BIP
Podatek rolny - Biuletyn Informacji Publicznej


Podatek rolny

Podatek rolny
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Plac Myśliwca 1, 47 - 100 Strzelce Opolskie
Referat Podatkowy
Pokój Nr 12, 13, 14
Wymiar podatkowy:
pok. Nr 12 - tel. 77 404 93 52, 77 404 93 76
lub 77 404 93 33
pok. Nr 13 - tel. 77 404 93 31
Księgowość podatkowa:
pok. Nr 14 - tel. 77 404 93 29 lub 77 404 93 32
fax 077 461 44 22
Kierownik Referatu Podatkowego:
pok. Nr 12 - tel. 77 404 93 51

Obowiązek podatkowy

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami gruntów,
 • posiadaczami samoistnymi gruntów,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami zależnymi gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na podstawie zawartej umowy, innego tytułu prawnego lub bezumownie,
 • posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

 

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

 • dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
 • dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

 

Powstanie i wygasnięcie obowiązku podatkowego:

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten
obowiązek.

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, zmiana w przedmiocie opodatkowania:

 • NIP, PESEL, Akt własności bądź posiadania, użytkowania nieruchomości, informacja nt. powierzchni gruntów zgłaszanych do opodatkowania, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • informacje o gruntach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
 • deklaracje na podatek rolny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podanie o udzielenie ulgi podatkowej przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa:

 • wniosek o udzielenie ulgi podatkowej wraz z pisemnym uzasadnieniem wniesionej prośby, dokumentami potwierdzającymi okoliczności wskazane we wniosku oraz odzwierciedlającymi sytuację materialno-finansową wnioskodawcy,

Ponadto w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych:

 • wskazanie charakteru pomocy, o której udzielenie podatnik się ubiega w świetle obowiązujących przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy Ordynacja podatkowa (pomoc niestanowiąca pomocy publicznej, pomoc de minimis lub pomoc publiczna ze wskazaniem konkretnego przeznaczenia),
 • przedłożenie zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub przedłożenie oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie (w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis),
 • przedstawienie organowi podatkowemu informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dot. w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) (w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis) lub zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) (w przypadku ubiegania sie o pomoc de minimis w rolnistwie lub rybołówstwie),
 • przedstawienie organowi podatkowemu informacji dot. wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312) (w przypadku ubiegania sie o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie),
 • przedstawienie organowi podatkowemu informacji dot. sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów j.w. ( w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis i pomoc inną niż de minimis)

Wniosek o wydanie zaświadczenia (o niezaleganiu w podatkach lub o stanie zaległości podatkowych, o wielkości gospodarstw rolnych i uzyskiwanych z nich dochodów, o stanie majatkowym):

 • wniosek o wydanie zaświadczenia,
 • uiszczenie opłaty skarbowej.

W myśl art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia maja 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. Zgodnie z treścią art. 80b w/w ustawy podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia podatnika(płatnika lub inkasenta) z obowiązku podpisania tej deklaracji. Stosowne pełnomocnictwo, z którego zakresu wynika umocowanie pełnomocnika do podpisywania deklaracji podatkowych a także zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa winno być złożone organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa deklaracja powinna być podpisana przez więcej niż jedną osobę, udzielenie upoważnienia przez wszystkie te osoby jest niezbędne, aby dane pełnomocnictwo było skuteczne.

Informujemy, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady i formularze, na których można udzielić pełnomocnictwa w sprawach podatkowych. Obecnie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (druk UPL-1P), szczególne (druk PPS-1) oraz do doręczeń (druk PPD-1) składane są na formularzach określonych przez Ministra Finansów. Ponadto 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy umożliwiające udzielenie pełnomocnictwa ogólnego, które upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Pełnomocnictwo ogólne Mocodawca zgłasza do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych.

Gdzie odebrać formularze:

osobiście:Referat Podatkowy - Pokój Nr 12, 13 i 14,
przez internet: www.bip.strzelceopolskie.pl - dział Podatki

Opłaty:

Opłaty skarbowe:

 • 21 zł od zaświadczeń w sprawie zaległości podatkowych,
 • 17 zł od pozostałych zaświadczeń,
 • 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury),
 • 5 zł od poświadczenia zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej.

  Terminy płatności podatku rolnego:


  Wszyscy podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

  Sposoby płatności podatku rolnego:

 • przelewem na rachunek organu podatkowego,
 • gotówką w kasie UM,
 • w przypadku osób fizycznych - również w drodze inkasa.

