BIP
Wybory do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024r. - Biuletyn Informacji Publicznej


Wybory do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024r.

Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zostały zarządzone na dzień 9 czerwca 2024 r. 

Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7:00 do 21:00.

Pierwsze spotkania i szkolenia Obwodowych Komisji Wyborczych

Zgodnie z Postanowieniem nr 1023/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., pierwsze spotkania i szkolenia obwodowych komisji wyborczych gminy Strzelce Opolskie odbędą się w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich (I piętro ratusza – sala Rady Miejskiej):

  • OKW od nr 1 do nr 10: w dniu 27 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 14:30
  • OKW od nr 11 do nr 20: w dniu 27 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 17:30
  • OKW od nr 21 do nr 33: w dniu 28 maja 2024 r. (wtorek) o godz. 14:30

UWAGA: Obecność obowiązkowa.

Możliwość głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:
1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub
2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Opolu III najpóźniej do dnia 27 maja 2024 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Strzelec Opolskich najpóźniej do dnia 31 maja 2024 r.

Transport do i z lokalu wyborczego dla osób niepełnosprawnych i wyborców, którzy najpoźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

Burmistrz Strzelec Opolskich informuje, iż zgodnie z art. 37e Kodeksu Wyborczego wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z:
1) miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o dopisanie do spisu wyborców w danej gminie, o którym mowa w art. 28 § 1 Kodeksu Wyborczego, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca, albo
2) miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania,
3) lokalu wyborczego, o którym mowa w pkt 1 i 2, do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego "transportem powrotnym".
Wyborcy, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego należy zgłosić do dnia 27 maja 2024 r.:
- ustnie: Punkt Obsługi Klienta Urzędu MIejskiego (parter budynku ratusza), tel.: 774049300 lub
- pisemnie: Urząd Miejski, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie lub
- w formie elektronicznej: e-mail: lub  ePUAP: /UM_Strzelce_Opolskie/skrytka

W zgłoszeniu podaje się nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania, lub innego miejsca, o którym mowa w pkt 1 i 2, wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada. W zgłoszeniu wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie, a wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu:
- zostanie poinformowany o godzinie transportu na 3 dni przed dniem głosowania (6 czerwca 2024 r.);
- może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego, nie poźniej niż na 2 dni przed dniem głosowania (ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej, jw.).

Elektroniczne usługi wyborcze

Na platformie www.gov.pl dostępne są następujące elektroniczne usługi wyborcze: 

Dyżury Urzędnika Wyborczego 

W celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów do pracy w obwodowych komisjach wyborczych na terenie Gminy Strzelce Opolskie, Urzędnik Wyborczy - Pani Magdalena Paroń pełni dyżury w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich w  sali  USC (parter Ratusza)  w terminach:

DNI GODZINY
29 kwietnia 2024r. 13:00 – 17:00
2 maja 2024r. 11:30 – 15:30
6 maja 2024r. 13:00 – 17:00
10 maja 2024r. 11:30 – 15:30
Kategoria: Powiązane pliki [ 24 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała nr 262/2024 PKW z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
2024-05-13 16:19 Gałka Magdalena 633.56KB
{format} Postanowienie nr 1109/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 27 w gminie Strzelce Opolskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
2024-05-27 16:28 Gałka Magdalena 265.44KB
{format} Postanowienie nr 1061/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w gminie Strzelce Opolskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
2024-05-27 16:26 Gałka Magdalena 278.12KB
{format} Postanowienie nr 1024/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
2024-05-21 15:34 Gałka Magdalena 108.49KB
{format} Postanowienie nr 1020/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (wyciąg z Postanowienia dot. komisji w gminie Strzelce Opolskie)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
2024-05-20 15:54 Gałka Magdalena 249.14KB
{format} Postanowienie nr 1023/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych (wyciąg z Postanowienia dot. komisji w gminie Strzelce Opolskie)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
2024-05-20 15:58 Gałka Magdalena 148.49KB
{format} Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 13 maja 2024 r. o możliwości dokonania przez pełnomocników komitetów wyborczych dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w Gminie Strzelce Opolskie oraz o terminie ewentualnego losowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
2024-05-14 07:15 Gałka Magdalena 229.46KB
{format} Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
2024-05-08 19:28 Gałka Magdalena 208.79KB
{format} Wzór wniosku o zmianę miejsca głosowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
2024-05-08 07:16 Gałka Magdalena 108.18KB
{format} Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
2024-05-08 07:15 Gałka Magdalena 104.38KB
{format} Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
2024-05-08 07:18 Gałka Magdalena 193.12KB
{format} Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do glosowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
2024-05-08 07:20 Gałka Magdalena 182.88KB
{format} Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 6 maja 2024 r. - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
2024-05-07 08:27 Gałka Magdalena 337.88KB
{format} Postanowienie nr 964/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Strzelce Opolskie w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
2024-05-06 16:22 Gałka Magdalena 200.3KB
{format} Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 34 w Opolu z dnia 26 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
2024-04-30 15:40 Gałka Magdalena 278.78KB
{format} Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
2024-04-25 19:40 Gałka Magdalena 296.44KB
{format} Uchwała nr 217/2024 PKW z dnia 21 kwietnia 2024 r. w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
2024-04-25 19:34 Gałka Magdalena 169.98KB
{format} Uchwała nr 29/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
2024-04-25 19:36 Gałka Magdalena 86.73KB
{format} Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
2024-04-13 18:15 Gałka Magdalena 105.44KB
{format} Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
2024-04-13 18:14 Gałka Magdalena 232.13KB
{format} Zarządzenie Nr 69/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 20 marca 2024r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Strzelce Opolskie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
2024-04-03 17:50 Gałka Magdalena 209.27KB
{format} Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 marca 2024r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
2024-04-23 15:30 Gałka Magdalena 154.58KB
{format} Kalendarz wyborczy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
2024-03-11 19:34 Gałka Magdalena 702.11KB
{format} Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
2024-03-11 19:32 Gałka Magdalena 1.01MB

Rejestr zmian strony Wybory do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024r.

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Gałka Magdalena 2024-05-20 16:12:38
Aktualizacja publikacji
Gałka Magdalena 2024-05-20 16:12:41
Wytworzenie publikacji
Gałka Magdalena 2024-05-20 16:12:38
Zatwierdzenie
Gałka Magdalena 2024-05-20 16:12:38
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 858