BIP
Potwierdzanie umowy dzierzawy - Biuletyn Informacji Publicznej


Potwierdzanie umowy dzierzawy

Potwierdzanie umów dzierżawy
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
Biuro nr 110, ul. Marka Prawego 21
tel. 77 546 53 52-54

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Umowa dzierżawy

Informacje szczegółowe

Od 31 lipca 2020 roku w związku ze zmianami prawa geodezyjnego i kartograficznego zmieniły się również przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 2020 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Zgodnie z art. 28 ust. 4 pkt 1 oraz art. 38 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników dla celów związanych z ubezpieczeniem rolników zawarcie umowy dzierżawy potwierdza „wójt właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy”.

Podkreślić należy to, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza jedynie fakt zawarcia umowy, nie wnika natomiast w to, kto jest stroną umowy czy w jej treść. Potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy nie oznacza również stwierdzenia własnoręczności podpisu osób zawierających umowę. Zasadą jest, że poświadczenia m.in. własnoręczności podpisu może dokonać tylko notariusz. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest upoważniony do poświadczenia własnoręczności podpisu  jedynie:

- na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji,

- na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie.

Wyłącznie w powyżej opisanych przypadkach poświadczenie własnoręczności podpisu sporządzone przez wójta wywołuje takie same skutki, jak poświadczenie dokumentu przez notariusza.

W chwili obecnej brak jest podstawy prawnej do prowadzenia przez wójta jakichkolwiek rejestrów potwierdzanych umów dzierżawy, tym samym wójt nie ma uprawnienia do gromadzenia danych dotyczących zawieranych umów dzierżawy.

Wymagające podkreślenia jest również to, że od 31 lipca 2020 roku Wydziały Geodezji Starostw Powiatowych nie prowadzą już rejestrów umów dzierżawy w ewidencjach gruntów i budynków. Tym samym informacje o zawartych umowach nie będą już przez te jednostki przesyłane do innych urzędów.

Należy więc, jako strona umowy dzierżawy pamiętać o poinformowaniu właściwych urzędów o zawarciu umowy dzierżawy gruntu rolnego. W przeciwnym razie np. podatki będą nakładane na właścicieli nieruchomości lub dotychczasowych dzierżawców gruntu.

Opłaty:

Nie pobiera się opłaty na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

Podstawa prawna:

Art. 28 ust. 4 pkt 1 oraz art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

 

 

Rejestr zmian strony Potwierdzanie umowy dzierzawy

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kusidło Jacek 2022-10-20 12:55:02
Aktualizacja publikacji
Kusidło Jacek 2022-10-20 12:55:06
Wytworzenie publikacji
Kusidło Jacek 2022-10-20 12:55:02
Zatwierdzenie
Kusidło Jacek 2022-10-20 12:55:02
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 909