BIP
Plan miejscowy SPP w Brzezinie - Biuletyn Informacji Publicznej


Plan miejscowy SPP w Brzezinie

Podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 25 maja 2022 r. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich podjęła Uchwałę Nr LII/421/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w Brzezinie

Termin składania wniosków: do dnia 15 lipca 2022 r.

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w Brzezinie

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), zawiadamiam o:

  • podjęciu przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich Uchwały Nr LII/421/2022 z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w Brzezinie, obejmującego działki ozn. nr ewid. gruntu: 590, 633/2, 633/3, 633/4 i 633/5 położone we wsi Brzezina,
  • przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń wyżej wymienionego planu miejscowego.

 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski do projektu planu należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adres e-mail: , w terminie do dnia 15 lipca 2022 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Biurze Architekta Miejskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski dotyczące opracowywanego dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa z zakresu ochrony środowiska można wnieść w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: . Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Strzelec Opolskich.

Na podstawie art. 17a pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych gromadzone są i przetwarzane dane osobowe. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Strzelec Opolskich. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną procedurą sporządzania dokumentów planistycznych dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich www.strzelceopolskie.pl/main/rodo.

 

Burmistrz Strzelec Opolskich

Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} SPP Brzezina GML.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
2022-06-23 09:54 Świenty Radosław 2.2KB
{format} Treść ogłoszenia o przystąpieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
2022-06-23 09:44 Wolańska Magdalena 324.03KB
{format} Uchwała_przystąpienie do sporządzenia planu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
2022-06-21 12:41 Wolańska Magdalena 580.86KB

Rejestr zmian strony Plan miejscowy SPP w Brzezinie

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Wolańska Magdalena 2022-06-21 12:39:01
Aktualizacja publikacji
Wolańska Magdalena 2022-06-21 12:39:07
Wytworzenie publikacji
Wolańska Magdalena 2022-06-21 12:39:01
Zatwierdzenie
Wolańska Magdalena 2022-06-21 12:39:01
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 126
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Narodowy Spis Powszechny 2021 Narodowy Spis Powszechny 2021