BIP
Polowania zbiorowe - Biuletyn Informacji Publicznej


Polowania zbiorowe

Wyciąg z ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie:

Art.  42ab.  [Obowiązki informacyjne w zakresie polowań zbiorowych]
1.  Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przekazuje - co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego - wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) oraz nadleśniczym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właściwym ze względu na miejsce wykonywania polowania, informację w postaci papierowej lub elektronicznej o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu tego polowania.
2. Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego są podawane do publicznej wiadomości przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie oraz przez obwieszczenie i na stronie internetowej urzędu gminy.
3. Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym zgodnie z ust. 2. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.
4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.
5. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.
6. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.
 
 W załączeniu uchwała Nr XXIII/225/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.
W załączeniu obwieszczenie z terminarzem polowań zbiorowych.
Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
2022-10-28 09:22 Kusidło Jacek 100.37KB
{format} Obwody łowieckie - mapy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
2022-10-28 08:35 Kusidło Jacek 4.79MB
{format} Uchwała - obwody łowieckie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
2022-10-28 08:34 Kusidło Jacek 2.67MB

Rejestr zmian strony Polowania zbiorowe

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kusidło Jacek 2022-10-28 09:23:37
Aktualizacja publikacji
Kusidło Jacek 2022-10-28 09:23:40
Wytworzenie publikacji
Kusidło Jacek 2022-10-28 09:23:37
Zatwierdzenie
Kusidło Jacek 2022-10-28 09:23:37
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 273