Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ligota Dolna - Biuletyn Informacji Publicznej


Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ligota Dolna

Podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 28 lutego 2018 r. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich podjęła Uchwałę Nr XLIV/361/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Ligota Dolna.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Ligota Dolna”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XLIV/361/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.,

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Ligota Dolna”, obejmującego obszar ewidencyjny wsi Ligota Dolna, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

 w dniach od 21 stycznia 2019 r. do 18 lutego 2019 r.

 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25, w godzinach od 800 do 1430.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w sali Rady Miejskiej o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strzelec Opolskich z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2019 r., na adres: Urząd Miejski, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia ww. projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski w formie pisemnej do Burmistrza Strzelec Opolskich na ww. adres, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy: , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2019 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko są rozpatrywane przez Burmistrza Strzelec Opolskich w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

 Burmistrz Strzelec Opolskich

Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Treść ogłoszenia o wyłożeniu Treść ogłoszenia o wyłożeniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
2019-01-09 10:54
Wolańska Magdalena
314.84KB
Treść ogłoszenia o przystąpieniu Treść ogłoszenia o przystąpieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
2018-05-16 11:22
Wolańska Magdalena
246.7KB
Uchwała intencyjna wraz z załącznikiem graficznym Uchwała intencyjna wraz z załącznikiem graficznym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
2018-05-16 11:12
Wolańska Magdalena
361.63KB

Redakcja strony - Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ligota Dolna rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
  • Pierwsza publikacja:Wolańska Magdalena2019-01-09 10:49:00
  • Aktualizacja publikacji:Wolańska Magdalena2019-01-09 10:49:05
  • Wytworzenie publikacji:Wolańska Magdalena2019-01-09 10:49:00
  • Zatwierdzenie informacji:Wolańska Magdalena2019-01-09 10:49:00
Liczba odwiedzin: 411
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Wybory do parlamentu europejskiego 2019 Wybory do parlamentu europejskiego 2019