Podatek rolny - Biuletyn Informacji Publicznej


Podatek rolny

Podatek rolny
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Plac Myśliwca 1, 47 - 100 Strzelce Opolskie
Referat Podatkowy
Pokój Nr 12, 13, 14
Wymiar podatkowy:
pok. Nr 12 - tel. 77 404 93 52, 77 404 93 76
lub 77 404 93 33
pok. Nr 13 - tel. 77 404 93 31
Księgowość podatkowa:
pok. Nr 14 - tel. 77 404 93 29 lub 77 404 93 32
fax 077 461 44 22
Kierownik Referatu Podatkowego:
pok. Nr 12 - tel. 77 404 93 51

Obowiązek podatkowy

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami gruntów,
 • posiadaczami samoistnymi gruntów,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami zależnymi gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na podstawie zawartej umowy, innego tytułu prawnego lub bezumownie,
 • posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

 

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

 • dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
 • dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

 

Powstanie i wygasnięcie obowiązku podatkowego:

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten
obowiązek.

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, zmiana w przedmiocie opodatkowania:

 • NIP, PESEL, Akt własności bądź posiadania, użytkowania nieruchomości, informacja nt. powierzchni gruntów zgłaszanych do opodatkowania, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • informacje o gruntach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
 • deklaracje na podatek rolny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podanie o udzielenie ulgi podatkowej przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa:

 • wniosek o udzielenie ulgi podatkowej wraz z pisemnym uzasadnieniem wniesionej prośby, dokumentami potwierdzającymi okoliczności wskazane we wniosku oraz odzwierciedlającymi sytuację materialno-finansową wnioskodawcy,

Ponadto w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych:

 • wskazanie charakteru pomocy, o której udzielenie podatnik się ubiega w świetle obowiązujących przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy Ordynacja podatkowa (pomoc niestanowiąca pomocy publicznej, pomoc de minimis lub pomoc publiczna ze wskazaniem konkretnego przeznaczenia),
 • przedłożenie zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub przedłożenie oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie (w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis),
 • przedstawienie organowi podatkowemu informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dot. w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) (w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis) lub zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) (w przypadku ubiegania sie o pomoc de minimis w rolnistwie lub rybołówstwie),
 • przedstawienie organowi podatkowemu informacji dot. wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312) (w przypadku ubiegania sie o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie),
 • przedstawienie organowi podatkowemu informacji dot. sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów j.w. ( w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis i pomoc inną niż de minimis)

Wniosek o wydanie zaświadczenia (o niezaleganiu w podatkach lub o stanie zaległości podatkowych, o wielkości gospodarstw rolnych i uzyskiwanych z nich dochodów, o stanie majatkowym):

 • wniosek o wydanie zaświadczenia,
 • uiszczenie opłaty skarbowej.

W myśl art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia maja 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. Zgodnie z treścią art. 80b w/w ustawy podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia podatnika(płatnika lub inkasenta) z obowiązku podpisania tej deklaracji. Stosowne pełnomocnictwo, z którego zakresu wynika umocowanie pełnomocnika do podpisywania deklaracji podatkowych a także zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa winno być złożone organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa deklaracja powinna być podpisana przez więcej niż jedną osobę, udzielenie upoważnienia przez wszystkie te osoby jest niezbędne, aby dane pełnomocnictwo było skuteczne.

Informujemy, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady i formularze, na których można udzielić pełnomocnictwa w sprawach podatkowych. Obecnie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (druk UPL-1P), szczególne (druk PPS-1) oraz do doręczeń (druk PPD-1) składane są na formularzach określonych przez Ministra Finansów. Ponadto 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy umożliwiające udzielenie pełnomocnictwa ogólnego, które upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Pełnomocnictwo ogólne Mocodawca zgłasza do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych.

Gdzie odebrać formularze:

osobiście:Referat Podatkowy - Pokój Nr 12, 13 i 14,
przez internet: www.bip.strzelceopolskie.pl - dział Podatki

Opłaty:

Opłaty skarbowe:

 • 21 zł od zaświadczeń w sprawie zaległości podatkowych,
 • 17 zł od pozostałych zaświadczeń,
 • 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury),
 • 5 zł od poświadczenia zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej.

  Terminy płatności podatku rolnego:


  Wszyscy podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

  Sposoby płatności podatku rolnego:

 • przelewem na rachunek organu podatkowego,
 • gotówką w kasie UM,
 • w przypadku osób fizycznych - również w drodze inkasa.

