BIP
Wybory samorządowe w dniu 7 kwietnia 2024r. - Biuletyn Informacji Publicznej


Wybory samorządowe w dniu 7 kwietnia 2024r.

Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zostały zarządzone na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Ponowne głosowanie w wyborach Burmistrza Strzelec Opolskich zostało zarządzone na dzień 21 kwietnia 2024 r.

Wyniki wyborów Burmistrza Strzelec Opolskich w dniu 21 kwietnia 2024 r.

Wyniki wyborów Burmistrza Strzelec Opolskich w dniu 21 kwietnia 2024 r.: 
 https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/wbp/okregi/161105

Obwodowe Komisje Wyborcze w Gminie Strzelce Opolskie  w dniu 21 kwietnia 2024 r. rozpoczynają pracę o godzinie 6:00.
Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7:00 do 21:00.

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej i Urzędnika Wyborczego w dniu 20 i 21 kwietnia 2024 r.

Miejska Komisja Wyborcza w Strzelcach Opolskich pełni dyżury:
20 kwietnia 2024 r. (sobota) - od godz. 7:00 do godz. 14:00
21 kwietnia 2024 r. (niedziela) - od godz. 6:00 do czasu zakończenia prac.
Ww. dyżury pełnione będą w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich; tel.: 77 404 93 18.

Urzędnik Wyborczy Pani Magdalena Paroń pełni dyżury:
20 kwietnia 2024 r. (sobota) - od godz. 7:00 do godz. 14:00
21 kwietnia 2024 r. (niedziela) - od godz. 6:00 do godz. 15:00 i od godz. 20:00 do czasu zakończenia prac.
Ww. dyżury pełnione będą w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich; tel.: 77 404 93 18.

Wyniki wyborów w Gminie Strzelce Opolskie.

Wyniki wyborów Burmistrza Strzelec Opolskich: 
 https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/wbp/okregi/161105

Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich:  
https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/rada_gminy/okregi/161105

Wyniki wyborów do Rady Powiatu Strzeleckiego:
https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/rada_powiatu/okreg/161105/1
Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Opolskiego:
https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/sejmik_wojewodztwa/okregi/160000

Informacje -  Miejska Komisja Wyborcza w Strzelcach Opolskich 

https://bip.strzelceopolskie.pl/inne/Miejska_Komisja_Wyborcza_w_Strzelcach_Opolskich.html

Informacje - Obwodowe Komisje Wyborcze w Gminie Strzelce Opolskie 

https://bip.strzelceopolskie.pl/inne/Obwodowe_Komisje_Wyborcze.html

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej i Urzędnika Wyborczego w dniu 6 i 7 kwietnia 2024 r.

Miejska Komisja Wyborcza w Strzelcach Opolskich pełni dyżury:
6 kwietnia 2024 r. (sobota) - od godz. 7:00 do godz. 14:00
7 kwietnia 2024 r. (niedziela) - od godz. 6:00 do czasu zakończenia prac.
Ww. dyżury pełnione będą w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich; tel.: 77 404 93 18.

Urzędnik Wyborczy Pani Magdalena Paroń pełni dyżury:
6 kwietnia 2024 r. (sobota) - od godz. 7:00 do godz. 14:00
7 kwietnia 2024 r. (niedziela) - od godz. 6:00 do godz. 15:00 i od godz. 20:00 do czasu zakończenia prac.
Ww. dyżury pełnione będą w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich; tel.: 77 404 93 18.

Elektroniczne usługi wyborcze

Na platformie www.gov.pl dostępne są następujące elektroniczne usługi wyborcze: 

Transport do i z lokalu wyborczego dla osób niepełnosprawnych i wyborców, którzy najpoźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

Burmistrz Strzelec Opolskich informuje, iż zgodnie z art. 37e Kodeksu Wyborczego wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z:
1) miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o dopisanie do spisu wyborców w danej gminie, o którym mowa w art. 28 § 1 Kodeksu Wyborczego, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca, albo
2) miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania,
3) lokalu wyborczego, o którym mowa w pkt 1 i 2, do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego "transportem powrotnym".
Wyborcy, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego należy zgłosić do dnia 25 marca 2024 r.:
- ustnie: Punkt Obsługi Klienta Urzędu MIejskiego (parter budynku ratusza), tel.: 774049300 lub
- pisemnie: Urząd Miejski, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie lub
- w formie elektronicznej: e-mail: lub  ePUAP: /UM_Strzelce_Opolskie/skrytka

W zgłoszeniu podaje się nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania, lub innego miejsca, o którym mowa w pkt 1 i 2, wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada. W zgłoszeniu wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie, a wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu:
- zostanie poinformowany o godzinie transportu na 3 dni przed dniem głosowania (4 kwietnia 2024 r.);
- może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego, nie poźniej niż na 2 dni przed dniem głosowania (ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej, jw.).

