BIP
Wydanie i wymiana dowodu osobistego - Biuletyn Informacji Publicznej


Wydanie i wymiana dowodu osobistego

Wydanie i wymiana dowodu osobistego
Gdzie odebrać formularz:
 • Urząd Miejski w Strzelach Opolskich
  Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności, pokój nr 6
 • złożenie wniosku online
Opłaty:
 • wydanie dowodu osobistego nie podlega opłacie

 • zaświadczenia z akt dowodowych: 17 zł płatne w kasie Urzędu lub na rachunek:
  Bank Spółdzielczy Leśnica O/Strzelce Opolskie
  nr konta 98 8907 1089 2002 0090 6878 0001

Inne wskazówki, uwagi:
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

  W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa jedno z rodziców, opiekun lub kurator ale wymagana jest również obecność osoby której wniosek dotyczy.

  Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek samodzielnie nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej wypełnionym przez organ gminy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i danych pobranych z rejestru PESEL, podpisanym przez wnioskodawcę za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego.

  Wnioskodawca może złożyć wniosek o wydanie dowodu
  osobistego, przy użyciu usługi elektronicznej.

 • Jeśli chcesz złożyć wniosek korzystając z e-usługi potrzebujesz profilu zaufanego, kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego albo certyfikatu podpisu osobistego.

 • W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną z wyłączeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby do 12. roku życia, osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku zgłosić się do organu gminy, w której złożyła wniosek, w celu złożenia odwzorowania podpisu własnoręcznego oraz złożenia odcisków palców.

 • W przypadku wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wraz z osobą ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego jest obowiązany zgłosić się wnioskodawca i złożyć odciski palców oraz podpis.

 • Na wizytę w urzędzie masz 30 dni od złożenia wniosku przez internet. Po tym terminie twój wniosek nie zostanie zrealizowany (pozostanie bez rozpoznania).

 • Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia procedury przyjęcie wniosku.
  W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony.

   

Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2023r. poz. 1234 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia i zwrotu (Dz. U.2015.212)

Rejestr zmian strony Wydanie i wymiana dowodu osobistego

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-21 13:45:17
Aktualizacja publikacji
Kozołup Marek 2024-01-17 14:40:42
Wytworzenie publikacji
Kozołup Marek 2024-01-17 14:40:38
Zatwierdzenie
Kozołup Marek 2024-01-17 14:40:38
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 10283