BIP
Wybory do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum Ogólnokrajowe w dniu 15 października 2023r. - Biuletyn Informacji Publicznej


Wybory do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum Ogólnokrajowe w dniu 15 października 2023r.

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  oraz Referendum Ogólnokrajowe zostały zarządzone na dzień 15 października 2023 r. 

Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7:00 do 21:00.

Najważniejsze  informacje na temat  wyborów do Parlamentu znajdują się w serwisie www: Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 r. 

Dnia 18 sierpnia 2023 r. zarządzone zostało referendum ogólnokrajowe https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1636

Referendum zostanie przeprowadzone wraz z wyborami parlamentarnymi, w niedzielę 15.10.2023 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego razem z wyborami parlamentarnymi znaleźć można na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: Referendum Ogólnokrajowe w 2023 r.

Informacje jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej.

Wyszukiwarka obwodów dla wyborców dostępna jest pod adresem: 

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/obwodowe/wyszukiwarka

Obwodowe Komisje Wyborcze w gminie Strzelce Opolskie  w dniu 15 października 2023 r. rozpoczynają pracę o godzinie 6:00.
Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7:00 do 21:00.

Wyniki wyborów i referendum w gminie Strzelce Opolskie

Wyniki wyborów do Sejmu RP: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/sejm/wynik/gm/161105

Wyniki wyborów do Senatu RP: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/senat/wynik/gm/161105

Wyniki referendum ogólnokrajowego: https://referendum.gov.pl/referendum2023/pl/wyniki/gm/161105

Pierwsze spotkania i szkolenia Obwodowych Komisji Wyborczych

Zgodnie z Postanowieniem nr 285/2023 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., pierwsze spotkania i szkolenia obwodowych komisji wyborczych gminy Strzelce Opolskie odbędą się w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich (I piętro ratusza – sala Rady Miejskiej):

  • OKW od nr 1 do nr 10: w dniu 5 października 2023 r. (czwartek) o godz. 14:30
  • OKW od nr 11 do nr 20: w dniu 6 października 2023 r. (piątek) o godz. 14:30
  • OKW od nr 21 do nr 33: w dniu 6 października 2023 r. (piątek) o godz. 17:30

UWAGA: Obecność obowiązkowa; nieobecność będzie skutkować odwołaniem z pracy w komisji.

 Załączniki:
- Postanowienie nr 282/2023 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 25 września 2023r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
- Postanowienie nr 285/2023 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

Możliwość głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:
1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub
2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub
3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Opolu III najpóźniej do dnia 2 października 2023 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 10 października 2023 r.
Druki:
- Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Strzelec Opolskich najpóźniej do dnia 6 października 2023 r.
Druki:
- Wniosek o sporzadzenie aktu pelnomocnictwa
- Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Elektroniczne usługi wyborcze

Na platformie www.gov.pl dostępne są następujące elektroniczne usługi wyborcze: 

Transport do i z lokalu wyborczego dla osób niepełnosprawnych i wyborców, którzy najpoźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

Burmistrz Strzelec Opolskich informuje, iż zgodnie z art. 37e Kodeksu Wyborczego wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z:
1) miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o dopisanie do spisu wyborców w danej gminie, o którym mowa w art. 28 § 1 Kodeksu Wyborczego, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca, albo
2) miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania,
3) lokalu wyborczego, o którym mowa w pkt 1 i 2, do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego "transportem powrotnym".
Wyborcy, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego należy zgłosić do dnia 2 października 2023 r.:
- ustnie: Punkt Obsługi Klienta Urzędu MIejskiego (parter budynku ratusza), tel.: 774049300 lub
- pisemnie: Urząd Miejski, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie lub
- w formie elektronicznej: e-mail: lub  ePUAP: /UM_Strzelce_Opolskie/skrytka

W zgłoszeniu podaje się nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania, lub innego miejsca, o którym mowa w pkt 1 i 2, wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada. W zgłoszeniu wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie, a wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu:
- zostanie poinformowany o godzinie transportu na 3 dni przed dniem głosowania (12 października 2023 r.);
- może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego, nie poźniej niż na 2 dni przed dniem głosowania (ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej, jw.).

Dyżury Urzędnika Wyborczego

W celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów do pracy w obwodowych komisjach wyborczych na terenie Gminy Strzelce Opolskie Urzędnik Wyborczy - Pani Magdalena Paroń pełni dyżur w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich (Ratusz – Pl. Myśliwca 1) sala USC parter w terminach:

DNI

GODZINY

4 września

13.00-17.00

8 września

11.30-15.30

11 września

13.00-17.00

15 września

11.30-15.30

W dniu 20 września br. w godz. 10.00-14.00 Urzędnik Wyborczy– Pani Magdalena Paroń przyjmowała będzie od pełnomocników komitetów wyborczych dodatkowe zgłoszenia kandydatów do pracy w obwodowych komisjach wyborczych na terenie Gminy Strzelce Opolskie (Ratusz – Pl. Myśliwca 1, sala USC).

Ponadto informujemy, iż w dniu 21 września 2023 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich (jak wyżej) odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego.

Wykaz Komisji podlegających uzupełnieniu oraz  zakwalifikowanych do losowania znajduje się pod poniższym linkiem – INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 18 września 2023 r.

https://opole.kbw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacje-komisarzy-wyborczych-w-opolu-o-losowaniach-oraz-mozliwosci-dokonania-dodatkowych-zgloszen

 

Urzędnik Wyborczy Pani Magdalena Paroń pełni dyżury stacjonarnie (Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich, Pl. Myśliwca 1):
- 14 października 2023 r. (sobota) - od godz. 8:00 do godz. 14:00
- 15 października 2023 r. (niedziela) - od godz. 6:00 do godz. 12:00 i od godz. 20:00 do czasu zakończenia prac.