Dyżury Urzędnika Wyborczego 

W celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów do pracy w obwodowych komisjach wyborczych na terenie Gminy Strzelce Opolskie, Urzędnik Wyborczy - Pani Magdalena Paroń pełni dyżury w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich w  sali  USC (parter Ratusza)  w terminach:

DNI GODZINY
26 lutego 2024r. 13:00 – 17:00
1 marca 2024r. 11:30 – 15:30
4 marca 2024r. 13:00 – 17:00
8 marca 2024r. 11:30 – 15:30
11 marca 2024r.
(dodatkowe zgłoszenia)
08:00 - 12:00

Uchwała nr 26/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach samorządowych.

Udział w wyborach samorządowych na terenie Gminy Strzelce Opolskie

Aby wziąć udział w wyborach samorządowych w Gminie Strzelce Opolskie trzeba być osobą stale zamieszkującą na jej terenie.

Na czas wyborów samorządowych nie można jednorazowo zmienić miejsca głosowania ani pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania. W spisach wyborców zostaną uwzględnieni wyłącznie wyborcy, którzy są ujęci w danym obwodzie głosowania na stałe.  Aby zmienić komisję wyborczą należy zaktualizować swój stały adres w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Aby zaktualizować swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców i mieć możliwość głosowania na terenie Gminy Strzelce Opolskie należy:
- złożyć wniosek o zameldowanie na pobyt stały w Gminie Strzelce Opolskie >>> 
lub
- złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w Gminie Strzelce Opolskie wraz z oświadczeniem o stałym zamieszkaniu >>> 

Szczegółowe informacje:
Urząd Stanu Cywilego i Ewidencji Ludności 
Plac Myśliwca 1 w Strzelcach Opolskich
tel: 774049363 lub 774049364

W związku ze spodziewaną dużą liczbą ww. wniosków składanych bezpośrednio przed wyborami samorządowymi, nie należy zwlekać ze złożeniem niebędnych dokumentów do ostatniej chwili. Każdy wniosek musi zostać rozpatrzony indywidualnie i wprowadzony do Centralnego Rejestru Wyborców w obowiązujących terminach ustawowych do 5 dni.

Możliwość głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:
1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub
2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
d) zaliczeniu do I grupy inwalidów,
e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub
3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Opolu III najpóźniej do dnia 25 marca 2024 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 2 kwietnia 2024 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy,
którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Strzelec Opolskich najpóźniej do dnia 29 marca 2024 r.

