BIP
Wybory ławników sądowych kadencja 2016-2019 - Biuletyn Informacji Publicznej


Wybory ławników sądowych kadencja 2016-2019

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich i Sądzie Okręgowym w Opolu, Prezes Sądu Okręgowego w Opolu zwrócił się do Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:
 • do Sądu Okręgowego w Opolu 2 ławników
 • do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich 10 ławników

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, ze ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.
Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.
 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 roku!
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wg. nowego wzoru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2015 roku.

Podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, powinien odebrać złożone dokumety w nieprzekaczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nie odebrania dokumentów  w terminie wyżej wskazanym dokumentcja zostanie zniszczona w terminie 30 dni.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pokój nr 27a (II piętro prawa strona) w godzinach pracy Urzędu.
Karty dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich– http://www.strzelceopolskie.pl/bip/index.php?id=1295 oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Oświadczenie o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 712
2017-06-06 12:02 Kozołup Marek 23KB
{format} Oświadczenie o nieprowadzeniu postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 742
2017-06-06 12:02 Kozołup Marek 23KB
{format} Lista osób popierających
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 841
2017-06-06 12:02 Kozołup Marek 337.03KB
{format} Karta zgłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 745
2017-06-06 12:02 Kozołup Marek 50KB

Rejestr zmian strony Wybory ławników sądowych kadencja 2016-2019

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
   
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2289