BIP
Głosowanie korespondencyjne w kraju - Biuletyn Informacji Publicznej


Głosowanie korespondencyjne w kraju

Wyborca może głosować korespondencyjnie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy, w której wpisany jest do rejestru wyborców, do dnia 12 października 2015 r.

Zgłoszeń nie należy przesyłać do Państwowej Komisji Wyborczej.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej (patrz: wzór pomocniczy). Powinno zawierać:

 • nazwisko i imię (imiona),
 • imię ojca, - datę urodzenia,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
 • wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy,
 • oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie.
 • W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na karty do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

Wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy, w której stale zamieszkuje.

Wyborca, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, otrzyma z urzędu gminy pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

Jeżeli wyborca we wniosku zadeklarował osobisty odbiór pakietu wyborczego, pakiet ten we wskazanym terminie (aż do ostatniego dnia roboczego przed dniem wyborów) będzie możliwy do odebrania w urzędzie gminy (w godzinach pracy urzędu).

Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.

W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania.

Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.


W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą:

 • koperta zwrotna,
 • karty do głosowania,
 • koperta na karty do głosowania,
 • oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,
 • instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładki na kartę do głosowania. sporządzona w alfabecie Braille'a — jeżeli wyborca zażądał jej przesłania.

Na kartach do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „x” są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.

Po oddaniu głosu należy karty do głosowania umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na karty do głosowania” i kopertę tę zakleić.
Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karty do głosowania nie będą uwzględniane przy ustalaniu wyników głosowania.

Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.
Przed włożeniem oświadczenia do koperty zwrotnej należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karty do głosowania nie będą uwzględniane przy ustalaniu wyników głosowania.

Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać osobiście po okazaniu dokumentu tożsamości w placówce Poczty Polskiej na adres obwodowej komisji do spraw referendum najpóźniej:

 • do 22 października 2015 r., jeżeli placówka pocztowa znajduje się w gminie, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców,
 • do 21 października 2015 r. w dowolnej placówce Poczty Polskiej na terenie kraju.

Wyborca może przed dniem głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy tego urzędu) lub w dniu głosowania do czasu jego zakończenia, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania oraz umieszczeni są w spisach wyborców w:

 • obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej,
 • domach pomocy społecznej,
 • zakładach karnych i aresztach śledczych,
 • domach studenckich lub zespołach domów studenckich.

  

Rejestr zmian strony Głosowanie korespondencyjne w kraju

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
   
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2304
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Wybory do Parlamentu Europejskiego Wybory do Parlamentu Europejskiego