Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku - Biuletyn Informacji Publicznej


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku

Podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 26 kwietnia 2017 r. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich podjęła Uchwałę Nr XXXIII/256/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie.

 

 OGŁOSZENIE

BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 1086), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr  XXXIII/256/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r.,

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 7 września 2020 r. do 5 października 2020 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, w godz. od 900 do 1400, oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich pod adresem www.bip.strzelceopolskie.pl.

Obszar objęty studium obejmuje całą gminę Strzelce Opolskie w jej granicach administracyjnych.

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w sali Rady Miejskiej o godz. 1300. W związku ze stanem epidemii proszę, aby do dnia 8 września 2020 r. osoby chętne do wzięcia udziału w dyskusji publicznej zgłosiły się pod nr telefonu 77 404 93 47 lub na adres e-mail: .

 Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej do Burmistrza Strzelec Opolskich (na adres: Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie) lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (na adres e-mail: um.strzelceopolskie.pl), z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2020 r.

 Uwagi i wnioski wnoszone na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można składać do dnia 26 października 2020 r. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy, uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej na ww. adres,
  2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail:

Uwaga lub wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi lub wniosku, a także oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Strzelec Opolskich.

Na podstawie art. 11a pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania dokumentów planistycznych gromadzone są i przetwarzane dane osobowe. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Strzelec Opolskich. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną procedurą sporządzania dokumentów planistycznych dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich www.strzelceopolskie.pl/main/rodo.

Na podstawie art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Strzelec Opolskich danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzania przedmiotowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, prawo dostępu do informacji o źródle danych osobowych przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

            Informuję, że wyłożenie i dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Mając powyższe na uwadze apeluję o poszanowanie wszelkich ograniczeń wynikających z tego faktu.

 Burmistrz Strzelec Opolskich

Projekt studium udostępniony jest pod adresem:

http://bip.strzelceopolskie.pl/komunikaty_i_wykazy/o_miejscowych_planach_zagospodarowania_przestrzennego_i_studium/Ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-studium/idn:2655.html

Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Treść ogłoszenia o wyłożeniu studium do publicznego wglądu Treść ogłoszenia o wyłożeniu studium do publicznego wglądu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
2020-08-27 12:43
Wolańska Magdalena
475.92KB
Treść ogłoszenia o przystapieniu Treść ogłoszenia o przystapieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 441
2018-06-06 09:13
Wolańska Magdalena
278.58KB
Uchwała intencyjna wraz z załącznikiem graficznym Uchwała intencyjna wraz z załącznikiem graficznym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 553
2018-05-16 11:25
Wolańska Magdalena
356.5KB

Redakcja strony - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
  • Pierwsza publikacja:Wolańska Magdalena2020-09-29 07:46:37
  • Aktualizacja publikacji:Wolańska Magdalena2020-09-29 07:47:34
  • Wytworzenie publikacji:Wolańska Magdalena2020-09-29 07:46:37
  • Zatwierdzenie informacji:Wolańska Magdalena2020-09-29 07:46:37
Liczba odwiedzin: 2022