BIP
Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - Biuletyn Informacji Publicznej


Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

 

Wnieś opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

 

Zgodnie z prawem, osoby lub podmioty, których nieruchomości są zagospodarowane w sposób zmniejszający naturalną retencję terenową w stopniu przewidzianym ustawą, mają obowiązek niezwłocznego złożenia do Burmistrza Strzelec Opolskich wypełnionego oświadczenia.

Wzór oświadczenia jest dostępny w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej:

www.bip.strzelceopolskie.pl/Załatw sprawę w Urzędzie/ Ochrona środowiska/ Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej/

 

Zgodnie z art. 269 ustawy Prawo wodne, opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3 500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

 

Kto jest objęty opłatą?

Opłatę ponoszą m.in. osoby (fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej), które są właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych oraz użytkownicy wieczyści gruntów.

 

Podmioty, które posiadają nieruchomość spełniającą poniższe kryteria:

 1. powierzchnia powyżej 3500 m2,
 2. wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej,
 3. lokalizacja na obszarach nieujętych w system kanalizacji otwartej lub zamkniętej,

są zobligowane do złożenia stosownego oświadczenia i ponoszenia opłaty za usługę wodną.

Wysokość opłaty za usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej (tzn. tego, czy na danej nieruchomości znajduje się urządzenie do retencjonowania wody opadowej).

 

 Stawki opłat.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

 1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok,
 2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
  1. do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
  2. od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
  3. powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

 

Jak rozumieć pojęcie kanalizacji otwartej lub zamkniętej?

Przez system kanalizacji należy rozumieć zespół urządzeń do odprowadzania wód opadowych oraz roztopowych z danego terenu, którymi mogą być urządzenia kanalizacji deszczowej jak i kanalizacji ogólnospławnej. Przy czym zamknięte systemy kanalizacji to rurociągi oraz zamknięte kanały ściekowe wraz ze studzienkami, a otwarte to m.in. rowy.

 

Jak rozumieć pojęcie „powierzchnia biologicznie czynna”?

Przez powierzchnię biologicznie czynną należy rozumieć teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych (oba warunki muszą zostać spełnione), a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie.

 

Jak rozumieć pojęcie „nieruchomość”?

Przy ustalaniu powierzchni nieruchomości należy stosować zasadę „jedna księga wieczysta – jedna nieruchomość”, bez względu na to, ile księga wieczysta obejmuje działek oraz czy działki graniczą ze sobą czy.

 

 

Wypełnione oświadczenie należy przesłać na adres:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich, Pl. Myśliwca 1, 47 – 100 Strzelce Op.

 

W przypadku, gdy na podstawie przedstawionych w oświadczeniu danych potwierdzone zostanie, iż nieruchomość spełnia przesłanki wskazane w art. 269 ust. 1 Ustawy Prawo wodne, Burmistrz Strzelec Opolskich obowiązany będzie do naliczenia opłaty za utratę naturalnej retencji terenowej.

 

Wpływy z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

 

Bliższych informacji udziela:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Strzelce Opolskie, ul. Marka Prawego 21

tel.: 77 546 53 55

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Ogłoszenie - opłata za zmniejszenie naturalnej retencji tereniowej.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
2022-03-18 08:06 Koszela Adam 21.22KB
{format} Ogłoszenie - opłata za zmniejszenie naturalnej retencji tereniowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
2022-03-18 08:06 Koszela Adam 145.32KB
{format} Oświadczenie - retencja.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
2022-03-17 10:12 Koszela Adam 20.24KB
{format} Oświadczenie - retencja.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
2022-03-17 10:11 Koszela Adam 134.72KB

Rejestr zmian strony Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Koszela Adam 2022-03-18 08:07:29
Aktualizacja publikacji
Koszela Adam 2022-03-18 08:07:32
Wytworzenie publikacji
Koszela Adam 2022-03-18 08:07:29
Zatwierdzenie
Koszela Adam 2022-03-18 08:07:29
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 411
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Wybory do Parlamentu Europejskiego Wybory do Parlamentu Europejskiego