Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej - Biuletyn Informacji Publicznej


Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej

Podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 26 kwietnia 2017 r. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich podjęła Uchwałę Nr XXXIII/257/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej.

Dnia 26 września 2018 r. został ucwalony "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej" Uchwałą Nr LI/419/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich. 

Wojewoda Opolski dnia 2 listopada 2018 r. wydał Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr IN.I.743.75.2018.MK, w którym stwierdził nieważność w całości Uchwały Nr LI/419/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 7 listopada 2018 r. poz. 3109).

 

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej”

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXXIII/257/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.,

z a w i a d a m i a m

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej”, obejmującego północną część miasta Strzelce Opolskie – obszar ograniczony:

  • od strony północnej drogą powiatową – ul. Zakładową,
  • od strony wschodniej drogą wojewódzką – ul. Marka Prawego,
  • od strony południowej drogą powiatową – ul. Jana Matejki i terenem kolejowym,
  • od strony zachodniej drogą powiatową – ul. 1 Maja,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 10 czerwca 2019 r. do 9 lipca 2019 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25, w godzinach od 800 do 1430.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w sali Rady Miejskiej o godz. 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strzelec Opolskich z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2019 r., na adres: Urząd Miejski, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia ww. projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy.

 Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski w formie pisemnej do Burmistrza Strzelec Opolskich na ww. adres, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres mailowy: , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2019 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko są rozpatrywane przez Burmistrza Strzelec Opolskich w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Burmistrz Strzelec Opolskich

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Treść ogłoszenia o ponownym wyłożeniu Treść ogłoszenia o ponownym wyłożeniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
2019-05-27 13:03
Wolańska Magdalena
334.11KB
Treść ogłoszenia o ponownym wyłożeniu Treść ogłoszenia o ponownym wyłożeniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
2018-06-13 09:44
Wolańska Magdalena
336.5KB
Treść ogłoszenia o wyłożeniu Treść ogłoszenia o wyłożeniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
2018-03-26 13:18
Wolańska Magdalena
342.94KB
Treść ogłoszenia o przystąpieniu Treść ogłoszenia o przystąpieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
2017-08-03 10:27
Wolańska Magdalena
253.4KB
 Załącznik graficzny do uchwały Załącznik graficzny do uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
2017-06-21 09:26
Kozołup Marek
240.78KB
 Uchwała intencyjna Uchwała intencyjna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
2017-06-21 09:26
Kozołup Marek
153.28KB

Redakcja strony - Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
  • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2017-06-21 09:00:02
  • Aktualizacja publikacji:Wolańska Magdalena2019-05-27 09:04:27
  • Wytworzenie publikacji:Wolańska Magdalena2019-05-27 09:04:23
  • Zatwierdzenie informacji:Wolańska Magdalena2019-05-27 09:04:23
Liczba odwiedzin: 1411
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Wybory do parlamentu europejskiego 2019 Wybory do parlamentu europejskiego 2019