Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Miejskiego - Biuletyn Informacji Publicznej


Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Miejskiego

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie Parku Miejskiego” (Uchwała Nr XL/322/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 listopada 2017 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 12 grudnia 2017 r. poz. 3199 i wszedł w życie dnia 12 stycznia 2018 r.

Z tekstem i rysunkiem ww. planu można się zapoznać na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl: Menu: Komunikaty i wykazy ® Komunikaty Biura Architekta Miejskiego ® Miejscowe plany - teren miasta.

Wojewoda Opolski dnia 3 stycznia 2018 r. wydał Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr IN.I.743.118.2017.MK, w którym stwierdził nieważność Uchwały Nr XL/322/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie Parku Miejskiego:

 • w części tekstowej dotyczącej:

-    § 27,

-    § 38,

-    § 39 ust. 1 w zapisie „MU2”,

-    § 39 ust. 4 pkt 5 lit. a w zapisie „MU2”,

-    § 47 ust. 1 pkt 1 w sformułowaniu „o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 30 m”,

-    § 47 ust. 1 pkt 2 w sformułowaniu „o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 30 m”,

-    § 47 ust. 1 pkt 3 w sformułowaniu „do szerokości minimalnej 20 m”,

 • w części graficznej na załączniku nr 1 do uchwały w zakresie:

-    terenu oznaczonego symbolem MU1,

-    terenu oznaczonego symbolem MU2,

-    terenu oznaczonego symbolem U2.

Gmina zaskarżyła w całości ww. rozstrzygnięcie Wojewody Opolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 kwietnia 2018 r. skargi Gminy Strzelce Opolskie w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - oddalił skargę (wyrok WSA z dnia 17 kwietnia 2018 r. sygn. akt II SA/Op 111/18).

Gmina wniosła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 8 października 2018 r. skargi kasacyjnej Gminy Strzelce Opolskie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 17 kwietnia 2018 r. sygn. akt II SA/Op 111/18 w sprawie ze skargi Gminy Strzelce Opolskie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 3 stycznia 2018 r. nr IN.I.743.118.2017.MK w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Opolu (wyrok NSA z dnia 8 października 2018 r. sygn. akt II OSK 2491/18).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po ponownym rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 stycznia 2019 r. sprawy ze skargi Gminy Strzelce Opolskie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 3 stycznia 2018 r. (nr IN.I.743.118.2017.MK) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

 • uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze w części obejmującej ustalenia planu miejscowego odnoszące się do terenów położonych przy ul. Mickiewicza oznaczonych na rysunku planu symbolami: MU1, MU2 i U2;
 • umorzył postępowanie w pozostałej części

(wyrok WSA z dnia 31 stycznia 2019 r. sygn. akt II SA/Op 514/18).

Orzeczenie stało się prawomocne z dniem 2 kwietnia 2019 r.

Powyższe oznacza, że:

 • Uchwała Nr XL/322/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie Parku Miejskiego, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. poz. 3199, weszła w życie dnia 12 stycznia 2018 r.;
 • w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Opolskiego z dnia 3 stycznia 2018 r. (nr IN.I.743.118.2017.MK) stwierdzającym nieważność w części uchwały w sprawie uchwalenia planu miejscowego w rejonie Parku Miejskiego oraz prawomocnym orzeczeniem WSA, tracą moc obowiązującą (od dnia 12.01.2018 r.) zapisy planu miejscowego jedynie w części tekstowej dotyczącej:

-    § 47 ust. 1 pkt 1 w sformułowaniu „o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 30 m”,

-    § 47 ust. 1 pkt 2 w sformułowaniu „o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 30 m”,

-    § 47 ust. 1 pkt 3 w sformułowaniu „do szerokości minimalnej 20 m”.

Stwierdzenie nieważności w części uchwały określonej przedmiotowym rozstrzygnięciem pozostaje bez wpływu na pozostały zakres tejże uchwały.

 „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie Parku Miejskiego”, obejmuje obszar położony w mieście Strzelce Opolskie, ograniczony: od strony północnej drogą krajową nr 94 – ul. Opolską, ul. Rynek i ul. Krakowską, od strony wschodniej częściowo granicą działki ozn. nr ewid. gruntu 2068/1, od strony południowej terenem zabudowanym przylegającym do Dużego Parku, drogą wojewódzką nr 426 – ul. Parkową i terenem Małego Parku oraz od strony zachodniej drogą powiatową ul. Adama Mickiewicza.

Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Treść ogłoszenia o wyłożeniu Treść ogłoszenia o wyłożeniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
2017-08-03 10:03
Wolańska Magdalena
340.54KB
 Treść ogłoszenia o przystąpieniu Treść ogłoszenia o przystąpieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
2017-06-21 08:42
Kozołup Marek
256.85KB
 Załącznik graficzny Załącznik graficzny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 286
2017-06-21 08:42
Kozołup Marek
258.16KB
 Uchwała intencyjna Uchwała intencyjna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
2017-06-21 08:42
Kozołup Marek
155.88KB

Redakcja strony - Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Miejskiego rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
 • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2017-06-21 08:41:56
 • Aktualizacja publikacji:Wolańska Magdalena2019-05-14 08:43:53
 • Wytworzenie publikacji:Wolańska Magdalena2019-05-14 08:43:48
 • Zatwierdzenie informacji:Wolańska Magdalena2019-05-14 08:43:48
Liczba odwiedzin: 1080
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Wybory do parlamentu 2019 Wybory do parlamentu 2019