BIP
Podatek leśny - Biuletyn Informacji Publicznej


Podatek leśny

Podatek leśny
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Referat Podatkowy
(I piętro)
wymiar podatkowy - pokój Nr 12
tel. 077 404 93 52, 77 404 93 76 lub 404 93 33
wymiar podatkowy - pokój Nr 13
tel. 077 404 93 31
księgowość podatkowa - pokój Nr 14
tel. 077 404 93 32 lub 77 404 93 29
fax 077 461 44 22
Kierownik Referatu Podatkowego
pokój Nr 12 - tel. 77 404 93 51

Obowiązek podatkowy
 1. PRZEDMIOTEM OPODATKOWANIA podatkiem leśnym są lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w widencji gruntów i budynków jako lasy.
 2. PODATNIKAMI PODATKU OD LEŚNEGO są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
  • właścicielami lasów,
  • posiadaczami samoistnymi lasów,
  • użytkownikami wieczystymi lasów,
  • posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 3. PODSTAWĘ OPODATKOWANIA podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
 4. POWSTANIE I WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO: Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 5. ULGI PODATKOWE:
  • Zwalnia się od podatku leśnego:
   • lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat,
   • lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków,
   • użytki ekologiczne.
  • Od podatku leśnego zwalnia się również:
   • uczelnie,
   • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową,
   • placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
   • prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie – zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakład pracy chronionej lub zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej,
   • jednostki badawczo-rozwojowe,
   • przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach
    określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w
    odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac
    rozwojowych.

W przepisach art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015)
zostały uregulowane formy udzielania przez organ podatkowy ulg w spłacie zobowiązań
podatkowych. Burmistrz, jako organ podatkowy, w przypadkach uzasadnionych ważnym
interesem podatnika lub interesem publicznym, może na wniosek podatnika, udzielać ulg w
spłacie zobowiązań podatkowych tj. może odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę podatku lub
zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę albo umorzyć w całości lub w części zaległości
podatkowe, opłatę prolongacyjną lub odsetki za zwłokę. Zasadniczymi przesłankami udzielania
tych ulg są „ważny interes podatnika” lub „interes publiczny”. Decyzja organu podatkowego o
udzieleniu ulgi w oparciu o te przepisy ma charakter uznaniowy i jest uzależniona od istnienia
wskazanych w tych przepisach przesłanek. Po otrzymaniu wniosku, organ podatkowy, w oparciu o
zebrany w sprawie materiał dowodowy, prowadzi postępowanie wyjaśniające zmierzające do
ustalenia, czy spełnione są przesłanki udzielenia wskazanego przez podatnika wsparcia. Po
zebraniu wszystkich niezbędnych dla rzetelnego rozpatrzenia prośby podatnika dokumentów w
sprawie, Burmistrz jako organ podatkowy wydaje decyzję po uprzednim zasięgnięciu opinii Komisji
Rady Miejskiej ds. Budżetu i Finansów.

Wymagania i potrzebne dokumenty:

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY POWSTANIU LUB WYGAŚNIĘCIU OBOWIĄZKU PODATKOWEGO ORAZ ZMIANIE W PRZEDMIOCIE OPODATKOWANIA:

 • informacja o podatku leśnym IL-1 (osoby fizyczne) - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania,
 • deklaracja na podatek leśny DL-1 (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) - w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania,
 • NIP, PESEL, akt własności bądź posiadania, użytkowania lasu, informacja nt. powierzchni gruntów.

DOKUMENTY WYMAGANE DO PODANIA O UDZIELENIE ULGI PODATKOWEJ PRZEWIDZIANEJ W PRZEPISACH USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. ORDYNACJA PODATKOWA:

 • wniosek o udzielenie ulgi podatkowej wraz z pisemnym uzasadnieniem wniesionej prośby, przedstawienie dokumentów potwierdzających okoliczności wskazane we wniosku oraz odzwierciedlających sytuację materialno-finansową wnioskodawcy,

Ponadto osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne:

 • wskazanie charakteru pomocy, o której udzielenie podatnik się ubiega w świetle obowiązujących przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy Ordynacja podatkowa (pomoc niestanowiąca pomocy publicznej, pomoc de minimis lub pomoc publiczna ze wskazaniem konkretnego przeznaczenia),
 • przedłożenie zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub przedłożenie oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie (w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis),
 • przedstawienie organowi podatkowemu informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dot. w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) (w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis) lub zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) (w przypadku ubiegania sie o pomoc de minimis w rolnistwie lub rybołówstwie),
 • przedstawienie organowi podatkowemu informacji dot. wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312) (w przypadku ubiegania sie o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie),
 • przedstawienie organowi podatkowemu informacji dot. sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów j.w. ( w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis i pomoc inną niż de minimis)


DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA (O WIELKOŚCI LASU, O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH):


 • wniosek o wydanie zaświadczenia,
 • uiszczenie opłaty skarbowej.

