BIP
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Biuletyn Informacji Publicznej


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Biuro nr 21
tel. 77/ 404 93 46
fax 77/ 461 44 22

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wniosek z załącznikami określonymi ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227).

Załączniki:

 1. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem działek sąsiednich (art. 74 ust. 1 pkt 3) – oryginał + 2 kopie;
 2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, opisanych w art. 59, ust. 1, pkt 1 w zakresie zgodnym z art. 66 (załączyć w trzech egzemplarzach wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych);
 3. Karta informacyjna przedsięwzięcia w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, opisanych w art. 59, ust. 1, pkt 2 w zakresie zgodnym z art. 3 ust. 5, tj.:
  • rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia;
  • powierzchni zajmowanej nieruchomości a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowych sposobów ich wykorzystania i pokryciu szatą roślinną;
  • rodzaju technologii;
  • ewentualnych wariantach przedsięwzięcia;
  • przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw i energii;
  • rozwiązaniach chroniących środowisko;
  • rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko;
  • możliwych transgranicznych oddziaływań na środowisko;
  • obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.br /> (załączyć w trzech egzemplarzach wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych);
  • Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
Gdzie odebrać formularze:  
Termin załatwienia odpowiedzi:  
Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635, ze zm.) za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pobiera się opłatę skarbową w wysokości 205 zł.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Opolskich w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Inne wskazówki, uwagi:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.

Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

Podstawa prawna:

Art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227).

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Wniosek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 674
2017-06-21 14:41 konto intracom 21.74KB

Rejestr zmian strony Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-21 14:08:13
Aktualizacja publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:35:53
Wytworzenie publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:35:51
Zatwierdzenie
Kozołup Marek 2017-06-22 09:35:51
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2516
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Narodowy Spis Powszechny 2021 Narodowy Spis Powszechny 2021