Kasa tutejszego Urzędu czynna:
pon. 8.00 - 16.00, wt. - pt. 8.00 - 14.30
z przerwą 11.00 - 11.45.
Konto: Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Strzelce Opolskie
Nr 05 8907 1089 2002 0090 6878 0026

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
IBAN: PL 05 8907 1089 2002 0090 6878 0026,
SWIFT CODE: POLU PL PR


 Wysokość stawek podatku rolnego obowiązujących w 2013 r.:

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z 19 października 2012 r. ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. - w wysokości 75,86 zł za 1 q. Cena ta stanowi podstawę ustalenia stawki podatku rolnego na 2013 rok (dla gospodarstw rolnych stawka wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych, natomiast dla użytków rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego stawka wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczone według w/w ceny skupu żyta).
Uchwałą Nr XXVII/186/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2012 roku obniżono średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego do kwoty 66,50 zł za 1 dt. Wobec czego, stawka podatku rolnego w 2013 roku wynosi odpowiednio:


 • od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych -166,25 zł (66,50 dt x 2,5 q),
 • od 1 ha gruntów nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego - 332,50 zł (66,50 dt x 5 q)


Wysokość stawek podatku rolnego obowiązujących w 2014 r.:

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z 18 października 2013 r. ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 - w wysokości 69,28 zł za 1 q. Cena ta stanowi podstawę ustalenia stawki podatku rolnego na 2014 rok (dla gospodarstw rolnych stawka wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych, natomiast dla użytków rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego stawka wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczone według w/w ceny skupu żyta). Wobec czego, stawka podatku rolnego w 2014 roku wynosi odpowiednio:


 • od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych - 173,20 zł (69,28 dt x 2,5 q),
 • od 1 ha gruntów nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego - 346,40 zł (69,28 dt x 5 q)


Wysokość stawek podatku rolnego obowiązujących w 2015 r.:

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z 20 października 2014 r. ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 - w wysokości 61,37 zł za 1 q. Cena ta stanowi podstawę ustalenia stawki podatku rolnego na 2015 rok (dla gospodarstw rolnych stawka wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych, natomiast dla użytków rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego stawka wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczone według w/w ceny skupu żyta). Wobec czego, stawka podatku rolnego w 2015 roku wynosi odpowiednio:


 • od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych - 153,425 zł (61,37 dt x 2,5 q),
 • od 1 ha gruntów nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego - 306,85 zł (61,37 dt x 5 q)


Wysokość stawek podatku rolnego obowiązujących w 2016 r.:

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z 19 października 2015 r. ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 - w wysokości 53,75 zł za 1 q. Cena ta stanowi podstawę ustalenia stawki podatku rolnego na 2016 rok (dla gospodarstw rolnych stawka wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych, natomiast dla użytków rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego stawka wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczone według w/w ceny skupu żyta). Wobec czego, stawka podatku rolnego w 2016 roku wynosi odpowiednio:


 • od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych - 134,375 zł (53,75 zł x 2,5 q),
 • od 1 ha gruntów nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego - 268,75 zł (53,75 zł x 5 q)

Wysokość stawek podatku rolnego obowiązujących w 2017 r.:


Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z 18 października 2016 r. ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 - w wysokości 52,44 zł za 1 q. Cena ta stanowi podstawę ustalenia stawki podatku rolnego na 2017 rok (dla gospodarstw rolnych stawka wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych, natomiast dla użytków rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego stawka wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczone według w/w ceny skupu żyta). Wobec czego, stawka podatku rolnego w 2017 roku wynosi odpowiednio:
 • od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych - 131,10 zł (52,44 zł x 2,5 q),
 • od 1 ha gruntów nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego - 262,20 zł (52,44 zł x 5 q)

W związku ze zmianami do ustawy Ordynacja podatkowa obowiązującymi od dnia 01.01.2006 roku – zgodnie z art. 63 tej ustawy (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.), podstawy opodatkowania oraz kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Wysokość stawek podatku rolnego obowiązujących w 2018 r.:


Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z 18 października 2017 r. ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 - w wysokości 52,49 zł za 1 q. Cena ta stanowi podstawę ustalenia stawki podatku rolnego na 2018 rok (dla gospodarstw rolnych stawka wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych, natomiast dla użytków rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego stawka wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczone według w/w ceny skupu żyta). Wobec czego, stawka podatku rolnego w 2018 roku wynosi odpowiednio:
 • od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych - 131,23 zł (52,49 zł x 2,5 q),
 • od 1 ha gruntów nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego - 262,45 zł (52,49 zł x 5 q)

 

Wysokość stawek podatku rolnego
obowiązujących w 2019 r.:

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z 18 października 2018 r. ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 - w wysokości 54,36 zł za 1 q. Cena ta stanowi podstawę ustalenia stawki podatku rolnego na 2019 rok (dla gospodarstw rolnych stawka wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych, natomiast dla użytków rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego stawka wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczone według w/w ceny skupu żyta). Wobec czego, stawka podatku rolnego w 2019 roku wynosi odpowiednio:

od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych -
135,90 zł (54,36 zł x 2,5 q),
od 1 ha gruntów nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego - 271,80 zł (54,36 zł x 5 q)

Wysokość stawek podatku rolnego 
obowiązujących w 2020 r.:

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z 18 października 2019 r. ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 - w wysokości 58,46 zł za 1 qCena ta stanowi podstawę ustalenia stawki podatku rolnego na 2020 rok (dla gospodarstw rolnych stawka wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych, natomiast dla użytków rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego stawka wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczone według w/w ceny skupu żyta). Wobec czego, stawka podatku rolnego w 2020 roku wynosi odpowiednio:

od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych - 
146,15 zł (58,46 zł x 2,5 q),
od 1 ha gruntów nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego - 292,30 zł (58,46 zł x 5 q)

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Opolskich w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji.

