BIP
Plan miejscowy miasta Strzelce Opolskie dla obszaru obejmującego południową część Osiedla Piastów Śląskich - Biuletyn Informacji Publicznej


Plan miejscowy miasta Strzelce Opolskie dla obszaru obejmującego południową część Osiedla Piastów Śląskich

Podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 14 czerwca 2023 r. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich podjęła Uchwałę Nr LXIX/542/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla obszaru obejmujacego połudnową część Osiedla Piastów Śląskich

Termin składania wniosków: do dnia 5 września 2023 r.

Uzgodnienia: kwiecień 2024 r.

Na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), w związku ze sporządzaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla obszaru obejmującego południową część Osiedla Piastów Śląskich udostępniam projekt ww. aktu planowania przestrzennego przekazany do uzgodnień i opiniowania na podstawie art. 17 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z poźn. zm). 

Wyłożenie do publicznego wglądu: od 5 czerwca 2024 r. do 25 czerwca 2024 r.

Termin składania uwag: do dnia 9 lipca 2024 r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla obszaru obejmującego południową część Osiedla Piastów Śląskich”

 

 Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) – w brzmieniu stosowanym przed wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 tejże ustawy, oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXIX/542/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 14 czerwca 2023 r.,

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla obszaru obejmującego południową część Osiedla Piastów Śląskich” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 5 czerwca 2024 r. do 25 czerwca 2024 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, pok. 25, w godz. od 800 do 1400, oraz poprzez udostępnienie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich pod adresem https://bip.strzelceopolskie.pl.

Przedmiotowy plan obejmuje grunty położone w obrębach geodezyjnych Strzelce Opolskie oraz Rożniątów.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 czerwca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w sali Rady Miejskiej o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adres e-mail: , w terminie do dnia 9 lipca 2024 r. Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej oraz adres zamieszkania albo siedziby, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania projektu planu na środowisko mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski w formie pisemnej kierowanej do Burmistrza Strzelec Opolskich na ww. adres, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres mailowy: ,"> , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lipca 2024 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko są rozpatrywane przez Burmistrza Strzelec Opolskich w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Na podstawie art. 17a pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych gromadzone są i przetwarzane dane osobowe. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Strzelec Opolskich. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną procedurą sporządzania dokumentów planistycznych dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich https://www.strzelceopolskie.pl/main/rodo.

 Burmistrz Strzelec Opolskich

Kategoria: Powiązane pliki [ 13 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Wyłożenie - Rysunek planu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
2024-06-04 12:06 Wolańska Magdalena 3.18MB
{format} Wyłożenie - Tekst planu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
2024-06-04 12:06 Wolańska Magdalena 345.88KB
{format} Wyłożenie - Oświadczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
2024-06-04 12:05 Wolańska Magdalena 286.51KB
{format} Wyłożenie - Tekst i rysunek prognozy oddziaływania na środowisko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
2024-06-04 12:03 Wolańska Magdalena 2.63MB
{format} Wyłożenie - Uzasadnienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
2024-06-04 12:02 Wolańska Magdalena 149.86KB
{format} Treść ogłoszenia o wyłożeniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
2024-05-27 10:35 Wolańska Magdalena 1.34MB
{format} Uzgodnienia-Projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
2024-04-10 12:41 Wolańska Magdalena 338.11KB
{format} Uzgodnienia-Rysunek planu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
2024-04-10 12:40 Wolańska Magdalena 3.18MB
{format} Uzgodnienia-Prognoza oddziaływania na środowisko_rysunek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
2024-04-10 12:36 Wolańska Magdalena 485.28KB
{format} Uzgodnienia-Prognoza oddziaływania na środowisko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
2024-04-10 12:35 Wolańska Magdalena 1.98MB
{format} Treść ogłoszenia o przystapieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
2023-08-11 08:13 Wolańska Magdalena 869.23KB
{format} GML_LXIX_542_2023_przystąpienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
2023-06-30 14:42 Wolańska Magdalena 9.93KB
{format} Uchwała LXIX_542_2023_przystąpienie do sporządzenia planu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
2023-06-27 12:54 Wolańska Magdalena 480.73KB

Rejestr zmian strony Plan miejscowy miasta Strzelce Opolskie dla obszaru obejmującego południową część Osiedla Piastów Śląskich

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Wolańska Magdalena 2024-05-27 10:39:00
Aktualizacja publikacji
Wolańska Magdalena 2024-05-27 10:39:06
Wytworzenie publikacji
Wolańska Magdalena 2024-05-27 10:39:00
Zatwierdzenie
Wolańska Magdalena 2024-05-27 10:39:00
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 466
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Wybory do Parlamentu Europejskiego Wybory do Parlamentu Europejskiego