Podatek od nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Plac Myśliwca 1, 47 - 100 Strzelce Opolskie
Referat Podatkowy
Pokój Nr 12, 13, 14
Wymiar podatkowy:
pok. Nr 12 - tel. 77 404 93 52, 77 404 93 76
lub 77 404 93 33
pok. Nr 13 - tel. 77 404 93 31
Księgowość podatkowa:
pok. Nr 14 - tel. 77 404 93 29 lub 77 404 93 32
fax 77 461 44 22
Kierownik Referatu Podatkowego:
pok. Nr 12 - tel. 77 404 93 51

Obowiązek podatkowy

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są:

 

grunty, budynki, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej a także urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewniają możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają m.in. użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej.

 

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami zależnymi nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

Podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi:

 • dla gruntów - powierzchnia,
 • dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa,
 • dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - (z zastrzeżeniem ust. 4-6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne; w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku
podatkowego:

 

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, zmiana w przedmiocie opodatkowania:

 • NIP, PESEL, Akt własności bądź posiadania, użytkowania nieruchomości, informacja nt. powierzchni gruntów, budynków; wartości budowli zgłaszanych do opodatkowania, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zawiadomienie o zakończeniu budowy, rozbiórki powierzchni zgłaszanych do opodatkowania,
 • informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania,
 • deklaracje na podatek od nieruchomości (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Podanie o udzielenie ulgi podatkowej przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa:

 • wniosek o udzielenie ulgi podatkowej wraz z pisemnym uzasadnieniem wniesionej prośby, dokumentami potwierdzającymi okoliczności wskazane we wniosku oraz odzwierciedlającymi sytuację materialno-finansową wnioskodawcy,

Ponadto w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych:

 • wskazanie charakteru pomocy, o której udzielenie podatnik się ubiega w świetle obowiązujących przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy Ordynacja podatkowa (pomoc niestanowiąca pomocy publicznej, pomoc de minimis lub pomoc publiczna ze wskazaniem konkretnego przeznaczenia),
 • przedłożenie zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub przedłożenie oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie (w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis),
 • przedstawienie organowi podatkowemu informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dot. w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) (w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis) lub zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) (w przypadku ubiegania sie o pomoc de minimis w rolnistwie lub rybołówstwie),
 • przedstawienie organowi podatkowemu informacji dot. wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312) (w przypadku ubiegania sie o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie),
 • przedstawienie organowi podatkowemu informacji dot. sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów j.w. ( w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis i pomoc inną niż de minimis)

Wniosek o wydanie zaświadczenia (o niezaleganiu w podatkach lub o stanie zaległości podatkowych, o stanie majatkowym):

 

 • wniosek o wydanie zaświadczenia,
 • uiszczenie opłaty skarbowej.

W myśl art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia maja 1997 r. Ordynacja podatkowa deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. Zgodnie z treścią art. 80b w/w ustawy podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia podatnika(płatnika lub inkasenta) z obowiązku podpisania tej deklaracji. Stosowne pełnomocnictwo, z którego zakresu wynika umocowanie pełnomocnika do podpisywania deklaracji podatkowych a także zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa winno być złożone organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa deklaracja powinna być podpisana przez więcej niż jedną osobę, udzielenie upoważnienia przez wszystkie te osoby jest niezbędne, aby dane pełnomocnictwo było skuteczne.

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady i formularze, na których można udzielić pełnomocnictwa w sprawach podatkowych. Obecnie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (druk UPL-1P), szczególne (druk PPS-1) oraz do doręczeń (druk PPD-1) składane są na formularzach określonych przez Ministra Finansów. Ponadto 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy umożliwiające udzielenie pełnomocnictwa ogólnego, które upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Pełnomocnictwo ogólne Mocodawca zgłasza do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych.

Gdzie odebrać formularze:

osobiście: Referat Podatkowy - Pokój Nr 12, 13, 14
przez internet: www.bip.strzelceopolskie.pl

Opłaty:

Opłaty skarbowe:

 • 21 zł od zaświadczeń w sprawie zaległości podatkowych,
 • 17 zł od pozostałych zaświadczeń,
 • 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury),
 • 5 zł od poświadczenia zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej.

Terminy płatności podatku od nieruchomości

 

 • osoby fizyczne - w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Sposoby płatności podatku od nieruchomości

 • przelewem na rachunek organu podatkowego
 • gotówką w kasie;
 • w przypadku osób fizycznych również w drodze inkasa.

Kasa tutejszego Urzędu czynna:
pon. 8.00 - 16.00, wt. - pt. 8.00 - 14.30 z przerwą 11.00 - 11.45.
Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Strzelce Opolskie
Nr 05 8907 1089 2002 0090 6878 0026

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
IBAN: PL 05 8907 1089 2002 0090 6878 0026,
SWIFT CODE: POLU PL PR

Zgodnie z art. 63 ustawy (ordynacja podatkowa podstawy opodatkowania oraz kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
 
Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Opolskich w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji.

