BIP
Szacowanie szkod powstalych w wyniku niekorzystnego zjawiska - zmiany dotyczące suszy - Biuletyn Informacji Publicznej


Szacowanie szkod powstalych w wyniku niekorzystnego zjawiska - zmiany dotyczące suszy

 

Szacowanie szkód, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - zmiany dotyczące suszy
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
Biuro nr 110, ul. Marka Prawego 21
tel. 77 546 53 52-54

w przypadku SUSZY wyłącznie: - https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych

poprzez profil zaufany

Wymagania i potrzebne dokumenty:

- wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, osunięciem ziemi itp.) wraz z załącznikami.

Gdzie odebrać formularze:

Referat Rolnictwa,
Biuro nr 110, ul. Marka Prawego 21

lub pobrać załączniki

Termin załatwienia odpowiedzi:

Na oszacowanie strat i sporządzenie dokumentów komisja gminna ma czas maksymalnie 2 miesiące od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia tych szkód, tj.:
a) od wschodów do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji, albo
b) nie później niż w terminie do 3 miesięcy od wystąpienia gradu, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny – w przypadku szkód w środku trwałym, albo
c) nie później niż w terminie do 12 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania szkód – w przypadku szacowania szkód
w budynkach lub drzewach owocowych spowodowanych przez powódź, albo
d) nie później niż do dnia 31 października danego roku, jeżeli ujemne skutki przezimowania wystąpiły do dnia 30 kwietnia tego roku albo do dnia 31 października roku następującego po roku, w którym w grudniu wystąpiły ujemne skutki przezimowania– w przypadku szacowania szkód w drzewach owocowych spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania.


Następnie w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód, Komisja składa protokół z oszacowania szkód wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód.
Natomiast protokół końcowy sporządzony w przypadku, gdy gospodarstwo rolne jest położone na obszarze co najmniej dwóch województw właściwa Komisja składa Wojewodzie w terminie 45 dni od dnia oszacowania szkód.

Wnioski o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji. Za pomocą tej aplikacji producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym.

Wprowadzane przez producenta rolnego dane są automatycznie weryfikowane przez aplikację z danymi:

  • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie upraw rolnych zgłoszonych do wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz danymi zawartymi w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt,
  • Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w zakresie zasięgu i zakresu  suszy wynikającego z Systemu  Monitoringu Suszy Rolniczej.

W aplikacji wygenerowany zostanie automatycznie protokół  oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, jeżeli  szkody wynoszą powyżej 30 %  średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła susza. Średnia roczna  produkcja rolna  jest ustalana  na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie  pochodzących z  Systemu Zbierania Danych Rachunkowych (FADN).

Producent rolny będzie miał prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej – do  momentu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku  Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym przekazywanym do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.

Każdy producent rolny może otrzymać w danym roku jeden protokół oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych przez suszę.

 Szczegóły na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi tutaj.

Inne wskazówki, uwagi:

Oszacowania zakresu i wysokości szkód dokonuje komisja powołana przez Wojewodę.

Wniosek rolnika o oszacowanie szkód musi zostać złożony niezwłocznie, jednakże nie później niż 10 dni roboczych od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, w przypadku powodzi nie później niż 10 dni roboczych od ustąpienia wody.

Weryfikacja powierzchni upraw rolnych w oparciu o dane zawarte we wniosku złożonym do ARiMR o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego. Komisja ma prawo żądać od producenta rolnego przedstawienia wniosku „obszarowego”.

Do szacowania strat w uprawach przyjmuje się, że minimalna powierzchnia uprawy nie może być mniejsza niż 0,1 ha jednolitej uprawy.

 

Odbiór protokołu może nastąpić w formie:

  •  osobiście przez wnioskodawcę
Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U.2015 poz.187 ze zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U z 2020 poz. 1009).

- „Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę, dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę”, opracowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014 r.).

- Ustawa  z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz 477).

- Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1853, z 2019 r. poz. 1824 i z 2020 r. poz. 300).

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Wniosek właściciela gospodarstwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 588
2019-02-07 09:13 Kusidło Jacek 151.91KB
{format} Załącznik nr 1 Oświadczenie_o_plonach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 580
2019-02-07 09:13 Kusidło Jacek 166.05KB
{format} Załącznik nr 2 oświadczenie_o_ilości_zwierząt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 594
2019-02-07 09:12 Kusidło Jacek 116.35KB
{format} Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 753
2019-02-07 09:12 Kusidło Jacek 98.04KB

Rejestr zmian strony Szacowanie szkod powstalych w wyniku niekorzystnego zjawiska - zmiany dotyczące suszy

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kusidło Jacek 2022-10-20 12:54:31
Aktualizacja publikacji
Kusidło Jacek 2022-10-20 12:54:34
Wytworzenie publikacji
Kusidło Jacek 2022-10-20 12:54:31
Zatwierdzenie
Kusidło Jacek 2022-10-20 12:54:31
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2059