BIP
Plan miejscowy dla wsi Kadłub - Biuletyn Informacji Publicznej


Plan miejscowy dla wsi Kadłub

Podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 2 września 2021 r. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich podjęła Uchwałę Nr XL/331/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kadłub.

Termin składania wniosków: 22 listopada 2021 r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kadłub”

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XL/331/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 2 września 2021 r.,

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kadłub” obejmującego obszar ewidencyjny wsi Kadłub wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 10 października 2022 r. do 8 listopada 2022 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, w godz. od 800 do 1430, oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich pod adresem www.bip.strzelceopolskie.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 października 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w sali Rady Miejskiej o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: um.strzelceopolskie.pl, w terminie do dnia 22 listopada 2022 r.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania projektu planu na środowisko mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski w formie pisemnej do Burmistrza Strzelec Opolskich na ww. adres, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres mailowy: , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2022 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko są rozpatrywane przez Burmistrza Strzelec Opolskich w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Na podstawie art. 17a pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych gromadzone są i przetwarzane dane osobowe. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Strzelec Opolskich. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną procedurą sporządzania dokumentów planistycznych dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich www.strzelceopolskie.pl/main/rodo.

 Burmistrz Strzelec Opolskich

Kategoria: Powiązane pliki [ 11 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} POŚ_Zal 2b
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
2022-10-07 10:59 Wolańska Magdalena 291.62KB
{format} POŚ_Zal 2a
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
2022-10-07 10:58 Wolańska Magdalena 0.93MB
{format} POŚ_Zal 1-stan istniejący
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
2022-10-07 10:58 Wolańska Magdalena 3.78MB
{format} Prognoza oddziaływania na środowisko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
2022-10-07 10:57 Wolańska Magdalena 1.91MB
{format} Uzasadnienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
2022-10-07 10:56 Wolańska Magdalena 143.1KB
{format} Rysunek planu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
2022-10-07 10:55 Wolańska Magdalena 11.75MB
{format} Tekst planu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
2022-10-07 10:54 Wolańska Magdalena 678.94KB
{format} Treść ogłoszenia o wyłożeniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
2022-09-29 12:58 Wolańska Magdalena 0.93MB
{format} Treść ogłoszenia o przystąpieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
2021-10-28 08:44 Wolańska Magdalena 545.45KB
{format} Kadlub GML
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
2021-10-04 09:44 Kozołup Marek 9.88KB
{format} Uchwała_przystąpienie do sporządzenia planu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
2021-10-01 13:50 Wolańska Magdalena 321.47KB

Rejestr zmian strony Plan miejscowy dla wsi Kadłub

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Wolańska Magdalena 2022-09-29 13:00:06
Aktualizacja publikacji
Wolańska Magdalena 2022-09-29 13:00:18
Wytworzenie publikacji
Wolańska Magdalena 2022-09-29 13:00:06
Zatwierdzenie
Wolańska Magdalena 2022-09-29 13:00:06
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 385
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Narodowy Spis Powszechny 2021 Narodowy Spis Powszechny 2021