Kasa tutejszego Urzędu czynna:
pon. 8.00 - 16.00, wt. - pt. 8.00 - 14.30
z przerwą 11.00 - 11.45.
Konto: Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Strzelce Opolskie
Nr 05 8907 1089 2002 0090 6878 0026

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
IBAN: PL 05 8907 1089 2002 0090 6878 0026,
SWIFT CODE: POLU PL PR

 Wysokość stawek podatku rolnego
obowiązujących w 2016 r.:

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z 19 października 2015 r. ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 - w wysokości 53,75 zł za 1 q. Cena ta stanowi podstawę ustalenia stawki podatku rolnego na 2016 rok (dla gospodarstw rolnych stawka wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych, natomiast dla użytków rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego stawka wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczone według w/w ceny skupu żyta). Wobec czego, stawka podatku rolnego w 2016 roku wynosi odpowiednio:
- od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych - 134,375 zł (53,75 zł x 2,5 q),
- od 1 ha gruntów nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego - 268,75 zł (53,75 zł x 5 q)

Wysokość stawek podatku rolnego
obowiązujących w 2017 r.:

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z 18 października 2016 r. ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 - w wysokości 52,44 zł za 1 q. Cena ta stanowi podstawę ustalenia stawki podatku rolnego na 2017 rok (dla gospodarstw rolnych stawka wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych, natomiast dla użytków rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego stawka wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczone według w/w ceny skupu żyta). Wobec czego, stawka podatku rolnego w 2017 roku wynosi odpowiednio:
- od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych - 131,10 zł (52,44 zł x 2,5 q),
- od 1 ha gruntów nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego - 262,20 zł (52,44 zł x 5 q)

W związku ze zmianami do ustawy Ordynacja podatkowa obowiązującymi od dnia 01.01.2006 roku – zgodnie z art. 63 tej ustawy (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.), podstawy opodatkowania oraz kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Wysokość stawek podatku rolnego
obowiązujących w 2018 r.:

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z 18 października 2017 r. ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 - w wysokości 52,49 zł za 1 q. Cena ta stanowi podstawę ustalenia stawki podatku rolnego na 2018 rok (dla gospodarstw rolnych stawka wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych, natomiast dla użytków rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego stawka wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczone według w/w ceny skupu żyta). Wobec czego, stawka podatku rolnego w 2018 roku wynosi odpowiednio:
- od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych - 131,23 zł (52,49 zł x 2,5 q),
- od 1 ha gruntów nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego - 262,45 zł (52,49 zł x 5 q)

 

Wysokość stawek podatku rolnego
obowiązujących w 2019 r.:

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z 18 października 2018 r. ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 - w wysokości 54,36 zł za 1 q. Cena ta stanowi podstawę ustalenia stawki podatku rolnego na 2019 rok (dla gospodarstw rolnych stawka wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych, natomiast dla użytków rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego stawka wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczone według w/w ceny skupu żyta). Wobec czego, stawka podatku rolnego w 2019 roku wynosi odpowiednio:
- od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych -135,90 zł (54,36 zł x 2,5 q),
- od 1 ha gruntów nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego - 271,80 zł (54,36 zł x 5 q)

 

Wysokość stawek podatku rolnego 
obowiązujących w 2020 r.:
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z 18 października 2019 r. ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 - w wysokości 58,46 zł za 1 qCena ta stanowi podstawę ustalenia stawki podatku rolnego na 2020 rok (dla gospodarstw rolnych stawka wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych, natomiast dla użytków rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego stawka wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczone według w/w ceny skupu żyta). Wobec czego, stawka podatku rolnego w 2020 roku wynosi odpowiednio:
- od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych - 146,15 zł (58,46 zł x 2,5 q),
- od 1 ha gruntów nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego - 292,30 zł (58,46 zł x 5 q)

 

Wysokość stawek podatku rolnego 
obowiązujących w 2021 r.:

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z 19 października 2020 r. ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 - w wysokości 58,55 zł za 1 qCena ta stanowi podstawę ustalenia stawki podatku rolnego na 2021 rok (dla gospodarstw rolnych stawka wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych, natomiast dla użytków rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego stawka wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczone według w/w ceny skupu żyta). Wobec czego, stawka podatku rolnego w 2020 roku wynosi odpowiednio:
- od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych - 146,375 zł (58,55 zł x 2,5 q),
- od 1 ha gruntów nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego - 292,75 zł (58,55 zł x 5 q)

