BIP
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Strzelce Opolskie - Biuletyn Informacji Publicznej


Rejestr Instytucji Kultury Gminy Strzelce Opolskie

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
dla których organizatorem jest Gmina Strzelce Opolskie Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Strzelce Opolskie, jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania  rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

  1. Instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu.
  2. Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco, po dokonaniu każdorazowo zmiany wpisu do rejestru, wynikającej z przepisów prawa.

 

Rejestr instytucji kultury
Rejestr prowadzi Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
Sposób udostępniania 1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
  •  otwarty dostęp do zawartości rejestru,
  •  wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.
2. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora. 
3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
5. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 16356 ze zm.) – wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł  od każdej pełnej lub zaczętej strony


 

Rejestr instytucji kultury Gminy Strzelce Opolskie
Numer 4011/1/08
Data wpisu 02.01.2008
Pełna nazwa instytucji kultury wynikająca ze statutu STRZELECKI OŚRODEK KULTURY
Skrócona nazwa instytucji kultury SOK
Siedziba i adres instytucji kultury Plac Stefana Żeromskiego 7
47-100 Strzelce Opolskie
Oznaczenie organizatora instytucji kultury Gmina Strzelce Opolskie
Oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury  
Akt o utworzeniu instytucji kultury Uchwała Nr XIII/105/07 z dnia 30 października 2007r. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie utworzenie instytucji kultury pod nazwą Strzelecki Ośrodek Kultury i nadania jej statutu
Akt o nadaniu statutu instytucji kultury Uchwała Nr XXII/143/2012 z dnia 25 kwietnia 2012r. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich zmieniająca Uchwałę Nr XIII/105/07 z dnia 30 października 2007r. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie utworzenie instytucji kultury pod nazwą Strzelecki Ośrodek Kultury i nadania jej statutu

Rejestr zmian strony Rejestr Instytucji Kultury Gminy Strzelce Opolskie

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-16 11:05:46
Aktualizacja publikacji
Kozołup Marek 2017-06-16 11:10:36
Wytworzenie publikacji
Kozołup Marek 2017-06-16 11:10:27
Zatwierdzenie
Kozołup Marek 2017-06-16 11:10:27
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2200