BIP
Podatek od środków transportowych - Biuletyn Informacji Publicznej


Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich

Plac Myśliwca 1, 47 - 100 Strzelce Opolskie

Referat Podatkowy Pokój Nr 13

Wymiar podatkowy/księgowość podatkowa:

 • tel. 77 404 93 75

Kierownik Referatu Podatkowego:

 • pok. Nr 12 - tel. 77 404 93 51
Obowiązek podatkowy
 1. PRZEDMIOTEM OPODATKOWANIA podatkiem od środków transportowych są:
  1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
  2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
  3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
  4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
  5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
  6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
  7. autobusy.
 2. ZWALNIA SIĘ od podatku od środków transportowych:
  1. pod warunkiem wzajemności – środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,
  3. pojazdy zabytkowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.
 3. PODATNIKAMI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH są osoby fizyczne, osoby prawne będące właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.
 4. POWSTANIE I WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO: Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych, w przypadku nabycia nowego środka transportowego (wcześniej nierejestrowanego na terytorium RP) – powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, natomiast w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego już wcześniej – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty lub ponownie dopuszczony do ruchu, po upływie okresu na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono. W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Wymagania i potrzebne dokumenty:

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY POWSTANIU LUB WYGAŚNIĘCIU OBOWIĄZKU PODATKOWEGO ORAZ ZMIANIE W PRZEDMIOCIE OPODATKOWANIA:

 • deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) - corocznie w terminie do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku (dodatkowymi okolicznościami powodującymi konieczność złożenia deklaracji są: wygaśnięcie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego, zmiana miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika, korekta nieprawidłowo wypełnionej deklaracji, jak również przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu);
 • NIP, PESEL, REGON, dokument potwierdzający prawo własności (np. umowa sprzedaży, faktura VAT, umowa darowizny, umowa zamiany, umowa o dożywocie), decyzja o stałym wycofaniu pojazdu z ruchu, decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu, decyzja o ponownym dopuszczeniu pojazdu do ruchu;
 • dokumenty niezbędne przy ustaleniu rodzaju i parametrów środka transportowego (dowód rejestracyjny, świadectwo homologacji, wyciąg ze świadectwa homologacji, karta pojazdu, zaświadczenie z badania technicznego przeprowadzonego przez uprawnioną stację kontroli pojazdów).

ULGI PODATKOWE:

W przepisach art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa zostały uregulowane formy udzielania przez organ podatkowy ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Burmistrz, jako organ podatkowy, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może na wniosek podatnika, udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych tj. może odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę albo umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, opłatę prolongacyjną lub odsetki za zwłokę. Zasadniczymi przesłankami udzielania tych ulg są „ważny interes podatnika” lub „interes publiczny”. Decyzja organu podatkowego o udzieleniu ulgi w oparciu o te przepisy ma charakter uznaniowy i jest uzależniona od istnienia wskazanych w tych przepisach przesłanek. Po otrzymaniu wniosku, organ podatkowy, w oparciu o zebrany w sprawie materiał dowodowy, prowadzi postępowanie wyjaśniające zmierzające do ustalenia, czy spełnione są przesłanki udzielenia wskazanego przez podatnika wsparcia. Po zebraniu wszystkich niezbędnych dla rzetelnego rozpatrzenia prośby podatnika dokumentów w sprawie, Burmistrz jako organ podatkowy wydaje decyzję po uprzednim zasięgnięciu opinii Komisji Rady Miejskiej ds. Budżetu i Finansów. Udzielenie wsparcia podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą stanowi co do zasady pomoc publiczną.

DOKUMENTY WYMAGANE DO PODANIA O UDZIELENIE ULGI PODATKOWEJ PRZEWIDZIANEJ W PRZEPISACH USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. ORDYNACJA PODATKOWA:


 • wniosek o udzielenie ulgi podatkowej wraz z pisemnym uzasadnieniem wniesionej prośby, dokumentami potwierdzającymi okoliczności wskazane we wniosku oraz odzwierciedlającymi sytuację materialno-finansową wnioskodawcy,

  Ponadto w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych:
 • wskazanie charakteru pomocy, o której udzielenie podatnik się ubiega w świetle obowiązujących przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy Ordynacja podatkowa (pomoc niestanowiąca pomocy publicznej, pomoc de minimis lub pomoc publiczna ze wskazaniem konkretnego przeznaczenia),
 • przedłożenie zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub przedłożenie oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie (w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis),
 • przedstawienie organowi podatkowemu informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dot. w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) (w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis) lub zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) (w przypadku ubiegania sie o pomoc de minimis w rolnistwie lub rybołówstwie),
 • przedstawienie organowi podatkowemu informacji dot. wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312) (w przypadku ubiegania sie o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie),
 • przedstawienie organowi podatkowemu informacji dot. sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów j.w. ( w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis i pomoc inną niż de minimis)

DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA (O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, O STANIE MAJĄTKOWYM):


 • wniosek o wydanie zaświadczenia,
 • uiszczenie opłaty skarbowej.