Wysokość stawek podatku rolnego 
obowiązujących w 2022 r.:

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z 20 października 2021 r. ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 - w wysokości 61,48 zł za 1 qCena ta stanowi podstawę ustalenia stawki podatku rolnego na 2022 rok (dla gospodarstw rolnych stawka wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych, natomiast dla użytków rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego stawka wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczone według w/w ceny skupu żyta). Wobec czego, stawka podatku rolnego w 2021 roku wynosi odpowiednio:
- od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych - 153,70 zł (61,48 zł x 2,5 q),
- od 1 ha gruntów nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego - 307,40 zł (61,48 zł x 5 q)

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Opolskich w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji.

Podstawa prawna:

 

 

 • Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.),

 

 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95, poz. 969) - jako podstawa ustalenia stawki podatku rolnego na 2012 r. po obniżeniu w/w ceny Uchwałą Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 listopada 2011 roku,

 

 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M.P. z 2012 r., poz. 787) - jako podstawa ustalenia stawki podatku rolnego na 2013 rok po obniżeniu w/w ceny Uchwałą Nr XXVII/186/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2012 roku,

 

 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M.P. z 2013 r., poz. 814).

 

 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (M.P. z 2014 r., poz. 935).

 

 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016.

 

 

 


 

 

 

 

 

Niezbędne formularze informacji oraz deklaracji opublikowane zostały na stronach internetowych Ministerstwa Finansów: 

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

oraz w niżej zamieszczonej tabeli

Kategoria: Powiązane pliki [ 19 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} DR-1 ZDR-1 ZDR-2 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY; ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU; ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA - obowiązują od 1.07.2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 584
2019-07-02 12:46 Kogut Jarosław 370.15KB
{format} IR-1 ZIR-1 ZIR-2 ZIR-3 INFORMACJA O GRUNTACH; ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU; ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA; ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW - obowiązują od 1.07.2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 564
2019-07-08 11:55 Kogut Jarosław 646.85KB
{format} DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR-1 (obowiązująca od 1.01.2018 r. do 30.06.2019r.).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 635
2019-01-04 10:19 Kogut Jarosław 344.5KB
{format} INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO IR-1 (obowiązuje od 1.01.2018 r. do 30.06.2019r.).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 777
2017-12-11 12:03 Kogut Jarosław 287.88KB
{format} DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (PDF) - obowiązująca od 2016 do 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 743
2017-06-21 15:39 konto intracom 100.33KB
{format} IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO (PDF) - obowiązująca na lata 2016 - 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 744
2017-06-21 15:39 konto intracom 56.4KB
{format} DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (DOC) - obowiązująca na lata 2012 - 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 723
2017-06-21 15:40 konto intracom 200KB
{format} DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (PDF) - obowiązująca na lata 2012 - 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 754
2017-06-21 15:40 konto intracom 67.94KB
{format} IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO (DOC) - obowiązująca na lata 2012 - 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 705
2017-06-21 15:41 konto intracom 147KB
{format} IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO (PDF) - obowiązująca na lata 2012 - 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 755
2017-06-21 15:41 konto intracom 52.84KB
{format} Podanie o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 679
2017-06-21 15:38 konto intracom 21.3KB
{format} Podanie o wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 685
2017-06-21 15:38 konto intracom 21.59KB
{format} Podanie o udzielenie zwolnienia w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 966
2017-06-21 15:38 konto intracom 24.19KB
{format} Podanie o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 680
2017-06-21 15:37 konto intracom 21.51KB
{format} Oświadczenie o stanie majątkowym - PDF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 692
2017-06-21 15:37 konto intracom 25.61KB
{format} Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1102
2017-07-18 20:46 Kozołup Marek 494.5KB
{format} Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o POMOC DE MINIMIS - formularz obowiązujący od 15-11-2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1209
2017-06-21 15:12 konto intracom 76.72KB
{format} Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o POMOC DE MINIMIS
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 709
2017-06-21 15:36 konto intracom 277KB
{format} Wniosek o zwrot nadpłaty podatku.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1105
2017-12-05 13:15 Kogut Jarosław 30KB

Rejestr zmian strony Podatek rolny

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-21 15:07:40
Aktualizacja publikacji
Kogut Jarosław 2021-12-02 14:38:10
Wytworzenie publikacji
Kogut Jarosław 2021-12-02 14:38:06
Zatwierdzenie
Kogut Jarosław 2021-12-02 14:38:06
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 4008