  W myśl art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia maja 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. Zgodnie z treścią art. 80b w/w ustawy podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia podatnika(płatnika lub inkasenta) z obowiązku podpisania tej deklaracji. Stosowne pełnomocnictwo, z którego zakresu wynika umocowanie pełnomocnika do podpisywania deklaracji podatkowych a także zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa winno być złożone organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa deklaracja powinna być podpisana przez więcej niż jedną osobę, udzielenie upoważnienia przez wszystkie te osoby jest niezbędne, aby dane pełnomocnictwo było skuteczne.

  Informujemy, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady i formularze, na których można udzielić pełnomocnictwa w sprawach podatkowych. Obecnie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (druk UPL-1P), szczególne (druk PPS-1) oraz do doręczeń (druk PPD-1) składane są na formularzach określonych przez Ministra Finansów. Ponadto 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy umożliwiające udzielenie pełnomocnictwa ogólnego, które upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Pełnomocnictwo ogólne Mocodawca zgłasza do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych.

Gdzie odebrać formularze:
 • osobiście: Referat Podatkowy - pok. Nr 12, 13
 • przez internet: www.bip.strzelceopolskie.pl - dział Podatk
Opłaty: Opłaty skarbowe:
 • 21 zł od zaświadczeń w sprawie zaległości podatkowych,
 • 17 zł od pozostałych zaświadczeń,
 • 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury),
 • 5 zł od poświadczenia zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej.
 • TERMINY PŁATNOŚCI PODATKU LEŚNEGO:
 • osoby fizyczne - w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 dnia każdego miesiąca.
SPOSOBY PŁATNOŚCI PODATKU LEŚNEGO
 • przelewem na rachunek organu podatkowego,
 • gotówką w kasie Urzędu Miejskiego,
 • w przypadku osób fizycznych również w drodze inkasa.

KASA URZĘDU MIEJSKIEGO CZYNNA
poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 8.00-14.30
z przerwą 11.00-11.45KONTO BANKOWE Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Strzelce Opolskie Nr 05 8907 1089 2002 0090 6878 0026 Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
IBAN: PL 05 8907 1089 2002 0090 6878 0026,
SWIFT CODE: POLU PL PR

 
WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKU LEŚNEGO OBOWIĄZUJĄCE W 2017 r.:
na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M.P. z 2016 r., poz. 996), która wyniosła 191,01 zł za 1 m3, podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.>
191,01 zł x 0,220 m3 = 42,0222 zł

W związku ze zmianami do ustawy Ordynacja podatkowa obowiązującymi od dnia 01.01.2006 roku – zgodnie z art. 63 tej ustawy (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.), podstawy opodatkowania oraz kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się a końcówki kwot wyno

WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKU LEŚNEGO
OBOWIĄZUJĄCE W 2018 r.:

na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r., która wyniosła
197,06 zł za 1 m3,
podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

197,06 zł x 0,220 m3 = 43,3532 zł

 

WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKU LEŚNEGO
OBOWIĄZUJĄCE W 2019 r.:

na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. , która wyniosła
191,98 zł za 1 m3,
podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

191,98 zł x 0,220 m3 = 42,2356 zł

 

WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKU LEŚNEGO 
OBOWIĄZUJĄCE W 2020 r.:

na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. , która wyniosła 
194,24 zł za 1 m3,
podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

194,24 zł x 0,220 m3 = 42,7328 zł

 

WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKU LEŚNEGO 
OBOWIĄZUJĄCE W 2021 r.:

na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. , która wyniosła
196,84 zł za 1 m3,
podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

196,84 zł x 0,220 m3 = 43,3048 zł

 

WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKU LEŚNEGO 
OBOWIĄZUJĄCE W 2022 r.:

na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. , która wyniosła
212,26 zł za 1 m3,
podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

212,26 zł x 0,220 m3 = 46,6972 zł

 

WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKU LEŚNEGO
 
OBOWIĄZUJĄCE W 2023 r.:

na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. , która wyniosła

323,18 zł za 1 m3,

podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

323,18 zł x 0,220 m3 = 71,0996 zł

 

WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKU LEŚNEGO
 
OBOWIĄZUJĄCE W 2024 r.:

na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r., która wyniosła

327,43 zł za 1 m3,

podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

327,43 zł x 0,220 m3 = 72,0346 zł

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Opolskich w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

1. PRZEDMIOTEM OPODATKOWANIA podatkiem leśnym są lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.
2. PODATNIKAMI PODATKU OD LEŚNEGO są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami lasów,
 • posiadaczami samoistnymi lasów,
 • użytkownikami wieczystymi lasów,
 • posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

3. PODSTAWĘ OPODATKOWANIA podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
4. POWSTANIE I WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO: Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

5. ULGI PODATKOWE:

Zwalnia się od podatku leśnego:

 • lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat,
 • lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków,
 • użytki ekologiczne.

