BIP
Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu zachodniej części miasta Strzelce Opolskie

Data publikacji: 2013-04-11

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 9.04.2013r.

Nr A.6721.19.24.2013

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu zachodniej części miasta Strzelce Opolskie”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich uchwały Nr XXXI/234/2013 z dnia 27 lutego 2013r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu zachodniej części miasta Strzelce Opolskie, obejmującego obszar działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu: 4030/9 i 4062/27 oraz w części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu: 4017, 4062/25, 4062/26 i 5142/1.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, w terminie do dnia 6 maja 2013r.

Uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska można również składać ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim, pokój nr 25, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail: um@strzelceopolskie.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 262).

Wniosek winien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrywania wniosków i uwag jest Burmistrz Strzelec Opolskich.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Podaje się do publicznej wiadomość od dnia 15.04.2013r. do dnia 6.05.2013r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 424
2017-07-14 13:30 Kozołup Marek 382.66KB
Liczba odwiedzin: 175620
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Wybory do Parlamentu Europejskiego Wybory do Parlamentu Europejskiego