Podstawa prawna:

 

 

 • Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.),

 

 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95, poz. 969) - jako podstawa ustalenia stawki podatku rolnego na 2012 r. po obniżeniu w/w ceny Uchwałą Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 listopada 2011 roku,

 

 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M.P. z 2012 r., poz. 787) - jako podstawa ustalenia stawki podatku rolnego na 2013 rok po obniżeniu w/w ceny Uchwałą Nr XXVII/186/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2012 roku,

 

 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M.P. z 2013 r., poz. 814).

 

 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (M.P. z 2014 r., poz. 935).

 

 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016.

 

 

 


 

 

 

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 19 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
DR-1 ZDR-1 ZDR-2
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY;
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY
- DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU;
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY
- DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA
- obowiązują od 1.07.2019 r. DR-1 ZDR-1 ZDR-2 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY; ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU; ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA - obowiązują od 1.07.2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
2019-07-02 12:46
Kogut Jarosław
370.15KB
IR-1 ZIR-1 ZIR-2 ZIR-3
INFORMACJA O GRUNTACH;
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH
- DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU;
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH
- DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA;
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH
- DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW
 - obowiązują od 1.07.2019 r. IR-1 ZIR-1 ZIR-2 ZIR-3 INFORMACJA O GRUNTACH; ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU; ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA; ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW - obowiązują od 1.07.2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
2019-07-08 11:55
Kogut Jarosław
646.85KB
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR-1 (obowiązująca od 1.01.2018 r. do 30.06.2019r.).pdf DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR-1 (obowiązująca od 1.01.2018 r. do 30.06.2019r.).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 336
2019-01-04 10:19
Kogut Jarosław
344.5KB
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO IR-1 (obowiązuje od 1.01.2018 r. do 30.06.2019r.).pdf INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO IR-1 (obowiązuje od 1.01.2018 r. do 30.06.2019r.).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 499
2017-12-11 12:03
Kogut Jarosław
287.88KB
DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (PDF) - obowiązująca od 2016 do 2017 DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (PDF) - obowiązująca od 2016 do 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 454
2017-06-21 15:39
konto intracom
100.33KB
IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO (PDF) - obowiązująca na lata 2016 - 2017 IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO (PDF) - obowiązująca na lata 2016 - 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 473
2017-06-21 15:39
konto intracom
56.4KB
DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (DOC) - obowiązująca na lata 2012 - 2015 DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (DOC) - obowiązująca na lata 2012 - 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 450
2017-06-21 15:40
konto intracom
200KB
DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (PDF) - obowiązująca na lata 2012 - 2015 DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (PDF) - obowiązująca na lata 2012 - 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 484
2017-06-21 15:40
konto intracom
67.94KB
IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO (DOC) - obowiązująca na lata 2012 - 2015 IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO (DOC) - obowiązująca na lata 2012 - 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 437
2017-06-21 15:41
konto intracom
147KB
IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO (PDF) - obowiązująca na lata 2012 - 2015 IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO (PDF) - obowiązująca na lata 2012 - 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 477
2017-06-21 15:41
konto intracom
52.84KB
Podanie o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach Podanie o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 414
2017-06-21 15:38
konto intracom
21.3KB
Podanie o wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych Podanie o wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 422
2017-06-21 15:38
konto intracom
21.59KB
Podanie o udzielenie zwolnienia w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów Podanie o udzielenie zwolnienia w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 458
2017-06-21 15:38
konto intracom
24.19KB
Podanie o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym Podanie o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 415
2017-06-21 15:37
konto intracom
21.51KB
Oświadczenie o stanie majątkowym - PDF Oświadczenie o stanie majątkowym - PDF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 429
2017-06-21 15:37
konto intracom
25.61KB
 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o
pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 600
2017-07-18 20:46
Kozołup Marek
494.5KB
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o POMOC DE MINIMIS - formularz obowiązujący od 15-11-2014 r. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o POMOC DE MINIMIS - formularz obowiązujący od 15-11-2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 608
2017-06-21 15:12
konto intracom
76.72KB
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o POMOC DE MINIMIS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o POMOC DE MINIMIS
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 456
2017-06-21 15:36
konto intracom
277KB
Wniosek o zwrot nadpłaty podatku.doc Wniosek o zwrot nadpłaty podatku.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 560
2017-12-05 13:15
Kogut Jarosław
30KB

Redakcja strony - Podatek rolny rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
 • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2017-06-21 15:07:40
 • Aktualizacja publikacji:Kogut Jarosław2019-12-30 08:16:57
 • Wytworzenie publikacji:Kogut Jarosław2019-12-30 08:16:53
 • Zatwierdzenie informacji:Kogut Jarosław2019-12-30 08:16:53
Liczba odwiedzin: 2745