Szczegółowe informacje: >>>

Kategoria: Powiązane pliki [ 35 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Postanowienie Nr 969/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
2024-04-30 14:03 Gałka Magdalena 177.74KB
{format} Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 22 kwietnia 2024 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 8 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego (wyciąg z Obwieszczenia dot. Gminy Strzelce Opolskie)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
2024-04-23 15:32 Gałka Magdalena 131.4KB
{format} Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Strzelec Opolskich w dniu 21 kwietnia 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
2024-04-21 23:16 Gałka Magdalena 1.48MB
{format} Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Strzelce Opolskie z uwzględnieniem pełnionych funkcji (stan na dzień 19 kwietnia 2024r.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
2024-04-19 16:28 Gałka Magdalena 299.16KB
{format} Bezpłatny przewóz pasażerski do lokali wyborczych w Gminie Strzelce Opolskie w dniu wyborów, tj 21 kwietnia 2024 r. - trasy od nr 1 do nr 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
2024-04-15 15:41 Gałka Magdalena 250.53KB
{format} Bezpłatny przewóz pasażerski do lokali wyborczych w Gminie Strzelce Opolskie w dniu wyborów, tj. 21 kwietnia 2024 r. - trasy od nr 4 do nr 6
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
2024-04-15 15:41 Gałka Magdalena 196.05KB
{format} Bezpłatny przewóz pasażerski do lokali wyborczych w Gminie Strzelce Opolskie w dniu wyborów, tj. 21 kwietnia 2024 r. - trasy od nr 7 do nr 8
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
2024-04-15 15:40 Gałka Magdalena 148.28KB
{format} Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego (wyciąg z Obwieszczenia dot. Gminy Strzelce Opolskie)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
2024-04-09 15:31 Gałka Magdalena 118.36KB
{format} Uchwała nr 8/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich z dnia 8 kwietnia 2024 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
2024-04-08 07:25 Gałka Magdalena 380.6KB
{format} Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Strzelec Opolskich sporządzony dnia 8 kwietnia 2024 r. przez Miejską Komisję Wyborcza w Strzelcach Opolskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
2024-04-08 07:20 Gałka Magdalena 1.43MB
{format} Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich sporządzony dnia 8 kwietnia 2024 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Strzelcach Opolskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
2024-04-08 07:16 Gałka Magdalena 10.3MB
{format} Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Strzelce Opolskie z uwzględnieniem pełnionych funkcji (stan na dzień 5 kwietnia 2024r.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
2024-04-05 14:51 Gałka Magdalena 299.21KB
{format} Bezpłatny przewóz pasażerski do lokali wyborczych w Gminie Strzelce Opolskie w dniu wyborów, tj. 7 kwietnia 2024 r. - trasy od nr 1 do nr 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
2024-03-27 15:33 Gałka Magdalena 119.46KB
{format} Bezpłatny przewóz pasażerski do lokali wyborczych w Gminie Strzelce Opolskie w dniu wyborów, tj. 7 kwietnia 2024 r. - trasy od nr 4 do nr 6
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
2024-03-27 15:33 Gałka Magdalena 94.75KB
{format} Bezpłatny przewóz pasażerski do lokali wyborczych w Gminie Strzelce Opolskie w dniu wyborów, tj. 7 kwietnia 2024 r. - trasy od nr 7 do nr 8
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
2024-03-27 15:34 Gałka Magdalena 74.38KB
{format} Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Strzelce Opolskie z uwzględnieniem pełnionych funkcji (stan na dzień 25 marca 2024r.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
2024-03-25 16:04 Gałka Magdalena 299.22KB
{format} Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 11 marca 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
2024-03-11 15:50 Gałka Magdalena 250.22KB
{format} Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 5 marca 2024r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach samorządowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
2024-03-05 15:30 Gałka Magdalena 341.29KB
{format} Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
2024-03-05 19:52 Gałka Magdalena 135.81KB
{format} Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin liczących powyżej 20.000 mieszkańców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
2024-03-05 19:54 Gałka Magdalena 156.57KB
{format} Postanowienie Nr 397/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Strzelce Opolskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
2024-03-04 18:11 Gałka Magdalena 182.77KB
{format} Postanowienie Nr 340/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
2024-02-26 18:09 Gałka Magdalena 177.53KB
{format} Postanowienie Nr 339/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 26 lutego 2024r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych (wyciąg z Postanowienia dot. MKW w Strzelcach Opolskich)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
2024-02-26 18:00 Gałka Magdalena 462.37KB
{format} Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
2024-02-23 07:22 Gałka Magdalena 68.38KB
{format} Uchwała Nr 43/2024 PKW z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 329
2024-02-08 20:18 Gałka Magdalena 108.95KB
{format} Informacja PKW z dnia 7 lutego 2024r. o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
2024-02-08 20:14 Gałka Magdalena 130.19KB
{format} Informacja PKW z dnia 7 lutego 2024r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 306
2024-02-08 20:09 Gałka Magdalena 225.96KB
{format} Informacja PKW z dnia 7 lutego 2024r. o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach samorządowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 301
2024-02-08 20:04 Gałka Magdalena 196.44KB
{format} Informacja PKW z dnia 7 lutego 2024r. o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w wyborach samorządowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
2024-02-08 20:07 Gałka Magdalena 178.92KB
{format} Zarządzenie Nr 32/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 1 lutego 2024r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Strzelce Opolskie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
2024-02-02 15:30 Gałka Magdalena 235.49KB
{format} Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 1 lutego 2024r. - informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 264
2024-02-01 13:31 Gałka Magdalena 264.2KB
{format} Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
2024-01-29 20:50 Gałka Magdalena 1.03MB
{format} Uchwała Nr 26/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
2024-01-26 07:17 Gałka Magdalena 206.63KB
{format} Postanowienie Nr 43/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 22 stycznia 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Strzelce Opolskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 409
2024-01-22 15:35 Gałka Magdalena 308.37KB
{format} Postanowienie Nr 18/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Gminy Strzelce Opolskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
2024-01-22 15:44 Gałka Magdalena 189.87KB

Rejestr zmian strony Wybory samorządowe w dniu 7 kwietnia 2024r.

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Gałka Magdalena 2024-04-21 23:57:57
Aktualizacja publikacji
Gałka Magdalena 2024-04-21 23:57:59
Wytworzenie publikacji
Gałka Magdalena 2024-04-21 23:57:57
Zatwierdzenie
Gałka Magdalena 2024-04-21 23:57:57
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 4857