Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - Biuletyn Informacji Publicznej


Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 Miejsce składania wniosków

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Plac Myśliwca 1, 47 - 100 Strzelce Opolskie
Referat Podatkowy
Pokój Nr 13
nr tel. 77 404 93 75

Terminy składania wniosków

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w terminach:

 • od 1 lutego do ostatniego dnia lutego i
 • od 1 do 31 sierpnia

wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Wnioski złożone w innych niż wymienione wyżej terminach nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Oryginały faktur VAT albo ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu gminy, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
 3. Faktura VAT powinna spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013, poz. 1485).
 4. Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

 Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  • Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Pozostałe informacje

 

 1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przysługuje producentowi rolnemu.
 2. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
 3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.
 4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu.
 5. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
 6. Kwotę zwrotu podatku akcyzowego na 2019 r. ustala się jako sumę:

- iloczynu ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu na 1 litr (w 2019 roku - 1,00 zł/litr) z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż 100,00 zł na 1 ha powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego 2019 r.

- iloczynu ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu na 1 litr (w 2019 r. – 1,00 zł/litr) z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa od iloczynu liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

 1. Podstawą do określenia rocznego limitu zwrotu podatku dla producenta rolnego jest powierzchnia użytków rolnych wyrażona w ha fizycznych oraz średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.
 2. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
 3. Możliwy jest zwrot oryginałów faktur VAT po ich skopiowaniu i umieszczeniu na kopiach odpowiednich adnotacji urzędowych przez upoważnionego pracownika urzędu.
Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (DRUK INTERAKTYWNY obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.).DOC Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (DRUK INTERAKTYWNY obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.).DOC
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 494
2019-01-04 10:37
Kogut Jarosław
202KB
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.).PDF Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.).PDF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 527
2019-01-04 10:37
Kogut Jarosław
192.57KB
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inna niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inna niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 700
2017-08-08 11:24
Kogut Jarosław
57.7KB
oświadczenie.doc oświadczenie.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 544
2019-02-08 07:48
Kogut Jarosław
31KB

Redakcja strony - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
 • Pierwsza publikacja:Kogut Jarosław2019-01-08 09:16:42
 • Aktualizacja publikacji:Kogut Jarosław2019-01-08 09:16:46
 • Wytworzenie publikacji:Kogut Jarosław2019-01-08 09:16:42
 • Zatwierdzenie informacji:Kogut Jarosław2019-01-08 09:16:42
Liczba odwiedzin: 2908