BIP
Plan miejscowy SPP w Brzezinie - Biuletyn Informacji Publicznej


Plan miejscowy SPP w Brzezinie

Podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 25 maja 2022 r. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich podjęła Uchwałę Nr LII/421/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w Brzezinie

Termin składania wniosków: do dnia 15 lipca 2022 r.

Uzgodnienia: styczeń-luty 2023 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu: od 12 kwietnia 2023 r. do 12 maja 2023 r.

Termin składania uwag: do dnia 26 maja 2023 r.

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu: od 26 lipca 2023 r. do 25 sierpnia 2023 r.

Termin składania uwag: do dnia 8 września 2023 r.

 

Dnia 25 października 2023 r. został uchwalony „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w Brzezinie” Uchwałą Nr LXXIII/583/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich.

Dnia 29 listopada 2023 r. Wojewoda Opolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze (nr IN.VII.743.109.2023.AB) stwierdzając nieważność Uchwały Nr LXXIII/583/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 października 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w Brzezinie z powodu naruszenia art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:5000 dla terenów przeznaczonych pod zabudowę.

Zdaniem organu nadzoru – przedmiotem głosowania radnych na sesji w dniu 25 października 2023 r. był załącznik graficzny w skali 1:5000, a nie w skali 1:1000.

Jeżeli rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność ww. uchwały stanie się prawomocne z powodu niezłożenia przez gminę w przewidzianym terminie skargi do sądu administracyjnego, zostaną podjęte działania celem ponowienia czynności w zakresie niezbędnym do doprowadzenia do zgodności projektu planu z przepisami prawnymi (art. 28 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) – projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w Brzezinie” zostanie ponownie przedłożony Radzie Miejskiej celem uchwalenia.

 

Dnia 31 stycznia 2024 r. został uchwalony „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w Brzezinie” Uchwałą Nr LXXVII/626/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich. 

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w Brzezinie”, przyjęty Uchwałą Nr LXXVII/626/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 stycznia 2024 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 8 lutego 2024 r. poz. 403, wszedł w życie dnia 10 marca 2024 r.

Z tekstem ww. planu można się zapoznać na stronie internetowej bip.strzelceopolskie.pl: Menu Komunikaty i wykazy ® Komunikaty Biura Architekta Miejskiego ® Miejscowe plany - teren wsi.

 

 

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 10 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} rysunek_GeoTIFF.tif
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
2023-10-30 08:53 Wolańska Magdalena 12.92MB
{format} Uzasadnienie_ponowne wyłożenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 365
2023-07-14 10:48 Wolańska Magdalena 140.12KB
{format} Tekst projektu planu_ponowne wyłożenie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
2023-07-14 10:46 Wolańska Magdalena 216.52KB
{format} Treść ogłoszenia o ponownym wyłożeniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
2023-07-14 08:29 Wolańska Magdalena 1MB
{format} Rysunek projektu planu_ponownie wyłożony
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
2023-04-11 11:15 Wolańska Magdalena 648.19KB
{format} Prognoza oddziaływania na środowisko_ponownie wyłożona
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
2023-04-07 12:57 Wolańska Magdalena 1.66MB
{format} Treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
2023-04-03 14:45 Wolańska Magdalena 0.98MB
{format} SPP Brzezina GML.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
2022-06-23 09:54 Świenty Radosław 2.2KB
{format} Treść ogłoszenia o przystąpieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
2022-06-23 09:44 Wolańska Magdalena 324.03KB
{format} Uchwała_przystąpienie do sporządzenia planu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
2022-06-21 12:41 Wolańska Magdalena 580.86KB

Rejestr zmian strony Plan miejscowy SPP w Brzezinie

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Wolańska Magdalena 2024-03-08 11:53:23
Aktualizacja publikacji
Wolańska Magdalena 2024-03-08 11:53:29
Wytworzenie publikacji
Wolańska Magdalena 2024-03-08 11:53:23
Zatwierdzenie
Wolańska Magdalena 2024-03-08 11:53:23
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 645
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Wybory do Parlamentu Europejskiego Wybory do Parlamentu Europejskiego