Podstawa prawna:

 

 

 • Ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

  

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XXIX/251/2020 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - obowiązująca od 1 stycznia 2021 r.

 

Uchwała Nr XXVIII/227/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (PDF)

Uchwała Nr XLVIII/364/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 czerwca 2014 r.w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Strzelce Opolskie (tekst jednolity)

 

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 16 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
DN-1, ZDN-1, ZDN-2
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI;
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
- DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU;
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
- DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA
- obowiązują od 1.07.2019 r. DN-1, ZDN-1, ZDN-2 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI; ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU; ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA - obowiązują od 1.07.2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 882
2019-07-08 11:50
Kogut Jarosław
902.97KB
IN-1, ZIN-1 ZIN-2, ZIN-3. 
INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH; 
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
- DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU;
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
- DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
- DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW
- obowiązują od 1.07.2019 r. IN-1, ZIN-1 ZIN-2, ZIN-3. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH; ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU; ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW - obowiązują od 1.07.2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 572
2019-07-08 11:49
Kogut Jarosław
1.15MB
DN-1 - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DN-1 (obowiązuje od 1.01.2018 r. do 30.06.2019r.).pdf DN-1 - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DN-1 (obowiązuje od 1.01.2018 r. do 30.06.2019r.).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1387
2017-12-11 12:09
Kogut Jarosław
334.82KB
ZN-1 - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH - ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK (obowiązuje od 1.01.2018 r. do 30.06.2019r.).pdf ZN-1 - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH - ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK (obowiązuje od 1.01.2018 r. do 30.06.2019r.).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1131
2017-12-11 12:09
Kogut Jarosław
261.44KB
IN-1 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI IN-1 (obowiązująca od 1.01.2018 r. do 30.06.2019r.).pdf IN-1 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI IN-1 (obowiązująca od 1.01.2018 r. do 30.06.2019r.).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 604
2019-01-04 10:25
Kogut Jarosław
273.18KB
 DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (PDF) -
 obowiązująca od 2016 do 2017
DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (PDF) - obowiązująca od 2016 do 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 674
2017-06-21 15:15
konto intracom
66.35KB
ZN-1 DANE O NIERUCHOMOŚCIACH - ZAŁĄCZNIK DO DEKL. NA POD. OD NIERUCHOMOŚCI (PDF) - obowiązujący od 2016 r. do 2017 r. ZN-1 DANE O NIERUCHOMOŚCIACH - ZAŁĄCZNIK DO DEKL. NA POD. OD NIERUCHOMOŚCI (PDF) - obowiązujący od 2016 r. do 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1467
2017-06-21 15:16
konto intracom
44.13KB
 IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU DO NIERUCHOMOŚCI (PDF) - obowiązująca od 2016 r. do 2017 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU DO NIERUCHOMOŚCI (PDF) - obowiązująca od 2016 r. do 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 700
2017-06-21 15:16
konto intracom
54.06KB
DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (PDF) - obowiązująca na lata 2012 - 2015 DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (PDF) - obowiązująca na lata 2012 - 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 669
2017-06-21 15:17
konto intracom
57.03KB
ZN-1 DANE O NIERUCHOMOŚCIACH - ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (PDF) - obowiązujący na lata 2012 - 2015.pdf ZN-1 DANE O NIERUCHOMOŚCIACH - ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (PDF) - obowiązujący na lata 2012 - 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 539
2017-07-31 15:27
Kogut Jarosław
37.34KB
IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU DO NIERUCHOMOŚCI (PDF) - obowiązująca na lata 2012 - 2015.pdf IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU DO NIERUCHOMOŚCI (PDF) - obowiązująca na lata 2012 - 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 591
2017-07-31 15:27
Kogut Jarosław
47.23KB
 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o
pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 685
2017-07-18 20:46
Kozołup Marek
494.5KB
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o POMOC DE MINIMIS - formularz obowiązujący od 15-11-2014 r. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o POMOC DE MINIMIS - formularz obowiązujący od 15-11-2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 724
2017-06-21 15:12
konto intracom
76.72KB
Podanie o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach Podanie o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 716
2017-06-21 15:14
konto intracom
21.3KB
Podanie o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym Podanie o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 608
2017-06-21 15:13
konto intracom
21.51KB
Wniosek o zwrot nadpłaty podatku.doc Wniosek o zwrot nadpłaty podatku.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 645
2017-12-05 13:15
Kogut Jarosław
30KB

Redakcja strony - Podatek od nieruchomości rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
 • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2017-06-21 15:05:51
 • Aktualizacja publikacji:Kogut Jarosław2020-12-09 16:35:32
 • Wytworzenie publikacji:Kogut Jarosław2020-12-09 16:35:28
 • Zatwierdzenie informacji:Kogut Jarosław2020-12-09 16:35:28
Liczba odwiedzin: 8919