BIP
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (MOS) - Biuletyn Informacji Publicznej


Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (MOS)

dyrektor:  Andrzej Damaszek

 • ul. Wałowa 5, 47-100 Strzelce Opolskie
 • tel.:  (+48) 77 404 94 37

Organem prowadzącym ww. placówkę wychowania pozaszkolnego jest Gmina Strzelce Opolskie.

Zgodnie z art. 2 uchwały nr XX/113/99 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 1999 r., zadaniem Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego jest kształtowanie i rozwijanie uzdolnień sportowych wychowanków oraz organizowanie rekreacji i wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, uczęszczającej do przedszkoli i szkół działających na terenie gminy Strzelce Opolskie, a w szczególności realizowanie w formach pozaszkolnych:

 • pogłębiania i rozszerzania wiedzy wykraczającej poza szkolne programy nauczania,
 • umożliwiania podnoszenia sprawności fizycznej, rozwijania i kształtowania nawyków czynnego wypoczynku oraz uprawiania dyscyplin sportowych,
 • organizowania zawodów sportowych i aktywnego wypoczynku, w tym kolonii i obozów,
 • kształtowania i rozwijania uzdolnień sportowych.

Organami Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego są:

 • Dyrektor placówki
 • Rada Pedagogiczna;
 • Samorząd Wychowanków.

Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego m.in.:

 • kieruje działalnością dydaktyczno - wychowawczą ośrodka oraz reprezentuje go na zewnątrz,
 • sprawuje nadzór pedagogiczny,
 • jest kierownikem zakładu pracy dla zatrudnionych tam pracowników,
 • opracowuje plan pracy oraz projekt budżetu MOS,
 • utrzymuje stałe kontakty ze szkołami i rodzicami wychowanków,
 • upowszechnia osiągnięcia sportowe.

Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym, działającym w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty i regulamin pracy. Członkami Rady Pedagogicznej są nauczyciele, trenerzy, instruktorzy prowadzący działalność szkoleniową, wychowawczą i opiekuńczą, a przewodniczącym Rady jest dyrektor MOS. Do kompetencji Rady Pedagogocznej należy m. in.:

 • zatwierdzanie planów pracy ośrodka,
 • podejmowanie uchwał w sprawach innowacji pedagogicznych po ich zaopiniowaniu przez organ prowadzący,
 • ustalenie organizacji, doskonalenia, dokształcania zawodowego kadry pedagogicznej,
 • opiniowanie (pracy placówek, wniosków dyrektora, zmian w statucie i projektu planu finansowego).

Samorząd Wychowanków jest reprezentantem wszystkich wychowanków i ich rzecznikiem wobec pozostałych organów MOS oraz na zewnątrz ośrodka. Samorząd działa w oparciu o regulamin uchwalony zwykłą większością głosów.

Rejestr zmian strony Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (MOS)

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kiszczyk Michał 2018-03-08 13:52:02
Aktualizacja publikacji
Kiszczyk Michał 2018-03-08 13:52:05
Wytworzenie publikacji
Kiszczyk Michał 2018-03-08 13:52:02
Zatwierdzenie
Kiszczyk Michał 2018-03-08 13:52:02
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2473