BIP
Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego - Biuletyn Informacji Publicznej


Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego

Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego albo zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania w podatku rolnym
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Referat Podatkowy Pokoje Nr: 12,13,14 tel. 077/ 404 93 29,404-93-31,404-93-33 fax 77/ 461 44 22

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Osoby fizyczne: wypełniona informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1), osoby prawne: deklaracja na podatek rolny, oraz: dokument potwierdzający powstanie obowiązku podatkowego, jego wygaśnięcie lub zaistnienie zmiany mającej wpływ na wysokość opodatkowania (np. akt notarialny).

Gdzie odebrać formularze:

Wzory formularzy można odebrać w Urzędzie Miejskim - Referat Podatkowy pok. Nr 13 lub 14

Termin załatwienia odpowiedzi:  
Inne wskazówki, uwagi:

Obowiązek podatkowy w podatku rolnym ciąży na osobach fizycznych i prawnych a także jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, będących właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów lub posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Termin złożenia informacji i deklaracji w organie podatkowym właściwym według miejsca położenia przedmiotów opodatkowania wynosi 14 dni od dnia powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego albo zaistnienia zmian mających wpływ na wysokosć opodatkowania. Po złożeniu informacji w sprawie podatku rolnego organ podatkowy podatnikowi będącemu osobą fizyczną wyda i doręczy decyzję ustalającą wysokość podatku rolnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego na dany rok podatkowy, z wskazanymi terminami płatności rat podatku, które należy uiszczać u inkasenta, w kasie urzędu lub na konto Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Strzelce Opolskie Nr 98890710892002009068780001. Osoby prawne mają także obowiązek składać deklarację na podatek rolny do 15 stycznia roku każdego roku podatkowego oraz zobowiązane są do wpłat podatku zgodnie z deklaracją w terminach do 15 dnia każdego miesiąca na wyżej wskazane konto.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.)

Rejestr zmian strony Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-21 14:25:54
Aktualizacja publikacji
Kozołup Marek 2017-06-21 14:26:57
Wytworzenie publikacji
Kozołup Marek 2017-06-21 14:26:55
Zatwierdzenie
Kozołup Marek 2017-06-21 14:26:55
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2008