BIP
Biuro Architekta Miejskiego - Biuletyn Informacji Publicznej


Biuro Architekta Miejskiego

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
tel.: (+48) 77 40 49 347
e-mail:

Do zakresu działania Biura Architekta Miejskiego należy w szczególności:

 1. opracowanie i aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a następnie przedstawianie ich Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
 2. powołanie i nadzór nad Gminną Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną oraz ustalenie w drodze regulaminu jej organizacji i trybu działania,
 3. analiza złożonych wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium oraz wyznaczenie obszarów, dla których konieczne jest opracowanie planów miejscowych ze względu na istniejące uwarunkowania,
 4. udostępnianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykonywanie wypisów i wyrysów oraz przygotowywanie opinii wynikających z ustaleń planów i studium,
 5. przygotowywanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz decyzji o wstrzymaniu użytkowania terenu i decyzji o przywróceniu poprzedniego sposobu użytkowania,
 6. przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 7. dokonywanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
 8. opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin sąsiednich oraz opracowań planistycznych regionalnych,
 9. analiza obszarów gminy na których przewiduje się zadania dla realizacji lokalnych celów publicznych w celu zapewnienia ich zgodności z planem miejscowym,
 10. opiniowanie lokalizacji obiektów tymczasowych,
 11. opiniowanie zbycia nieruchomości gminnych,
 12. realizacja zapisów ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie opiniowania wstępnych projektów podziałów nieruchomości co do ich zgodności z ustaleniami planu miejscowego, warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz przepisami odrębnymi,
 13. udział w pracach związanych z uzgadnianiem dokumentacji, np. z gminami sąsiednimi,
 14. realizacja zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie zadań związanych z ustalaniem jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości lub z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą,
 15. przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz innych materiałów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego pod obrady Rady, jej Komisji oraz do rozpatrzenia przez Burmistrza,
 16. przygotowywanie informacji niezbędnych do wydawania decyzji środowiskowych,
 17. nadzór w zakresie zachowania walorów estetycznych, plastycznych i funkcjonalnych miasta i gminy,
 18. opiniowanie projektów tablic i szyldów reklamowych,
 19. prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzanie lub zmianę,
 20. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym, decyzji o warunkach zabudowy, kopii zgłoszeń i pozwoleń na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmian sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części oraz kopii pozwoleń na rozbiórkę obiektów budowlanych,
 21. wydawanie zaświadczeń o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektów z planem zagospodarowania przestrzennego,
 22. realizowanie zadań wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej, w tym aktualizowanie gminnego Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie prowadzonych spraw,
 23. przygotowywanie wniosków i projektów dotyczących pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań z zakresu gospodarki przestrzennej,
 24. współudział w pracach nad wykorzystaniem dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla gminnych jednostek organizacyjnych oraz udzielanych innym jednostkom lub organizacjom na podstawie umowy lub porozumienia,
 25. przeprowadzanie konsultacji z organizacjami pozarządowymi w zakresie aktów prawa miejscowego dotyczących zadań statutowych ww. organizacji,
 26. prowadzenie i udostępnianie gminnej ewidencji zabytków,
 27. współudział w opracowaniu kart realizacji zadań obronnych,
 28. opracowanie i aktualizowanie „Gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych”,
 29. opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami oraz sporządzanie sprawozdań z jego realizacji,
 30. nadzór nad opracowaniem  w postaci cyfrowej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i nad zaimportowaniem ich do bazy danych Systemu Informacji Przestrzennej (SIP),
 31. współpraca przy opracowywaniu gminnego programu rewitalizacji.

Rejestr zmian strony Biuro Architekta Miejskiego

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-21 11:39:58
Aktualizacja publikacji
Kozołup Marek 2017-06-21 11:40:01
Wytworzenie publikacji
Kozołup Marek 2017-06-21 11:39:58
Zatwierdzenie
Kozołup Marek 2017-06-21 11:39:58
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 1890