Kontakt z Urzędnikiem Wyborczym w dniu 15 października 2023 r. po godz. 12.00 - na nr telefonu 77 40 49 300.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 33 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych z uwzględnieniem pełnionych funkcji (po zmianach)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
2023-10-14 15:09 Gałka Magdalena 299.84KB
{format} postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 345
2023-10-12 12:15 Kaliciak Katarzyna 202.83KB
{format} Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
2023-10-12 12:14 Kaliciak Katarzyna 202.59KB
{format} Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w gminie Strzelce Opolskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 336
2023-10-10 07:48 Kaliciak Katarzyna 208.86KB
{format} postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 32 w gminie Strzelce Opolskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 322
2023-10-09 11:53 Kaliciak Katarzyna 111.19KB
{format} Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych z uwzględnieniem pełnionych funkcji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 438
2023-10-09 07:38 Gałka Magdalena 299.82KB
{format} Materiały ze szkolenia dla obwodowych komisji wyborczych: ważność głosu w wyborach do Sejmu i do Senatu RP - prezentacja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 482
2023-10-09 08:13 Gałka Magdalena 1.04MB
{format} Materiały ze szkolenia dla obwodowych komisji wyborczych: ważność głosu w referendum ogólnokrajowym - prezentacja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 337
2023-10-09 08:14 Gałka Magdalena 917.64KB
{format} Materiały ze szkolenia dla obwodowych komisji wyborczych - prezentacja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
2023-10-06 07:29 Gałka Magdalena 5.31MB
{format} Gminny transport pasażerski do lokali wyborczych w gminie Strzelce Opolskie w dniu wyborów, tj. 15 października 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
2023-10-05 15:25 Gałka Magdalena 1.11MB
{format} Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okregu nr 53
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
2023-10-03 11:10 Kaliciak Katarzyna 159.55KB
{format} Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na posła w okręgu nr 21
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
2023-10-03 11:09 Kaliciak Katarzyna 561.59KB
{format} Uchwała nr 211/2023 PKW z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych. dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
2023-09-26 18:46 Gałka Magdalena 23.14MB
{format} Postanowienie nr 282/2023 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 25 września 2023r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (wyciąg z Postanowienia dot. komisji w gminie Strzelce Opolskie)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 462
2023-09-25 16:55 Gałka Magdalena 3.53MB
{format} Postanowienie nr 285/2023 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych (wyciąg z Postanowienia dot. komisji w gminie Strzelce Opolskie)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 269
2023-09-25 17:12 Gałka Magdalena 775.86KB
{format} Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 15 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
2023-09-15 11:30 Kaliciak Katarzyna 364.84KB
{format} Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
2023-09-18 17:46 Gałka Magdalena 643.96KB
{format} Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
2023-09-18 17:47 Gałka Magdalena 454.27KB
{format} Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
2023-09-18 17:48 Gałka Magdalena 264.71KB
{format} Postanowienie Nr 278/2023 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Strzelce Opolskie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
2023-09-11 11:24 Kaliciak Katarzyna 202.18KB
{format} Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 525
2023-09-07 14:38 Kaliciak Katarzyna 288.01KB
{format} Uchwała nr 108/2023 PKW z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 429
2023-08-30 19:13 Gałka Magdalena 2.14MB
{format} INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 483
2023-08-30 09:38 Kaliciak Katarzyna 120.08KB
{format} Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 518
2023-08-30 09:19 Kaliciak Katarzyna 199.37KB
{format} Postanowienie Nr 226/2023 Komisarza Wyborczego w Opolu w sprawie podziału Gminy Strzelce Opolskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 395
2023-08-30 09:17 Kaliciak Katarzyna 320.34KB
{format} Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
2023-08-22 20:36 Gałka Magdalena 2.71MB
{format} Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
2023-08-22 20:41 Gałka Magdalena 0.99MB
{format} Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach (gdy w okręgu zarejestrowano więcej niż jednego kandydata na senatora)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
2023-08-22 21:03 Gałka Magdalena 309.56KB
{format} Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach (gdy w okręgu zarejestrowano tylko jednego kandydata na senatora)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
2023-08-22 21:04 Gałka Magdalena 234.56KB
{format} Uchwała nr 29/2023 PKW z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 326
2023-08-22 20:30 Gałka Magdalena 1.07MB
{format} Zarządzenie Burmistrza Strzelec Opolskich - wyznaczenie miejsc na bezpłatne plakatowanie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
2023-08-16 12:17 Kaliciak Katarzyna 388.16KB
{format} Kalendarz wyborczy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
2023-08-22 20:51 Gałka Magdalena 675.17KB
{format} Postanowienie Prezydenta o zarządzeniu wyborów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
2023-08-09 15:10 Kaliciak Katarzyna 333.78KB

Rejestr zmian strony Wybory do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum Ogólnokrajowe w dniu 15 października 2023r.

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Świenty Radosław 2023-08-09 14:42:51
Aktualizacja publikacji
Gałka Magdalena 2023-10-17 08:56:52
Wytworzenie publikacji
Gałka Magdalena 2023-10-17 08:56:50
Zatwierdzenie
Gałka Magdalena 2023-10-17 08:56:50
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 3044