W myśl art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia maja 1997 r. Ordynacja podatkowa deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. Zgodnie z treścią art. 80b w/w ustawy podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia podatnika(płatnika lub inkasenta) z obowiązku podpisania tej deklaracji. Stosowne pełnomocnictwo, z którego zakresu wynika umocowanie pełnomocnika do podpisywania deklaracji podatkowych a także zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa winno być złożone organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa deklaracja powinna być podpisana przez więcej niż jedną osobę, udzielenie upoważnienia przez wszystkie te osoby jest niezbędne, aby dane pełnomocnictwo było skuteczne.

Gdzie odebrać formularze:
 • osobiście: Referat Podatkowy - pokój Nr 13,
 • przez internet: www.bip.strzelceopolskie.pl - dział Podatki
Termin załatwienia odpowiedzi:  
Opłaty:

Opłaty skarbowe:

 • 21 zł od zaświadczeń w sprawie zaległości podatkowych,
 • 17 zł od pozostałych zaświadczeń,
 • 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury),
 • 5 zł od poświadczenia zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonanne przez organy administracji rządowej lub samorządowej.

TERMINY PŁATNOŚCI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:
Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:

 • do dnia 15 lutego – I rata
 • do dnia 15 września – II rata.

Jeżeli jednak obowiązek podatkowy powstał:

 1. po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
  • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
  • do dnia 15 września danego roku – II rata;
 2. od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Sposoby płatności podatku od środków transportowych:
Podatek od środków transportowych płatny jest bez wezwania

 • przelewem na rachunek organu podatkowego,
 • gotówką w kasie Urzędu Miejskiego.

Kasa tutejszego Urzędu czynna:
pon. 8.00 - 16.00, wt. - pt. 8.00 - 14.30, z przerwą 11.00 - 11.45.
Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Strzelce Opolskie Nr 05 8907 1089 2002 0090 6878 0026

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
IBAN: PL 05 8907 1089 2002 0090 6878 0026,
SWIFT CODE: POLU PL PR

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Opolskich w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji.

Podstawa prawna:
 • ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

  

 

 

 

 

 

 

Niezbędne formularze informacji oraz deklaracji opublikowane zostały na stronach internetowych Ministerstwa Finansów:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

oraz w niżej zamieszczonej tabeli

Kategoria: Powiązane pliki [ 18 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (obowiązująca od 1.01.2019 r. - druk interaktywny).xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1273
2019-02-06 08:38 Kogut Jarosław 321.23KB
{format} DT-1A/(6) Załącznik do deklaracji DT-1 (obowiązuje od 1.01.2019 r - druk interaktywny).xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1197
2019-02-06 08:37 Kogut Jarosław 236.81KB
{format} DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH obowiązująca od 1 stycznia 2019 r..PDF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1049
2019-01-04 10:29 Kogut Jarosław 184.87KB
{format} DT-1/A ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1 obowiązujący od 1 stycznia 2019 r..PDF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 968
2019-01-04 10:28 Kogut Jarosław 256.91KB
{format} DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DT-1 (druk interaktywny) - obowiązujący od 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1538
2017-06-21 15:23 konto intracom 403.39KB
{format} Załącznik do deklaracji DT-1 obowiązujący od 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1256
2017-06-21 15:24 konto intracom 696.11KB
{format} DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DT-1 (druk obowiązujący za 2012 r. – 2015 r.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1146
2017-06-21 15:24 konto intracom 178.16KB
{format} ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1 obowiązujący za 2012 r. – 2015 r. (druk interaktywny)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1213
2017-06-21 15:25 konto intracom 622.66KB
{format} ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1 (obowiązujący od 01-01-2012 r. – 2015 r. )
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1104
2017-06-21 15:25 konto intracom 203.81KB
{format} Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1348
2017-07-18 20:46 Kozołup Marek 494.5KB
{format} Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o POMOC INNĄ NIŻ DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓSTWIE
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1129
2017-06-21 15:21 konto intracom 294KB
{format} Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o POMOC DE MINIMIS - formularz obowiązujący od 15-11-2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1441
2017-06-21 15:12 konto intracom 76.72KB
{format} Podanie o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1326
2017-06-21 15:13 konto intracom 21.51KB
{format} Oświadczenie o stanie majątkowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1191
2017-06-21 15:22 konto intracom 39.18KB
{format} Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1331
2017-06-21 15:21 konto intracom 37.5KB
{format} Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
2022-12-09 08:46 Kogut Jarosław 27.5KB
{format} Wniosek o zwrot nadpłaty podatku.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1438
2017-12-05 13:15 Kogut Jarosław 30KB
{format} Podanie o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1437
2017-06-21 15:14 konto intracom 21.3KB

Rejestr zmian strony Podatek od środków transportowych

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-21 15:06:47
Aktualizacja publikacji
Kogut Jarosław 2023-12-08 11:02:58
Wytworzenie publikacji
Kogut Jarosław 2023-12-08 10:54:53
Zatwierdzenie
Kogut Jarosław 2023-12-08 10:54:53
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 6479