BIP
Podatek od nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Plac Myśliwca 1, 47 - 100 Strzelce Opolskie
Referat Podatkowy
Pokój Nr 12, 13, 14
Wymiar podatkowy:
pok. Nr 12 - tel. 77 404 93 52, 77 404 93 76
lub 77 404 93 33
pok. Nr 13 - tel. 77 404 93 31
Księgowość podatkowa:
pok. Nr 14 - tel. 77 404 93 29 lub 77 404 93 32
fax 77 461 44 22
Kierownik Referatu Podatkowego:
pok. Nr 12 - tel. 77 404 93 51

Obowiązek podatkowy

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są:

 

grunty, budynki, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej a także urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewniają możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają m.in. użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej.

 

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami zależnymi nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

Podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi:

 • dla gruntów - powierzchnia,
 • dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa,
 • dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - (z zastrzeżeniem ust. 4-6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne; w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku
podatkowego:

 

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, zmiana w przedmiocie opodatkowania:

 • NIP, PESEL, Akt własności bądź posiadania, użytkowania nieruchomości, informacja nt. powierzchni gruntów, budynków; wartości budowli zgłaszanych do opodatkowania, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zawiadomienie o zakończeniu budowy, rozbiórki powierzchni zgłaszanych do opodatkowania,
 • informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania,
 • deklaracje na podatek od nieruchomości (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Podanie o udzielenie ulgi podatkowej przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa:

 • wniosek o udzielenie ulgi podatkowej wraz z pisemnym uzasadnieniem wniesionej prośby, dokumentami potwierdzającymi okoliczności wskazane we wniosku oraz odzwierciedlającymi sytuację materialno-finansową wnioskodawcy,

Ponadto w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych:

 • wskazanie charakteru pomocy, o której udzielenie podatnik się ubiega w świetle obowiązujących przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy Ordynacja podatkowa (pomoc niestanowiąca pomocy publicznej, pomoc de minimis lub pomoc publiczna ze wskazaniem konkretnego przeznaczenia),
 • przedłożenie zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub przedłożenie oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie (w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis),
 • przedstawienie organowi podatkowemu informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dot. w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) (w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis) lub zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) (w przypadku ubiegania sie o pomoc de minimis w rolnistwie lub rybołówstwie),
 • przedstawienie organowi podatkowemu informacji dot. wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312) (w przypadku ubiegania sie o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie),
 • przedstawienie organowi podatkowemu informacji dot. sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów j.w. ( w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis i pomoc inną niż de minimis)

Wniosek o wydanie zaświadczenia (o niezaleganiu w podatkach lub o stanie zaległości podatkowych, o stanie majatkowym):

 

 • wniosek o wydanie zaświadczenia,
 • uiszczenie opłaty skarbowej.

W myśl art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia maja 1997 r. Ordynacja podatkowa deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. Zgodnie z treścią art. 80b w/w ustawy podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia podatnika(płatnika lub inkasenta) z obowiązku podpisania tej deklaracji. Stosowne pełnomocnictwo, z którego zakresu wynika umocowanie pełnomocnika do podpisywania deklaracji podatkowych a także zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa winno być złożone organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa deklaracja powinna być podpisana przez więcej niż jedną osobę, udzielenie upoważnienia przez wszystkie te osoby jest niezbędne, aby dane pełnomocnictwo było skuteczne.

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady i formularze, na których można udzielić pełnomocnictwa w sprawach podatkowych. Obecnie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (druk UPL-1P), szczególne (druk PPS-1) oraz do doręczeń (druk PPD-1) składane są na formularzach określonych przez Ministra Finansów. Ponadto 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy umożliwiające udzielenie pełnomocnictwa ogólnego, które upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Pełnomocnictwo ogólne Mocodawca zgłasza do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych.

Gdzie odebrać formularze:

osobiście: Referat Podatkowy - Pokój Nr 12, 13, 14
przez internet: www.bip.strzelceopolskie.pl

Opłaty:

Opłaty skarbowe:

 • 21 zł od zaświadczeń w sprawie zaległości podatkowych,
 • 17 zł od pozostałych zaświadczeń,
 • 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury),
 • 5 zł od poświadczenia zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej.

Terminy płatności podatku od nieruchomości

 

 • osoby fizyczne - w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Sposoby płatności podatku od nieruchomości

 • przelewem na rachunek organu podatkowego
 • gotówką w kasie;
 • w przypadku osób fizycznych również w drodze inkasa.

