BIP
Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym - Biuletyn Informacji Publicznej


Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
Biuro nr 110, ul. Marka Prawego 21
tel. 77 546 53 52-54

Wymagania i potrzebne dokumenty:

1.    Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym.

2.    Zaświadczenie potwierdzające fakt posiadania/istnienia indywidualnego gospodarstwa rolnego, określające jego położenie i powierzchnię,

3.    Potwierdzenie zameldowania w gospodarstwie w określonym czasie,

Gdzie odebrać formularze: Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Biuro nr 110, ul. Marka Prawego 21
Termin załatwienia odpowiedzi:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu siedmiu dni.

Jeżeli Burmistrz Strzelec Opolskich nie będzie dysponował dokumentami uzasadniającymi wydanie zaświadczenia o pracy wnioskodawcy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, wyda postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej – art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016, poz. 1827 ze zm.).

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie postanowienia.

Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu. Zażalenie należy złożyć w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Opolskich

Inne wskazówki, uwagi:

Sposób załatwienia sprawy – wydanie zaświadczenia.
1.    Należy złożyć kompletny wniosek wraz z załącznikami
2.    Przed złożeniem wniosku, należy:
1)    uzyskać zaświadczenie o potwierdzeniu istnienia gospodarstwa rolnego w latach, które są objęte wnioskiem (właściwe starostwo powiatowe ze względu na położenie gospodarstwa)
2)    uzyskać poświadczenie zameldowania na stałe w gospodarstwie rolnym objętym wnioskiem.
3)    w przypadku braku dokumentów potwierdzających fakt pracy w gospodarstwie, okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym może być udowodniony zeznaniami przynajmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone to gospodarstwo rolne.

Dlatego też możliwe jest prowadzenie dalsze postępowania w sprawie:

Wymagane dokumenty:

1. Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów,

2. Złożenie zeznań dwóch w obecności pracownika Ref. ROŚ, Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich,

3. Dokument tożsamości wnioskodawcy i świadków.

 

Dodatkowe wyjaśnienia:
1)    Do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy wlicza się także:
a)    okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka,
b)    przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,
c)    przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
2)    W przypadku braku dokumentów uzasadniających wydanie zaświadczenia o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym – po złożeniu przez Wnioskodawcę oświadczenia o braku dokumentów okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym może być udowodniony zeznaniami przynajmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym znajdowało się indywidualne gospodarstwo rolne.
3)    Zeznania świadków:
a)    należy zgłosić się osobiście z dwoma świadkami (świadkiem może być osoba obca, lub krewna, starsza od Wnioskodawcy mieszkająca w danym okresie w tej samej miejscowości, w której znajdowało się gospodarstwo rolne, w którym pracował Wnioskodawca).
b)    należy starannie oraz czytelnie wypełnić druki: zeznania świadków i oświadczenie o braku dokumentów przez Wnioskodawcę pamiętając, że muszą być podawane dokładne daty pracy lub pomocy w gospodarstwie rolnym.
c)    należy:
•    złożyć podpisy na drukach w obecności urzędnika.
•    przedłożyć dowód osobisty Wnioskodawcy i świadków do wglądu.
•    przedłożyć do wglądu numery świadczeń emerytalnych lub rentowych w przypadku, gdy świadkiem jest emeryt lub rencista.
d)    Oświadczenie musi być podpisane przez składającego w obecności pracownika Urzędu/Instytucji, który dokonuje poświadczenia podpisu w oparciu o dokument tożsamości. Zeznania świadków spisuje się w obecności wyznaczonego pracownika Urzędu.
4)    Powierzchnia gospodarstwa rolnego, kwalifikująca do zaliczenia lat pracy w gospodarstwie:
•    od 28.11.1964 r. do 22.12.1971 r - 0,2 ha,
•    od 23.12.1971 r. do 30.06.1989 r. - 0,5 ha
•    od 01.07.1989 r. - 1,0 ha

Podstawa prawna:

 - art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1990 roku o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z 1990 r. Nr 54, poz. 310),
- art. 217 i 218 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia Strzelce Opolskie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
2022-10-24 15:31 Kusidło Jacek 152.88KB
{format} Wzór wniosku o przyjęcie zeznań świadków Strzelce Opolskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
2022-10-24 15:31 Kusidło Jacek 87.37KB

Rejestr zmian strony Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kusidło Jacek 2022-10-24 15:31:26
Aktualizacja publikacji
Kusidło Jacek 2022-10-24 15:31:29
Wytworzenie publikacji
Kusidło Jacek 2022-10-24 15:31:26
Zatwierdzenie
Kusidło Jacek 2022-10-24 15:31:26
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 254