BIP
Plan miejscowy dla wsi Szymiszów - Biuletyn Informacji Publicznej


Plan miejscowy dla wsi Szymiszów

Podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 30 listopada 2022 r. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich podjęła Uchwałę Nr LIX/470/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Szymiszów

Termin składania wniosków: do dnia 24 maja 2023 r.

Uzgodnienia: wrzesień 2023-luty 2024 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu: od 27 marca 2024 r. do 16 kwietnia 2024 r.

Termin składania uwag: do dnia 30 kwietnia 2024 r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Szymiszów”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) – w brzmieniu stosowanym przed wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 tejże ustawy, oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LIX/470/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 listopada 2022 r.,

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Szymiszów” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 27 marca 2024 r. do 16 kwietnia 2024 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, pok. 25, w godz. od 800 do 1400, oraz poprzez udostępnienie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich pod adresem https://bip.strzelceopolskie.pl.

Przedmiotowy plan dotyczy gruntów położonych w obrębie Szymiszów, z wyłączeniem gruntów położonych po wschodniej stronie składowiska odpadów oraz gruntów obejmujących teren złoża „Szymiszów” i teren górniczy „Szymiszów I”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w sali Rady Miejskiej o godz. 1200. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adres e-mail: w terminie do dnia 30 kwietnia 2024 r. Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej oraz adres zamieszkania albo siedziby, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, w miejscu i w czasie wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania projektu planu na środowisko mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski w formie pisemnej kierowanej do Burmistrza Strzelec Opolskich na ww. adres, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres mailowy: ,"> , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko są rozpatrywane przez Burmistrza Strzelec Opolskich w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Na podstawie art. 17a pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych gromadzone są i przetwarzane dane osobowe. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Strzelec Opolskich. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną procedurą sporządzania dokumentów planistycznych dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich www.strzelceopolskie.pl/main/rodo.

 Burmistrz Strzelec Opolskich

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 9 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Rysunek planu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
2024-03-22 11:39 Wolańska Magdalena 17.72MB
{format} Tekst planu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
2024-03-22 11:39 Wolańska Magdalena 315.08KB
{format} Rysunek prognozy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
2024-03-22 11:37 Wolańska Magdalena 9.25MB
{format} Tekst prognozy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
2024-03-22 11:34 Wolańska Magdalena 1.06MB
{format} Uzasadnienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
2024-03-22 11:17 Wolańska Magdalena 79.27KB
{format} Treść ogłoszenia o wyłożeniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
2024-03-15 09:46 Wolańska Magdalena 1.33MB
{format} Treść ogłoszenia o przystąpieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
2023-04-28 10:02 Wolańska Magdalena 553.54KB
{format} Szymiszów GML
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
2022-12-30 13:07 Wolańska Magdalena 22.76KB
{format} Uchwała_przystąpienie do sporządzenia planu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
2022-12-16 15:09 Wolańska Magdalena 898.82KB

Rejestr zmian strony Plan miejscowy dla wsi Szymiszów

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Wolańska Magdalena 2024-03-15 09:45:01
Aktualizacja publikacji
Wolańska Magdalena 2024-03-15 09:45:07
Wytworzenie publikacji
Wolańska Magdalena 2024-03-15 09:45:01
Zatwierdzenie
Wolańska Magdalena 2024-03-15 09:45:01
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 738
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Wybory samorządowe 2024 Wybory samorządowe 2024