Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku - Biuletyn Informacji Publicznej


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku

Podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 26 kwietnia 2017 r. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich podjęła Uchwałę Nr XXXIII/256/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRZELCE OPOLSKIE

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 ) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamiam o:

  • podjęciu przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich Uchwały Nr XXXIII/256/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie,
  • przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do wyżej wymienionego Studium.

Obszar objęty Studium obejmuje całą gminę Strzelce Opolskie w jej granicach administracyjnych.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie, pokój nr 25, w godzinach pracy Urzędu.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące Studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-mail: . w terminie do dnia 29 czerwca 2018 r. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku, a także oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Uwagi i wnioski na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, można składać w terminie do dnia 29 czerwca 2018 r. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy, uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • na piśmie na adres: Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie;
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie, w pokoju nr 25, w godzinach pracy Urzędu;
  • drogą elektroniczną (bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym), opatrzone tematem: „Wniosek do Studium” na adres: e-mail:

Uwaga lub wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi lub wniosku, a także oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Strzelec Opolskich.

 Burmistrz Strzelec Opolskich

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Treść ogłoszenia o przystapieniu Treść ogłoszenia o przystapieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
2018-06-06 09:13
Wolańska Magdalena
278.58KB
Uchwała intencyjna wraz z załącznikiem graficznym Uchwała intencyjna wraz z załącznikiem graficznym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
2018-05-16 11:25
Wolańska Magdalena
356.5KB

Redakcja strony - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
  • Pierwsza publikacja:Wolańska Magdalena2018-06-06 09:08:46
  • Aktualizacja publikacji:Wolańska Magdalena2018-06-06 09:08:51
  • Wytworzenie publikacji:Wolańska Magdalena2018-06-06 09:08:46
  • Zatwierdzenie informacji:Wolańska Magdalena2018-06-06 09:08:46
Liczba odwiedzin: 1042