniach od 9 marca 2015 r. do 8 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25, w godzinach od 8.00 do 14.30.

W dniu 3 kwietnia 2015 r. projekt planu nie będzie wyłożony do publicznego wglądu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 marca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w sali Rady Miejskiej o godz. 10.00.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść:

  1. uwagi, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  2. uwagi, których zasady wnoszenia określa art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strzelec Opolskich na adres: Urząd Miejski, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 kwietnia 2015 r.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Podaje się do publicznej wiadomości od dnia 27.02.2015r. do dnia 22.04.2015r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 600
2017-07-14 12:46 Kozołup Marek 477.99KB
Liczba odwiedzin: 176782
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Wybory do Parlamentu Europejskiego Wybory do Parlamentu Europejskiego