Kasa tutejszego Urzędu czynna:
pon. 8.00 - 16.00, wt. - pt. 8.00 - 14.30 z przerwą 11.00 - 11.45.
Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Strzelce Opolskie
Nr 05 8907 1089 2002 0090 6878 0026

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
IBAN: PL 05 8907 1089 2002 0090 6878 0026,
SWIFT CODE: POLU PL PR

Zgodnie z art. 63 ustawy (ordynacja podatkowa podstawy opodatkowania oraz kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
 
Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Opolskich w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji.

Podstawa prawna:

 

 

 • Ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

   

 
 
 

 

 

Uchwała Nr XXVIII/227/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (PDF)

Uchwała Nr XLVIII/364/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Strzelce Opolskie (tekst jednolity)

 

 

Niezbędne formularze informacji oraz deklaracji opublikowane zostały na stronach internetowych Ministerstwa Finansów:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

oraz w niżej zamieszczonej tabeli

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 19 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} DN-1, ZDN-1, ZDN-2 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI; ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU; ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA - obowiązują od 1.07.2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1885
2019-07-08 11:50 Kogut Jarosław 902.97KB
{format} IN-1, ZIN-1 ZIN-2, ZIN-3. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH; ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU; ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW - obowiązują od 1.07.2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1521
2019-07-08 11:49 Kogut Jarosław 1.15MB
{format} DN-1 - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DN-1 (obowiązuje od 1.01.2018 r. do 30.06.2019r.).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2177
2017-12-11 12:09 Kogut Jarosław 334.82KB
{format} ZN-1 - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH - ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK (obowiązuje od 1.01.2018 r. do 30.06.2019r.).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1835
2017-12-11 12:09 Kogut Jarosław 261.44KB
{format} IN-1 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI IN-1 (obowiązująca od 1.01.2018 r. do 30.06.2019r.).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1198
2019-01-04 10:25 Kogut Jarosław 273.18KB
{format} DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (PDF) - obowiązująca od 2016 do 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1214
2017-06-21 15:15 konto intracom 66.35KB
{format} ZN-1 DANE O NIERUCHOMOŚCIACH - ZAŁĄCZNIK DO DEKL. NA POD. OD NIERUCHOMOŚCI (PDF) - obowiązujący od 2016 r. do 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2012
2017-06-21 15:16 konto intracom 44.13KB
{format} IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU DO NIERUCHOMOŚCI (PDF) - obowiązująca od 2016 r. do 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1255
2017-06-21 15:16 konto intracom 54.06KB
{format} DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (PDF) - obowiązująca na lata 2012 - 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1229
2017-06-21 15:17 konto intracom 57.03KB
{format} ZN-1 DANE O NIERUCHOMOŚCIACH - ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (PDF) - obowiązujący na lata 2012 - 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1045
2017-07-31 15:27 Kogut Jarosław 37.34KB
{format} IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU DO NIERUCHOMOŚCI (PDF) - obowiązująca na lata 2012 - 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1111
2017-07-31 15:27 Kogut Jarosław 47.23KB
{format} Formularz zgłoszenia budynków i budowli objętych zwolnieniem od podatku od nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
2021-12-02 12:02 Kogut Jarosław 30KB
{format} Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1333
2017-07-18 20:46 Kozołup Marek 494.5KB
{format} Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o POMOC DE MINIMIS - formularz obowiązujący od 15-11-2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1419
2017-06-21 15:12 konto intracom 76.72KB
{format} Podanie o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1307
2017-06-21 15:13 konto intracom 21.51KB
{format} Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
2022-12-09 08:46 Kogut Jarosław 27.5KB
{format} Wniosek o zwrot nadpłaty podatku.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1419
2017-12-05 13:15 Kogut Jarosław 30KB
{format} Formularz zgłoszenia budynków i budowli objętych zwolnieniem od podatku od nieruchomości - załącznik nr 1 do uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Strzelce Opolskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
2024-04-30 12:26 Kogut Jarosław 111.03KB
{format} Podanie o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1416
2017-06-21 15:14 konto intracom 21.3KB

Rejestr zmian strony Podatek od nieruchomości

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-21 15:05:51
Aktualizacja publikacji
Kogut Jarosław 2023-11-15 14:48:58
Wytworzenie publikacji
Kogut Jarosław 2023-11-15 14:48:54
Zatwierdzenie
Kogut Jarosław 2023-11-15 14:48:54
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 16174