BIP
Plan miejscowy SPP w Brzezinie - Biuletyn Informacji Publicznej


Plan miejscowy SPP w Brzezinie

Podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 25 maja 2022 r. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich podjęła Uchwałę Nr LII/421/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w Brzezinie

Termin składania wniosków: do dnia 15 lipca 2022 r.

Uzgodnienia: styczeń-luty 2023 r.

  OGŁOSZENIE

BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w Brzezinie”

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LII/421/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 maja 2022 r.,

 

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w Brzezinie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 12 kwietnia 2023 r. do 12 maja 2023 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, w godz. od 800 do 1400, oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich pod adresem www.bip.strzelceopolskie.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w sali Rady Miejskiej o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adres e-mail: , w terminie do dnia 26 maja 2023 r. Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej oraz adres zamieszkania albo siedziby, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania projektu planu na środowisko mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski w formie pisemnej do Burmistrza Strzelec Opolskich na ww. adres, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres mailowy: , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 maja 2023 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko są rozpatrywane przez Burmistrza Strzelec Opolskich w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Na podstawie art. 17a pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych gromadzone są i przetwarzane dane osobowe. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Strzelec Opolskich. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną procedurą sporządzania dokumentów planistycznych dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich www.strzelceopolskie.pl/main/rodo.

 Burmistrz Strzelec Opolskich

Kategoria: Powiązane pliki [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Tekst projektu planu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
2023-04-11 11:16 Wolańska Magdalena 216.53KB
{format} Rysunek projektu planu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
2023-04-11 11:15 Wolańska Magdalena 648.19KB
{format} Uzasadnienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
2023-04-11 11:13 Wolańska Magdalena 137.96KB
{format} Prognoza oddziaływania na środowisko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
2023-04-07 12:57 Wolańska Magdalena 1.66MB
{format} Treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
2023-04-03 14:45 Wolańska Magdalena 0.98MB
{format} SPP Brzezina GML.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
2022-06-23 09:54 Świenty Radosław 2.2KB
{format} Treść ogłoszenia o przystąpieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
2022-06-23 09:44 Wolańska Magdalena 324.03KB
{format} Uchwała_przystąpienie do sporządzenia planu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
2022-06-21 12:41 Wolańska Magdalena 580.86KB

Rejestr zmian strony Plan miejscowy SPP w Brzezinie

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Wolańska Magdalena 2023-04-03 14:45:21
Aktualizacja publikacji
Wolańska Magdalena 2023-04-03 14:45:24
Wytworzenie publikacji
Wolańska Magdalena 2023-04-03 14:45:21
Zatwierdzenie
Wolańska Magdalena 2023-04-03 14:45:21
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 290
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Narodowy Spis Powszechny 2021 Narodowy Spis Powszechny 2021