Od podatku leśnego zwalnia się również:

 • uczelnie,
 • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową,
 • placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 • prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie – zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakład pracy chronionej lub zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.


W przepisach art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015) zostały uregulowane formy udzielania przez organ podatkowy ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Burmistrz, jako organ podatkowy, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może na wniosek podatnika, udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych tj. może odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę albo umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, opłatę prolongacyjną lub odsetki za zwłokę. Zasadniczymi przesłankami udzielania tych ulg są „ważny interes podatnika” lub „interes publiczny”. Decyzja organu podatkowego o udzieleniu ulgi w oparciu o te przepisy ma charakter uznaniowy i jest uzależniona od istnienia wskazanych w tych przepisach przesłanek. Po otrzymaniu wniosku, organ podatkowy, w oparciu o zebrany w sprawie materiał dowodowy, prowadzi postępowanie wyjaśniające zmierzające do ustalenia, czy spełnione są przesłanki udzielenia wskazanego przez podatnika wsparcia. Po zebraniu wszystkich niezbędnych dla rzetelnego rozpatrzenia prośby podatnika dokumentów w sprawie, Burmistrz jako organ podatkowy wydaje decyzję po uprzednim zasięgnięciu opinii Komisji Rady Miejskiej ds. Budżetu i Finansów.

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Podstawa prawna:

 

 

 • Ustawa o podatku leśnym z 30.10.2002r. ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn.zm.),

 

 

 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M.P. z 2015 r., poz. 1028) - jako podstawa ustalenia podatku leśnego na 2016 r.

 

 

 

 

 

Niezbędne formularze informacji oraz deklaracji opublikowane zostały na stronach internetowych Ministerstwa Finansów:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

oraz w niżej zamieszczonej tabeli

Kategoria: Powiązane pliki [ 16 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} DL-1 ZDL-1 ZDL-2 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY; ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU; ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA - obowiązuje od 1.07.2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 626
2019-07-08 11:54 Kogut Jarosław 468.54KB
{format} IL-1 ZIL-1 ZIL-2 ZIL-3 INFORMACJA O LASACH; ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU; ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA; ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW - obowiązuje od 1.07.2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 683
2019-07-02 12:48 Kogut Jarosław 406.52KB
{format} DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY DL-1 (obowiązująca od 1.01.2018 r. do 30.06.2019 r.).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 716
2019-01-11 14:06 Kogut Jarosław 275.25KB
{format} IL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO IL-1 (obowiązuje od 1.01.2018 r. do 30.06.2019 r.).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 842
2017-12-11 12:00 Kogut Jarosław 259KB
{format} DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (PDF) - obowiązująca od 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 961
2017-06-21 15:32 konto intracom 51.38KB
{format} IL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO (PDF) - obowiązująca od 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 891
2017-06-21 15:33 konto intracom 43.29KB
{format} DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (DOC) - obowiązująca na lata 2012 - 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 914
2017-06-21 15:33 konto intracom 108.5KB
{format} DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (PDF) - obowiązująca na lata 2012 - 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 964
2017-06-21 15:34 konto intracom 43.98KB
{format} IL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO (DOC) - obowiązująca na lata 2012 - 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 948
2017-06-21 15:35 konto intracom 90KB
{format} IL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO (PDF) - obowiązująca na lata 2012 - 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 943
2017-06-21 15:35 konto intracom 39.84KB
{format} Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1344
2017-07-18 20:46 Kozołup Marek 494.5KB
{format} Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o POMOC DE MINIMIS - formularz obowiązujący od 15-11-2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1436
2017-06-21 15:12 konto intracom 76.72KB
{format} Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
2022-12-09 08:46 Kogut Jarosław 27.5KB
{format} Podanie o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 947
2017-06-21 15:32 konto intracom 21.51KB
{format} Wniosek o zwrot nadpłaty podatku.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1433
2017-12-05 13:15 Kogut Jarosław 30KB
{format} Podanie o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 915
2017-06-21 15:32 konto intracom 21.3KB

Rejestr zmian strony Podatek leśny

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-21 15:07:19
Aktualizacja publikacji
Kogut Jarosław 2023-11-15 15:08:58
Wytworzenie publikacji
Kogut Jarosław 2023-11-15 15:08:55
Zatwierdzenie
Kogut Jarosław 2023-11-15 15:08:55
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 3352